null BOIB, butlletí oficial
Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 534414
Decret 43/2021 de 8 de novembre pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials i s’estableix l’estructura, l’organització i el funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Preàmbul

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix en l'article 3.9 que, per garantir el dret a l'educació dels qui no poden assistir de manera regular a un centre docent, s'ha de desenvolupar una oferta adequada d'educació a distància.

La mateixa Llei estableix en l'article 42.8, que el Govern regularà les condicions i requisits bàsics que permetin el desenvolupament de les modalitats semipresencials i a distància de la formació professional; en l'article 60.3 indica que les administracions educatives podran integrar en les escoles oficials d'idiomes els ensenyaments d'idiomes a distància; en l'article 67 preveu la possibilitat de desenvolupar els ensenyaments per a les persones adultes mitjançant l'educació a distància. També s'estableix en l'article 69 que les administracions educatives han de promoure mesures que tendeixin a oferir a totes les persones l'oportunitat d'accedir als ensenyaments de batxillerat o formació professional (FP). Igualment, correspon a les administracions educatives organitzar l'oferta pública d'educació a distància amb la finalitat de donar una resposta adequada a la formació permanent de les persones adultes. Aquesta oferta ha d'incloure l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ofereix els ensenyaments de formació professional a distància des del curs 2010-2011.

La Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, deroga expressament la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa, si bé aquesta derogació manté inalterables la redacció dels articles 3.9 i 69 indicats en els paràgrafs anteriors.

L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, estableix en l'article 36.2 que correspon a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la competència de desenvolupament legislatiu i d'execució de l'ensenyament en tota la seva extensió, nivells i graus, modalitats i especialitats.

El Decret 70/2002, de 10 de maig, va crear l'Institut d'Educació Secundària a Distància a les Illes Balears i va ser un primer intent per regular els ensenyaments a distància. Posteriorment, es va aprovar l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 12 de desembre de 2005 la qual ordena i organitza els ensenyaments de batxillerat en règim a distància en centres educatius públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 189, de 17 de desembre de 2005), derogada per l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en règim a distància a les Illes Balears (BOIB núm. 101, de 14 de juliol de 2009). Si bé els ensenyaments que aquestes normes regulen reben el nom de «a distància», al llarg dels anys s'han anat convertint en una mena d'ensenyaments semipresencials en què la part presencial és gairebé obligatòria per poder seguir-los.

Amb aquests antecedents i per tal de poder oferir i facilitar l'accés als ensenyaments a distància, es va considerar oportú crear un centre docent especialitzat en aquest tipus d'educació que fos un referent en els ensenyaments reglats no universitaris a distància a les Illes Balears. Així, el Decret 10/2018, de 13 d'abril, va crear l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) al terme municipal de Palma, amb l'objectiu de garantir el dret a l'educació dels qui no poden assistir de forma regular a centres docents, organitzar l'oferta pública d'educació a distància i donar una resposta adequada a la formació permanent dels adults utilitzant les tecnologies de la informació i la comunicació.

Posteriorment, es va aprovar l'Ordre del conseller d'Educació i Universitat de 20 d'abril de 2018 per la qual es disposa la posada en funcionament de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears, al terme municipal de Palma (BOIB núm. 50, de 24 d'abril de 2018), que autoritzava a partir del curs 2018-2019 els ensenyaments següents: el batxillerat a distància, la preparació de la Prova de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat (PBAU) i el cicle formatiu de grau mitjà d'Atenció a Persones en Situació de Dependència (SSC21).

Així, per tal que l'IEDIB pogués iniciar el curs 2018-2019, i per establir l'estructura, l'organització i el funcionament, així com l'avaluació dels ensenyaments que s'hi havien d'impartir, es va dictar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 23 d'abril de 2018 per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització, el funcionament i l'avaluació, així com altres aspectes, de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) per al curs acadèmic 2018-2019 (BOIB núm. 50, de 24 d'abril de 2018).

 

Posteriorment es va aprovar la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 2 d'abril de 2019 per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització, el funcionament i l'avaluació, així com altres aspectes, de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) (BOIB núm. 43, de 4 d'abril de 2019).

La regulació dels ensenyaments a distància i semipresencials, així com la posada en funcionament de l'IEDIB, donava resposta, diferenciada per règim d'ensenyaments, a la demanda de la gent que, per diferents motius, no pot assistir de forma regular a un centre docent per cursar ensenyaments no universitaris.

