Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

CONSELL DE GOVERN

Núm. 265861
Decret 36/2021, de 28 de juny, pel qual es disposa el cessament d’un alt càrrec de la Conselleria d’Afers Socials i Esports

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'article 17.m) de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears, disposa que correspon al Consell de Govern nomenar i separar per decret els càrrecs públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quan li ho atribueix la legislació vigent.

L'article 41.e) de la mateixa llei disposa que correspon als consellers proposar al Consell de Govern el nomenament i el cessament dels càrrecs públics que depenen de la seva conselleria.

D'altra banda, l'article 5.A) del Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual es regula l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en la redacció donada pel Decret 83/1998, d'11 de setembre, disposa que el Director de l'Oficina és un òrgan assimilat a alt càrrec de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que es nomena i separa per decret del Govern de les Illes Balears, a proposta de la persona titular de la conselleria que tengui atribuïdes competències en matèria de benestar social.

El Decret 9/2019, de 2 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Per altra banda, d'acord amb l'article 2.5, darrer paràgraf, del Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix que l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) s'integra en la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

Per tot això, a proposta de la consellera d'Afers Socials i Esports, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 28 de juny de 2021,

Decret

Primer. Disposar el cessament del senyor Serafín Carballo García com a Director de l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència (OBIA) a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i agrair-li els serveis prestats.

Segon. Aquest decret té efectes a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 28 de juny de 2021

La consellera d'Afers Socials i Esports La presidenta Fina Santiago Rodríguez Francesca Lluch Armengol i Socias