Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 438097
Ordenança reguladora del preu públic per les diferents prestacions socials: estades al centre de dia, servei d’ajuda domiciliària, servei de menjar a domicili i serveis de teleassistència

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de 24 de juny de 2021, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora del preu públic per les diferents prestacions socials: estades al centre de dia, servei d'ajuda domiciliària, servei de menjar a domicili i serveis de teleassistència, ha estat exposada al públic durant trenta dies hàbils sense que s'hagin presentat reclamacions. D'acord amb l'establert a l'article 17 del Real Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'acord s'entén definitivament adoptat i se'n publica el seu texts íntegres.

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER LES DIFERENTS PRESTACIONS SOCIALS: ESTADES AL CENTRE DE DIA, SERVEI D'AJUDA DOMICILIÀRIA, SERVEI DE MENJAR A DOMICILI I SERVEIS DE TELEASSISTÈNCIA.

Concepte

ARTICLE 1

1.1. Conformement amb el que preveu l'article 127 i l'article 41, ambdós del R.D. 2/2004 de 5 de març, Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, l'Ajuntament estableix el preu públic pel servei de diferents prestacions socials: Servei de Centres de Dia, Servei d'Ajuda Domiciliària, Servei de menjar a domicili i Teleassistència.

Obligats al pagament

ARTICLE 2

2.1. Estan obligats al pagament del preu públic regulat a la present ordenança les persones beneficiàries de les prestacions dels serveis, o aquelles que ostentin la seva tutoria legal.

Quantia

ARTICLE 3

3.1. La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança és establert a les tarifes recollides a l'annex.

3.2. La quota definitiva es fixarà amb l'aplicació del següent barem sobre els ingressos del nucli familiar:

Ingressos "per càpita"

 

en relació al SMI

% del preu públic

Més del 150%

100

entre el 100 i 150%

85

entre el 80 i 100%

75

entre el 50 i el 80%

50

menys del 50%

0

3.3. Les despeses derivades de lloguer o hipoteca de l'habitatge habitual es podran descomptar dels ingressos, sempre i quan el nucli familiar no tengui cap altre habitatge en propietat.

3.4. La persona beneficiària o la que sol·liciti un servei aportarà la documentació necessària per poder determinar la quota definitiva.

Normes de gestió

ARTICLE 4

4.1. L'equip tècnic del Departament de Benestar Social, una vegada comprovada la documentació, assignarà la plaça per ordre d'antiguitat. Per casos excepcionals, s'elevarà  proposta a Junta de Govern Local amb l'informe tècnic que ho justifiqui

4.2. El preu públic es considerarà meritat simultàniament a la prestació del servei i la Tresoreria de l'Ajuntament confeccionarà i cobrarà per mensualitats vençudes els rebuts.

4.3. El pagament del rebut mensual es realitzarà per sistema de domiciliació a entitats de crèdit i estalvi que l'Ajuntament designi com a col·laboradores, d'acord amb les condicions següents:

a) Les persones obligades al pagament de qualsevol servei presentaran al professional tècnic de referència el document de domiciliació segons model oficial, on especificaran les seves dades d'identificació personal, número de compte i entitat bancària i concepte que es desitja domiciliar.

b) Les domiciliacions de pagament tindran validesa per temps indefinit. S'abonaran a partir de la data d'alta del servei, fins que es presenti la instància sol·licitant la baixa. Tant la sol·licitud d'alta com la de baixa s'han de presentar en els registres d'entrada del Departament de Benestar Social o a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament.

4.4. Un retard en el pagament de més de dues mensualitats, sense motiu que ho justifiqui, significarà la baixa del servei. L'Ajuntament ha de comunicar amb 15 dies d'antelació la baixa per escrit.

4.5. Per al cobrament del Servei de Centres de Dia hi haurà les següents condicions i normes específiques:

a) Per mantenir la reserva de plaça malgrat la persona usuària no utilitzi el servei durant un mes complet, aquesta abonarà íntegrament el preu de l'estada.

b) En el cas que esporàdicament es sol·liciti estada per un sol dia, s'aplicarà la tarifa corresponent a l'epígraf 1.2, sense aplicar els descomptes per situació econòmica regulats a l'article 3.1.

  

ANNEX:

QUADRE DE TARIFES

​​​​​​​

Epígraf 1: Serveis del Centre de Dia.

 

 

 

Epígraf 1.1: Serveis del Centre de Dia. Mensual.

Preu

Estada per llarga durada (euros/dia)

15,90

Menú per llarga durada (euros/dia)

5,50

Transport (euros/mes)

20,00

Epígraf 1.2: Serveis del Centre de Dia. Per dies.

Preu

Estada, un dia:

17,78

Dinar, un dia

5,50

 

 

Epígraf  2: Servei d'Ajuda Domiciliaria (SAD) (€/hora)

11.76

 

 

Epígraf  3: Servei de menjar a domicili. Per cada servei de dinar.

6,00

 

 

Epígraf  4: Teleassistència. Servei Mensual

11.76

 

 

Epígraf 5: Ajudes tècniques. Mensual.

Preu

Grues

40,00

Cadira de rodes

20,00

Caminadors

5,00

Crosses

5,00

Per utilització de contenidors (quota únicaa l'inici del servei)

30,00

Per pèrdua o rotura de contenidor gros

30,00

Pèrdua o rotura del contenidor o envàs  interior

5,00

Segon.- Establir que la present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor i  començarà a aplicar-se a partir  del dia de la seva publicació al BOIB.

Tercer.- Publicar el present acord en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè durant trenta dies els interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions. En al cas de que no es presenti cap reclamació l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.

  

Sant Llorenç des Cardassar, 23 de setembre de 2021

El batle

Mateu Puigròs Sureda