En aquesta situació, la Conselleria d'Educació i Formació Professional, mitjançant la Direcció General de Planificació, Ordenació, i Centres, ha considerat necessari regular els ensenyaments a distància i semipresencials, establir l'estructura, l'organització i el funcionament de l'IEDIB i dotar aquest organisme d'una norma jurídica amb el rang normatiu adequat a la seva naturalesa. Aquest Decret regula, en primer lloc, els ensenyaments a distància; en segon lloc, l'estructura, l'organització i el funcionament de l'IEDIB, i, per acabar, els ensenyaments semipresencials. dotar-lo d'una norma jurídica amb el rang normatiu adequat a la seva naturalesa.

Aquest Decret dona compliment als principis de necessitat i eficàcia establerts en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, atès que el seu objectiu és garantir el dret a l'educació dels qui no poden assistir de manera regular a un centre educatiu en la modalitat presencial. El Decret no estableix càrregues administratives innecessàries per aconseguir els objectius que s'hi preveuen.

Així mateix, aquest Decret conté la regulació imprescindible per atendre la necessitat d'aquests alumnes que no poden assistir presencialment al centre educatiu. La iniciativa s'exerceix de manera coherent amb la resta de l'ordenament jurídic nacional i de la Unió Europea, d'acord amb els principis de proporcionalitat i seguretat jurídica.

A tot això, s'hi ha d'afegir que, per donar compliment al principi de transparència, i d'acord amb el que s'estableix en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, s'ha substanciat una consulta prèvia a l'elaboració del projecte, el qual, a més, s'ha sotmès als tràmits d'audiència i informació públiques prevists en els articles 55 i 58 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears. També s'ha posat a disposició dels ciutadans tota la documentació relativa a la seva elaboració en els termes de l'article 7 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i de l'article 129.5 de la Llei 39/2015.

Quant als principis de qualitat i simplificació, el procediment d'elaboració del Decret s'ha ajustat al procediment establert en la Llei 1/2019, i s'ha donat resposta a la necessitat de la comunitat educativa i de la ciutadania sense l'establiment de càrregues administratives i garantint la participació de tots els sectors implicats.

El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que les competències en matèria d'educació a distància no universitària s'han d'exercir per mitjà de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres; les competències en matèria de gestió del personal docent, per mitjà de la Direcció General de Personal Docent, i les competències en matèria de formació professional i relació del sistema educatiu amb l'empresa, formació professional bàsica i formació de persones adultes, per mitjà de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació i Formació Professional, d'acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 8 de novembre de 2021, dict el següent

 

DECRET

Capítol I

Disposicions generals

 

Article 1

Objecte i àmbit d'aplicació

1. L'objecte del present Decret és regular els ensenyaments a distància i semipresencials, establir l'estructura, l'organització i el funcionament de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) i fixar els termes en què s'ha de desenvolupar la seva autonomia organitzativa, pedagògica i de gestió econòmica, així com la seva avaluació. A l'IEDIB li és d'aplicació tota la normativa general vigent per als ensenyaments que s'hi imparteixen, amb les especificacions que figuren en aquest Decret.

2. Aquest Decret és aplicable a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 

Capítol II

Ensenyaments a distància i l'IEDIB

 

Article 2

Definició i caràcter dels ensenyaments a distància

1. Als efectes del que disposa aquest Decret, els ensenyaments a distància són els que poden ser cursats sense necessitat d'assistir a un centre docent, mitjançant una docència telemàtica que possibiliti la interacció entre alumnes i professors des de diferents llocs, sense perjudici de la realització de determinades proves, així com pràctiques obligatòries en els cicles d'FP, que exigeixen la presència física dels alumnes, o en el seu cas, la seva identificació personal i fefaent.

2. Els ensenyaments a distància s'han d'impartir mitjançant l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació i s'han de desenvolupar a través d'una plataforma virtual d'aprenentatge que permeti la comunicació entre alumnes i professors, el treball en col·laboració, l'enviament i avaluació de tasques i activitats, la incorporació d'eines per a l'autocorrecció d'activitats interactives, el seguiment de l'activitat dels participants i la utilització de mecanismes d'avaluació dels alumnes.

