Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció primera. Nomenaments, situacions i incidències

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

Núm. 264395
Decret pel qual es designa membre de la Junta de Govern Local i Tinenta de batle a la Sra. Margarita Plomer Fornés

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En compliment del disposat a l'article 44.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es publica en el BOIB el següent Decret de data 14 de juny de 2021, firmat pel batle, Sr. Alfonso Rodríguez Badal:

“DECRET DE BATLIA: 

Per Resolució de Batlia de data 17 de juny de 2019 es van designar els membres de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Calvià, nomenant-se d'entre ells als tinents de batle, sent nomenat Tercer tinent de batle el Sr. Rafel Sedano Porcel.

En data 9 de juny de 2021 la Sra. Margarita Plomer Fornés, portaveu de la coalició Podem-Més, ha presentat escrit registrat d'entrada amb el número 16095, comunicant els canvis a realitzar en relació als càrrecs que ocupen els membres electes de la coalició, segons l'acord establert per a la formació de la coalició.

Per aquest motiu, en aplicació i desenvolupament del previst en els articles 20 i 23 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local, 22 del seu Text Refós i 35.2 d), 46, 52 i concordants del vigent Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals; aquesta Batlia, en ús de les atribucions que li confereixen els articles 21.1.a) de la vigent LRBRL i 41.3 del ROF, i dins dels límits establerts per la citada legislació que permet fins a un màxim de vuit membres en la Junta de Govern Local de la nostra Corporació, pel present resolc:

Primer.- Cessar com a membre de la Junta de Govern Local i Tercer tinent de batle al Sr. Rafel Sedano Porcel, amb efectes de dia 15 de juny de 2021.

Segon. Deixar sense efectes l'apartat Quart de la Resolució de Batlia de dia 20 de juny de 2019, pel qual es nomenava a la Sra. Margarita Plomer Fornés regidora delegada especial per a les àrees de Joventut, Participació ciutadana, Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica, amb efectes de dia 15 de juny de 2021.

Tercer. Nomenar membre de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament a la regidora: Sra. Margarita Plomer Fornés, amb efectes de dia 15 de juny de 2021.

Quart. Nomenar tinenta de batle, segons ordre de substitució d'aquesta Batlia que s'indica, a la  membre de la Junta de Govern Local, amb efectes de dia 15 de juny de 2021:

Tercera tinenta de batle: Sra. Margarita Plomer Fornés, que ostentarà el càrrec de tinenta de batle delegada de Joventut, Participació ciutadana, Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica.

Es deleguen en la Sra. Margarita Plomer Fornés les atribucions que es relacionen en el Decret de batlia de data 17 de juny de 2019 referides al tinent de batle de Joventut, Participació ciutadana, Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica.

Quint. Nomenar al Sr. Rafel Sedano Porcel regidor delegat especial per a les àrees de Medi ambient, Transició ecològica i Memòria democràtica, sota la supervisió de la Tinenta de batle delegada d'aquestes àrees i en els termes previstos per l'art. 43.4 ROF, amb efectes de dia 15 de juny de 2021.

Sisè. Els anteriors nomenament i cessament es notificaran personalment als designats i es publicaran en el BOIB, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia 15 de juny de 2021.

Setè. Donar compte d'aquesta resolució al Ple municipal en la primera sessió que se celebri.

Ho mana i signa el Sr. Batle President Sr. Alfonso Rodríguez Badal, a Calvià a 14 de juny de 2021.”

Calvià, 17 de juny de 2021

El batle Alfonso Rodríguez Badal