Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 438062
Aprovació definitiva ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents administratius

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de 24 de juny de 2021, la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per expedició de documents adminis­tratius, ha estat exposada al públic durant trenta dies hàbils sense que s'hagin presentat reclamacions. D'acord amb l'establert a l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, l'acord s'entén definitivament adoptat i se'n  publica el seu text íntegre.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCU­MENTS ADMINISTRA­TIUS

Fonament i naturalesa

ARTICLE 1

1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i conformement al que disposen els arti­cles 15 a 19 del R.D. 2/2004 de 5  de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajunta­ment estableix la taxa per expedició de documents adminis­tratius, que es regirà per la present ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 58 del esmentat R.D. 2/2004.

Fet imposable

ARTICLE 2

1. Constitueix el fet imposable de la taxa l'activitat admi­nistrativa desen­rotllada amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents que l'Admi­nistra­ció o les autoritats municipals expedeixin i d'expe­dients que els competin.

2. A aquests efectes, es considerarà tramitada a instància de part qualsevol documentació adminis­trativa que hagi estat provocada pel particular o redundi en el seu benefici, tot i que no hi hagi hagut sol·licitud expressa de l'interes­sat.

3. No es considerarà subjecte a aquesta taxa l'expedició de documents administratius a ciutadans a qui els Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar informin que manquen de recursos econòmics.

Subjecte passiu

ARTICLE 3

1. Són subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei general tributària que sol·licitin, provoquin o en l'inte­rès de les quals redundi la tramitació del document o expedient de què es tracti.

Responsables

ARTICLE 4

1. Respondran solidàriament de les obligacions tribu­tàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 de la Llei general tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de les fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.

Exempcions, reduccions i modificacions

ARTICLE 5

1. Conformement a l'article 9 del R.D. 2/2004 de 5 de març, en matèria d'aquesta taxa no es reco­neixeran altres beneficis fiscals que els expressament prevists a normes amb rang de llei o els derivats de l'aplicació de tractats interna­cionals i, en qualsevol cas, en la forma que aquest article estableix.

Quota tributària

ARTICLE 6

1. La quota tributària es determinarà segons la naturalesa dels docu­ments o expedients que s'hagin de tramitar, d'acord amb les a les tarifes contingudes a l'annex d'aquesta Ordenança.

Meritació

ARTICLE 7

1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la sol·licitud que inicia la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.

2. En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2n, la meritació es produeix quan tenen lloc les circumstàncies que originin l'actuació municipal d'ofici o quan aquesta s'iniciï sense sol·licitud prèvia de l'interessat, però redundi en el seu benefici.

3. No es tramitaran les sol·licituds sense que s'hagi efectuat el pagament corresponent.

Declaració i ingrés

ARTICLE 8

1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació.

2. Els escrits rebuts pel conducte a què fa referència l'arti­cle 66 de la Llei de procediment administra­tiu, que no vinguin degudament rein­tegrats, seran admesos provisional­ment, però no es podran tramitar sense que se'n corregeixi la deficiència. A aquest fi es requerirà a l'interessat que, en el termini de deu dies, aboni les quotes correspo­nents amb l'avís que, transcorre­gut aquest termini sense que ho hagi fet, es tindran els escrits per no presen­tats i s'arxivarà la sol·licitud.

3. Els certificats o documents que expedeixi l'Admi­nis­tració en virtut d'ofici de jutjats o tribunals per a tota classe de plets, no es lliuraran ni trametran sense que prèvia­ment s'hagi satisfet la corresponent quota tributària.

4. Quan per causes no imputables al subjecte passiu, l'activitat administrativa o el servei públic no es presti, procedirà la devolució de l'import corresponent.

Infraccions i sancions

ARTICLE 9

1. En matèria d'infraccions tributàries i de les sancions que els corres­ponguin en cada cas, hom s'ajus­tarà al que disposa l'Ordenança fiscal general i la Llei general tributària i les disposicions que la complemen­tin i desenrotllin.

ANNEX TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

QUADRE DE TARIFES

Epígraf

Euros

Autorització per a lloguer d'equins.

39,53

Autorització per a lloguer de bicicletes

79,06

Autorització per a lloguer de motos i ciclomotors

118,58

Expedició carnet municipal

21,49

Expedients de declaració de ruïna d'edificis

118,58

Certificat d'antiguitat

79,06

Certificat de final d'obra

79,06

Certificat de tancament de local

39,53

Certificat de tràmit d'expedient

15,82

Certificat de serveis prestats

15,82

Certificat o informes urbanístics

79,06

Confecció d'extracte informatiu per accident de tràfic

79,06

Confecció d'un informe per accident de trànsit

158,11

Confecció d'altres informes per la policia

79,06

Certificats o informes que requereixin la comprovació de fets o documents

79,06

Certificats de documents inclosos en un expedient administratiu

39,98

Informe  d'arrelament social

20,00

Informe  d'arrelament social

20,00

Informe d'adequació de vivenda

40,00

Expedició d'autoritzacions per activitats de carrer

79,06

Expedició de llicencia d'animals perillosos

79,06

Certificats connexió xarxa clavegueram

20,00

Copia de documents inclosos en un expedient administratiu en format CD, Per cada CD.

3,00

Copia de documents inclosos en un expedient administratiu

Euros/fotoc.

          Mida A4

0,39

          Mida A3

0,80

          Mides superiors

3,95

 

 

L'abonament de la tarifa corresponent als drets a la presentació als processos selectius organitzats per l'Ajuntament per places de funcionaris i laborals quedarà condicionada a que les corresponents bases així ho proveeixin expressament,

Segon.- Establir que la present modificació de l'ordenança fiscal entrarà en vigor i  començarà a aplicar-se a partir  del dia de la seva publicació al BOIB.

Tercer.- Publicar el present acord en el tauló d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de les Illes Balears perquè durant trenta dies els interessats puguin examinar l'expedient i presentar reclamacions.

 

En al cas de que no es presenti cap reclamació l'acord s'entendrà definitivament aprovat i es publicarà el seu text íntegre.

 

Sant Llorenç des Cardassar, 23 de setembre de 2021

El batle Mateu Puigròs Sureda