3. Per al desenvolupament dels processos d'ensenyament i aprenentatge s'han de fer servir materials didàctics especialment dissenyats per a aquests ensenyaments. L'enfocament, el llenguatge, l'estructura, el format, l'extensió, els enllaços, els elements multimèdia i la interactivitat han de ser apropiats per utilitzar en entorns virtuals. Aquests materials didàctics han de facilitar l'autonomia de l'aprenentatge i s'han de complementar amb un conjunt d'accions de caràcter formatiu i orientador dirigides als alumnes, que constituiran el seguiment del seu procés d'aprenentatge i el suport tutorial.

Article 3

Ensenyaments que es poden impartir a l'IEDIB

-. Els ensenyaments que es poden impartir a l'IEDIB són els que s'especifiquen en el Decret 10/2018, de 13 d'abril, pel qual es crea l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB) al terme municipal de Palma.

-. Els ensenyaments impartits a distància poden ser cursats, de forma completa o parcial, per matèries, àmbits, mòduls professionals o altres unitats formatives que permetin l'adquisició de les competències corresponents.

-. L'IEDIB és l'únic centre públic de les Illes Balears que pot impartir, en règim a distància, qualsevol dels ensenyaments que té assignats.

-. Els ensenyaments oficials d'idiomes en la modalitat no presencial o a distància s'han d'impartir a l'IEDIB, que, a aquest efecte, té la consideració d'escola oficial d'idiomes.

Article 4

Funcions de l'IEDIB

1. L'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears té les funcions següents:

a) Impartir a distància els ensenyaments prevists en el Decret 10/2018.

b) Analitzar i proposar mesures que garanteixin l'accés a l'educació a distància.

c) Analitzar i proposar l'oferta de formació i els ensenyaments susceptibles de ser impartits a distància d'acord amb les necessitats d'educació i formació existents en els diversos col·lectius de població, així com variables relatives a demandes dels sectors productius, diversificació territorial de l'oferta, demandes d'ocupació del mercat laboral, o altres demandes de la població en general.

d) Gestionar els sistemes i eines informàtiques que possibilitin la formació i l'aprenentatge a distància per mitjans telemàtics, així com elaborar, gestionar l'edició, produir i distribuir els mitjans i materials didàctics necessaris per impartir els ensenyaments no universitaris a distància.

e) Dissenyar, elaborar i avaluar els models i instruments que possibilitin la informació, orientació, acompanyament i avaluació dels alumnes que segueixin els ensenyaments a través de la modalitat a distància, incloent un pla específic d'acolliment i motivació.

f) Proposar mesures de coordinació i col·laboració entre l'IEDIB i els seus centres col·laboradors, així com altres centres o institucions que atenen alumnes que, per qualsevol motiu, no poden assistir presencialment a un centre educatiu.

g) Desenvolupar programes de formació i perfeccionament dels professors d'ensenyaments a distància. L'IEDIB també té les funcions de laboratori d'experimentació i innovació tecnològica d'entorns virtuals.

2. El Departament d'Inspecció Educativa ha de supervisar l'exercici de la pràctica docent a l'IEDIB, sense perjudici de les facultats de comprovació i control que els òrgans administratius corresponents de la Conselleria d'Educació i Formació Professional duguin a terme.

 

Article 5

El Consell Rector

1. Es crea un Consell Rector per exercir les funcions de tutela i seguiment de la gestió de l'IEDIB, així com de proposta d'actuacions de millora per a la gestió eficaç dels recursos.

2. El Consell Rector està adscrit a la Conselleria d'Educació i Formació Professional i està format pel director de l'IEDIB, l'inspector de l'IEDIB, el director general de Planificació, Ordenació i Centres, o la persona en qui delegui, i el director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, o la persona en qui delegui. El presideix el titular de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres. S'ha de reunir sempre que es consideri necessari i ho demani algun dels seus membres.

3. S'estableixen com a funcions principals la tutela de la gestió econòmica i pressupostària del centre, la dotació dels recursos humans i materials necessaris, i el control de l'adequació del projecte educatiu a la finalitat de l'IEDIB.

Article 6

Currículum

1. El conjunt dels objectius, estàndards d'aprenentatge, competències, continguts i criteris d'avaluació dels ensenyaments a distància són, amb caràcter general, els que s'especifiquen en els currículums establerts en la normativa vigent de cada un dels ensenyaments que s'imparteixen a l'IEDIB.

2. S'autoritza l'IEDIB a impartir les matèries de batxillerat en dos mòduls quadrimestrals independents i complementaris. Per poder superar la matèria, s'han de superar els dos mòduls.

3. Les programacions didàctiques dels àmbits, matèries o mòduls professionals impartits en els ensenyaments a distància han d'incloure les adaptacions necessàries, així com la metodologia apropiada, d'acord amb el que es disposa en l'article 7 d'aquest Decret.

Article 7

Metodologia pedagògica

L'organització i el desenvolupament dels ensenyaments a distància es fonamenten en un procés de formació dels alumnes que es complementa amb l'aplicació per part dels professors de mètodes pedagògics basats en:

a) Un sistema que potenciï l'aprenentatge autònom combinat amb l'aprenentatge en col·laboració i que permeti:

1r. Identificar i incorporar estratègies d'aprenentatge autoregulat adients.

2n. Aplicar una pedagogia fonamentada en el disseny de connexions, col·laboracions entre docents i alumnes per poder crear una comunitat educativa amb l'objectiu d'aprofitar aquest flux d'informació, dins el mateix entorn virtual, per a una millora del seu procés d'ensenyament-aprenentatge.

3r. Potenciar i millorar la figura del tutor dins aquests ensenyaments a distància.

b) Un model pràctic de formació centrat en la realització de tasques o projectes, en què els alumnes hagin de resoldre qüestions plantejades per mitjà de la lectura i comprensió dels documents necessaris o amb la utilització de les eines disponibles a Internet, amb l'ajuda i l'orientació constants rebudes per la interacció amb els professors i amb el suport de la resta dels alumnes matriculats en el mateix curs. Aquest model ha de potenciar les interaccions dins la mateixa plataforma: docent-alumne/alumne-docent i alumne-alumne/alumnes, mitjançant els recursos tecnològics que ofereix l'entorn virtual, ja siguin de forma asíncrona o síncrona. Les estratègies per poder realitzar aquesta interacció poden ser de diversos tipus i han d'afavorir les relacions entre els participants dins el mateix curs o grup, la resolució de dubtes, la discussió dins el curs des del fòrum i la motivació dels alumnes.

c) La utilització de materials didàctics multimèdia que incorporen texts combinats amb altres elements significatius, com poden ser gràfics, arxius d'àudio, vídeo o animacions contextualitzades i actualitzades, i que s'empren per elaborar les tasques de l'aula virtual.

d) Un model d'avaluació ponderat en el qual s'han de valorar de forma proporcional els elements bàsics que intervenen en els ensenyaments a distància.

 

Article 8

Avaluació, promoció i titulació

1. L'ordenació de l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes que cursin ensenyaments a distància, així com la promoció i els requisits de titulació, són els establerts amb caràcter general per a cada un dels ensenyaments que s'imparteixin, amb les adaptacions que es recullen en aquest Decret.

2. Els professors han d'avaluar els alumnes tenint en compte els diferents elements dels currículums i mitjançant el seguiment del procés d'aprenentatge, que ha d'incloure els aspectes següents:

a) La producció de tasques i treballs al llarg del curs.

b) La participació, amb les eines de comunicació que s'estableixin.

c) La realització de les proves d'avaluació, que requeriran la identificació personal i fefaent dels alumnes que les facin. El disseny d'aquestes proves s'ha de correspondre amb l'enfocament pràctic aplicat, com a element validador de les activitats presencials i/o virtuals desenvolupades al llarg del curs.

d) La realització de les proves pràctiques en aquells mòduls professionals dels cicles d'FP que així ho requereixin.

3. Els criteris d'avaluació que es troben en les programacions didàctiques dels ensenyaments a distància han de recollir de forma quantificada o per percentatge el pes de cada una de les activitats que intervenguin en el procés d'aprenentatge. El seguiment de l'avaluació contínua suposa haver de presentar els exercicis d'avaluació contínua en els terminis establerts. Els professors han d'utilitzar el qualificador de la plataforma virtual oficial de l'IEDIB per avaluar els exercicis i les tasques.

4. A l'inici del curs escolar, s'ha d'informar els alumnes del calendari, el lloc, els criteris, els procediments i els instruments d'avaluació, de manera que es puguin organitzar el temps. Aquesta informació ha d'estar disponible en l'entorn virtual. L'avaluació ha d'estar directament relacionada amb la naturalesa i l'enfocament dels continguts, així com amb els mètodes pedagògics emprats.

5. Les normes per a l'execució de les proves presencials s'han d'aprovar mitjançant resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Article 9

L'Espai IEDIB

1. Els alumnes tenen accés a un entorn virtual a través del qual poden consultar tots els llocs, recursos i informació necessaris per a la seva formació. Aquest entorn és l'Espai IEDIB, l'únic mitjà a través del qual s'estableix la comunicació quotidiana entre tots els membres de la comunitat educativa.

2. L'accés a l'Espai IEDIB i la utilització dels seus serveis estan supeditats a l'acceptació de les normes que s'aprovaran en desplegament d'aquest Decret.

Article 10

Utilització de programari lliure

1. Per tal de garantir la independència i la interoperabilitat dels sistemes d'informació de l'IEDIB, així com la independència tecnològica respecte de tercers, s'ha d'utilitzar, preferentment, programari lliure i de formats oberts.

2. L'IEDIB, en coherència amb el seu objectiu d'estendre les possibilitats educatives a tothom, ha de fomentar i desenvolupar l'ús de programari lliure i de formats oberts dins la comunitat educativa, per potenciar la feina en col·laboració i les possibilitats d'elecció dels professors i els alumnes.

3. S'han d'utilitzar formats estàndards i oberts de documents per assegurar el lliure accés de la comunitat educativa a la informació necessària per fer les activitats. En aquest sentit, s'han d'emprar formats oberts tant en els documents que s'intercanviïn els professors com en els documents que estiguin a disposició dels alumnes. Així mateix, es recomana als alumnes que facin servir aquests formats.

4. S'han d'emprar prioritàriament les versions catalanes de programari lliure i de formats estàndards oberts que estiguin disponibles en cada moment.

Article 11

Professors

1. Els tipus de professors de l'IEDIB són els següents:

a) Professor IEDIB. És un professor que desenvolupa la seva tasca des de l'IEDIB. És el responsable de les matèries que té assignades; les imparteix i coordina la tasca dels altres professors que les imparteixen. Ha d'exercir les seves funcions específiques i, a més, pot exercir les funcions de professor col·laborador i de professor extern.

b) Professor col·laborador. És un professor que desenvolupa la seva tasca des d'un centre col·laborador. És el responsable de la coordinació entre el centre col·laborador i l'IEDIB. Ha d'exercir les seves funcions específiques i, a més, pot exercir les funcions de professor extern.

c) Professor de pràctiques d'FP. És un professor que desenvolupa la seva tasca a l'IEDIB des d'un centre col·laborador on s'imparteixen estudis d'FP. Imparteix la part pràctica dels mòduls dels cicles formatius de l'IEDIB.

 

​​​​​​​d) Professor extern. És un professor que desenvolupa la seva tasca a l'IEDIB des de qualsevol centre de les Illes Balears. Imparteix, de forma externa, alguna de les matèries de l'IEDIB quan el professor IEDIB corresponent no pot assumir la càrrega lectiva d'una matèria. Ha d'exercir les seves funcions específiques.

2. El conseller d'Educació i Formació Professional, per mitjà d'una ordre, ha de determinar les funcions dels professors IEDIB, dels professors col·laboradors i dels professors externs. Així mateix, n'ha d'establir l'horari laboral, que podrà incloure la prestació de serveis mitjançant teletreball.

3. Tota l'activitat docent té lloc dins l'entorn virtual. Només s'ha de recórrer a l'atenció presencial o telefònica en casos excepcionals.

Article 12

Requisits de les places de l'IEDIB

Les places de l'IEDIB poden ser proveïdes per funcionaris docents de carrera que tenguin almenys dos anys d'antiguitat en la funció pública docent i que acreditin determinats coneixements i destreses en l'ús de les noves tecnologies relacionades amb l'educació a distància. Hauran d'acreditar el compliment dels requisits de formació tecnològica i pedagògica específica per a aquesta modalitat d'ensenyaments, que podrà consistir, entre d'altres, en la superació d'un curs, d'acord amb el que s'estableixi en la convocatòria corresponent.

Article 13

Selecció i designació dels professors

1. Els llocs de treball de professor IEDIB s'han de cobrir pel sistema de concurs públic de mèrits, amb els requisits específics establerts en la convocatòria corresponent. Hi podran participar els funcionaris docents que vulguin ocupar aquests llocs.

2. Els professors desenvoluparan les seves funcions a l'IEDIB en règim de comissió de serveis, amb reserva del lloc de feina d'origen. El termini de les comissions de serveis serà de dos anys, prorrogables a dos anys més subjectes als resultats de les avaluacions en funció dels criteris establerts en la convocatòria corresponent.

3. La direcció del centre col·laborador ha de designar, amb el vist i plau del director general de Planificació, Ordenació i Centres, els professors col·laboradors.

4. La designació dels professors externs s'ha de fer per concurs públic de mèrits.

5. La designació dels professors de pràctiques d'FP s'ha de fer a proposta de la direcció del centre col·laborador.

6. Tots els professors han de dur a terme una formació específica i diferenciada d'acord amb el perfil que estableixi la convocatòria.

7. Les places que quedin vacants al concurs de mèrits s'han de cobrir pels processos d'adjudicació que s'estableixin des de la Direcció General de Personal Docent.

Article 14

La tutoria

Cada alumne tindrà un tutor assignat, que coordinarà els ensenyaments i l'acció tutorial de l'equip docent corresponent. Els aspectes referents a la tutoria s'han de determinar en la normativa de desplegament d'aquest Decret.

Article 15

Calendari i horari general de l'IEDIB

El calendari i l'horari general de l'IEDIB seran els que la normativa general que regula aquests aspectes per als centres docents no universitaris estableixi per a cada curs escolar.

Article 16

Admissió

1. L'admissió dels alumnes es farà a partir de l'oferta de places vacants i d'acord amb les disposicions que dicti la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. Perquè un alumne pugui ser admès al centre, ha de complir les condicions mínimes d'edat i acadèmiques exigides per l'ordenament jurídic vigent respecte del nivell educatiu —curs, cicle o etapa— del qual es vulgui matricular. Concretament, es poden inscriure a l'IEDIB:

 

​​​​​​​a) Les persones de més de divuit anys. En el cas de cicles d'FP, aquest requisit d'edat no és aplicable sempre que l'alumne compleixi els requisits acadèmics.

b) Els alumnes matriculats al batxillerat ordinari que hagin de cursar algunes matèries a distància, amb un màxim de tres matèries, sempre que no les puguin cursar al seu centre.

c) Prèvia autorització del Departament d'Inspecció Educativa, les persones que tenguin entre setze i divuit anys i que acreditin trobar-se en alguna de les circumstàncies següents:

1r. Tenir alguna discapacitat.

2n. Formar part de col·lectius especials, com ara esportistes o artistes.

3r. Tenir un contracte laboral que els impedeixi l'assistència a classe en règim ordinari.

4t. Altres circumstàncies de caràcter extraordinari que impedeixen o dificulten greument l'assistència a les activitats lectives ordinàries.

d) En casos excepcionals, els alumnes de menys de setze anys es poden inscriure a l'IEDIB, prèvia autorització de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres.

3. Tot i que no s'exigeix cap acreditació respecte a aquesta qüestió, per poder cursar ensenyaments a distància a l'IEDIB cal tenir accés a un ordinador amb connexió a Internet i uns mínims coneixements informàtics que permetin utilitzar un processador de texts, navegar per Internet, enviar i rebre missatges de correu electrònic i utilitzar l'entorn virtual de l'IEDIB.

4. La baixa d'ofici s'ha regular per mitjà d'una ordre del conseller d'Educació i Formació Professional.

Article 17

Reserva de places

La reserva de places dels ensenyaments que s'imparteixen a l'IEDIB ha de ser la mateixa que la que s'estableix per als estudis en règim presencial.

Capítol III

Estructura i organització de l'IEDIB

 

Article 18

Òrgans de govern

Els òrgans de govern de l'IEDIB s'han de regir de forma general pel Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova el reglament orgànic dels instituts d'educació secundària, amb les especialitats establertes en aquest Decret.

Article 19

El Consell Escolar de l'IEDIB

Integren el Consell Escolar de l'IEDIB:

a) El director del centre, que el presideix i que té vot de qualitat.

b) El cap d'estudis del centre.

c) Dos professors triats pel Claustre de Professors.

d) Un representant del personal no docent.

e) Un representant dels alumnes.

f) El secretari de l'IEDIB, amb veu però sense vot, que hi actua de secretari.

 

Article 20

El Claustre de Professors de l'IEDIB

El Claustre de Professors de l'IEDIB és l'òrgan col·legiat propi de participació dels professors en la gestió i la planificació educatives, i està integrat pels professors IEDIB.

Article 21

Òrgans de coordinació de l'IEDIB

1. Els òrgans de coordinació de l'IEDIB s'han de regir de forma general pel Decret 120/2002. En aquest sentit, els òrgans de coordinació de l'IEDIB són els següents:

a) Els àmbits didàctics.

b) La Comissió de Coordinació Pedagògica (CCP).

c) El coordinador dels centres i els professors col·laboradors.

d) El coordinador de l'aula virtual.

e) El coordinador de formació professional (FP).

f) El coordinador d'informàtica i d'edició de materials digitals, de la pàgina web i de les xarxes socials.

g) El coordinador lingüístic.

h) Altres coordinadors nomenats pel director de l'IEDIB.

2. Els àmbits didàctics estan integrats per professors de diverses especialitats, d'acord amb el que s'estableixi en la concreció curricular del centre. Estan dirigits per un cap d'àmbit, que serà nomenat pel director de l'IEDIB una vegada oïts els membres que els integren. Els caps d'àmbit s'equipararan als caps de departament didàctics o de família professional a tots els efectes.

3. La CCP està integrada pel director, el cap d'estudis, els caps dels àmbits didàctics i els diferents coordinadors del centre.

4. Les funcions dels òrgans de coordinació que no figuren en cap normativa s'han de definir en el reglament d'organització i funcionament del centre.

Article 22

Centres col·laboradors

1. Els centres col·laboradors són centres docents on s'imparteixen ensenyaments oferts per l'IEDIB que hi col·laboren en les tasques que se'ls encomanen.

2. La Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres i la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors han de determinar, per a cada curs i tipus d'ensenyaments, els centres col·laboradors i la compensació corresponent per a la col·laboració esmentada.

3. Les tasques dels centres col·laboradors són les següents:

a) Facilitar les tasques assignades als professors col·laboradors i vetlar perquè les compleixin.

b) Assessorar, si escau, els alumnes de l'IEDIB a l'hora de formalitzar la matrícula a l'Espai IEDIB.

c) Cedir les instal·lacions per a l'organització d'activitats presencials, com ara proves d'avaluació, presentacions d'estudis, acollida dels alumnes assignats, activitats d'informació adreçades a aquests alumnes o pràctiques presencials dels mòduls corresponents d'FP.

d) Altres tasques que els pugui atribuir la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

 

Capítol IV

Ensenyaments semipresencials

 

Article 23

Definició dels ensenyaments

Els ensenyaments semipresencials combinen sessions de caràcter presencial i activitats a distància, les quals es duen a terme en aules virtuals.

Article 24

Sessions presencials

1. L'assistència a les sessions de caràcter presencial és obligatòria en tots els ensenyaments, excepte els d'educació secundària per a persones adultes (ESPA), que s'han de regir pel que disposa la normativa pròpia.

2. El percentatge mínim d'assistència a les sessions obligatòries per poder ser avaluats d'una matèria és del 65 % per trimestre.

3. Si, durant el primer trimestre, un alumne no arriba al percentatge mínim establert, el centre l'ha de donar de baixa d'ofici i li ha d'oferir la possibilitat de canviar la matrícula a ensenyaments a distància. Si no arriba al percentatge durant el segon o el tercer trimestre, el centre l'ha de donar de baixa.

Article 25

Activitats a distància

Les aules virtuals s'han d'ajustar als models establerts pel centre i han d'estar disponibles per a tots els professors a la plataforma virtual que designi la Conselleria d'Educació i Formació Professional per a cadascun dels ensenyaments. Aquests models han de tenir la mateixa estructura, organització temporal i recursos i han d'incloure activitats en línia, indicacions per a la utilització del qualificador i altres elements i eines amb la configuració corresponent. Els centres han de fomentar l'ús de programari lliure, d'acord amb el que s'especifica en l'article 10.

​​​​​​​Article 26

Currículum

1. El conjunt dels objectius, competències, continguts i criteris d'avaluació dels ensenyaments a distància són, amb caràcter general, els establerts en els decrets de currículum de cada un dels ensenyaments que s'imparteixin als centres autoritzats.

2. Les programacions didàctiques dels àmbits, matèries o mòduls professionals impartits en els ensenyaments semipresencials han de recollir les adaptacions necessàries, així com els mètodes pedagògics apropiats per a aquest tipus d'ensenyament.

Article 27

Avaluació, promoció i titulació

1. L'ordenació de l'avaluació de l'aprenentatge dels alumnes que cursin ensenyaments semipresencials, així com la promoció i els requisits de titulació, són els establerts amb caràcter general per a cada un dels ensenyaments que s'imparteixin, amb les adaptacions que es recullen en aquest Decret.

2. Els professors de cada matèria, mòdul o àmbit han de posar a disposició dels alumnes el pla de treball o guia de l'alumne, a través del qual es planifica l'estudi dels continguts i la realització d'activitats per assolir els objectius proposats. D'aquesta manera, els alumnes poden organitzar el seu procés d'aprenentatge i planificar el temps d'estudi personal.

3. El seguiment de l'avaluació contínua suposa presentar els exercicis d'avaluació contínua en els terminis establerts. L'avaluació de les activitats a distància s'ha de fer utilitzant el qualificador de la plataforma virtual d'exercicis i tasques. La qualificació es compon de dues parts diferenciades:

a) La valoració de les tasques establertes a l'aula virtual, amb un percentatge que pot variar entre el 25 % i el 35 % de la nota final.

b) Activitats i proves presencials, amb el percentatge complementari de l'anterior.

4. Els centres poden determinar el percentatge mínim d'activitats presencials i tasques establertes a l'aula virtual que és de realització obligatòria per poder-se presentar a les proves presencials.

Article 28

Normativa de referència

Tots els aspectes que aquest Decret no recull són regulats, supletòriament, per les normes que, amb caràcter general, regeixen per als diferents ensenyaments.

Article 29

Calendari i horari

El calendari i l'horari general dels centres seran els establerts, per a cada curs escolar, segons la normativa anual que regula el calendari escolar en els centres docents no universitaris.

Article 30

Admissió

1. L'admissió dels alumnes s'ha de regir per l'oferta de places vacants i per les disposicions que dicti la Conselleria d'Educació i Formació Professional.

2. Perquè un alumne pugui ser admès al centre, ha de complir les condicions mínimes d'edat i acadèmiques exigides per l'ordenament jurídic vigent respecte del nivell educatiu —curs, cicle o etapa— del qual es vulgui matricular. Concretament, s'hi poden inscriure:

a) Les persones de més de divuit anys.

b) Les persones que tenguin entre setze i divuit anys i que acreditin trobar-se en alguna de les circumstàncies següents:

1r. Tenir un contracte laboral que els impedeixi l'assistència a classe en règim ordinari.

2n. Ser esportista d'alt nivell o alt rendiment.

3. Tot i que no s'exigeix cap acreditació respecte a aquesta qüestió, per poder cursar aquests ensenyaments cal tenir accés a un ordinador amb connexió a Internet i uns mínims coneixements informàtics que permetin utilitzar un processador de texts, navegar per Internet, enviar i rebre missatges de correu electrònic i utilitzar la plataforma virtual corresponent.

4. La baixa d'ofici s'ha de regular per mitjà d'una ordre del conseller d'Educació i Formació Professional.

Disposició addicional primera

Gènere

Les formes de gènere gramatical tradicionalment dites masculines que apareixen en aquesta norma s'han d'entendre com a genèriques; per tant, quan es refereixen a persones es refereixen a totes, amb independència del sexe amb què s'identifiquen.

Disposició addicional segona

Igualtat entre les persones

L'IEDIB i els centres col·laboradors han d'adoptar les mesures necessàries per garantir que es compleix el que s'estableix en el capítol I del títol IV de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i en l'article 12 de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.

Disposició addicional tercera

Protecció de dades de caràcter personal

En relació amb les dades de caràcter personal de les persones interessades en els procediments que es regulen en aquest Decret, s'ha de complir el que es preveu en la disposició addicional vint-i-tresena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig d'educació, així com el que es preveu en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Disposició addicional quarta

Calendari d'implantació

1. El que preveu aquest Decret s'ha d'implantar a partir del curs següent a la seva publicació.

2. Els estudis d'FP i EOI que actualment s'imparteixen a distància s'han d'incorporar progressivament a l'IEDIB.

Disposició derogatòria única

Normes que es deroguen

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o inferior a aquest Decret que s'oposin al que s'hi estableix o el contradiguin, en particular, l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 23 de juny de 2009 per la qual es regulen els ensenyaments de batxillerat en règim a distància a les Illes Balears (BOIB núm. 101, de 14 de juliol de 2009).

Disposició final primera

Desplegament normatiu

Es faculta el conseller d'Educació i Formació Professional perquè desplegui mitjançant una ordre el contingut d'aquest Decret.

Disposició final segona

Entrada en vigor

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 8 de novembre de 2021

 

La presidenta (Per suplència d'acord amb l'article 7 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears)

El conseller d'Educació i Formació Professional

Mercedes Garrido Rodríguez

Martí X. March i Cerdà