Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 264320
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 de correcció d’errades de la Resolució per la qual s’aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) adscrita a la Direcció d’Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. En el BOIB núm. 62, de 13 de maig de 2021, es va publicar la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 4 de maig per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) adscrita a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. El dia 14 de juny de 2021, es van presentar per registre al·legacions per mitjà d'un recurs de reposició contra la convocatòria esmentada i que fa referència al punt 3.1.d), de l'apartat «Requisits per optar a la plaça».

3. S'ha observat una errada en el punt 7.1.c), de l'apartat «Comissió de Selecció», referida a la designació del secretari i del seu suplent de la Comissió de Selecció.

Fonaments de dret

1. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, estableix que «les administracions públiques poden rectificar, així mateix, en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes».

2. L'article 56 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, disposa que la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació dels errors materials, aritmètics i de fet en actes i disposicions administratives corresponen a l'òrgan que ha dictat l'acte o la disposició.

Per això dict la següent

Resolució

1. Estimar les al·legacions presentades per registre en data 14 de juny per mitjà d'un recurs de reposició i rectificar les errades del punt 3.1.d), de l'apartat «Requisits per optar a la plaça», de la publicació esmentada.

Allà on diu:

Tenir la titulació oficial de grau universitari, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o una d'equivalent, o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

hi ha de dir:

Tenir la titulació oficial de grau o bé d'una enginyeria tècnica, d'una diplomatura universitària, d'arquitectura tècnica, de formació professional de tercer grau (o equivalent), o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

2. Rectificar l'errada observada en el punt 7.1.c), de l'apartat «Comissió de Selecció» de la publicació esmentada, referida al nomenament del secretari i del seu suplent.

Allà on diu:

7.1. La Comissió de Selecció està formada [...]

c) Secretari: Jaime Coll Morey Suplent: Francisco Crespí Alemany

hi ha de dir:

7.1. La Comissió de Selecció està formada [...] 

c) Secretari: Francisco Crespí Alemany Suplent: Jaime Coll Morey

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. Publicar íntegrament les bases de la convocatòria i els annexos 2 i 3, per cobrir pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) adscrita la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears.

5. Ampliar el termini per presentar sol·licituds 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució. Les sol·licituds ja presentades continuaran essent vàlides, llevat que els candidats decideixin retirar-les de la convocatòria.

 

Palma, 22 de juny de 2021

El director general del Servei de Salut

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de signatura del conseller de Salut, Família

i Benestar Social (Resolució de 12 de setembre de 2012)

 

 

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears del 4 de maig de 2021 per la qual s'aprova la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) adscrita a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears

Fets

És necessari cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça reservada i sense ocupar del grup de gestió de la funció administrativa (A2), adscrita a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears, la titular de la qual és la senyora Irene Ruiz Aguiló.

Fonaments de dret

1. L'article 35.1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, determina que per necessitats del servei —i en els supòsits i sota els requisits que a l'efecte s'estableixin a cada servei de salut— es pot oferir al personal estatutari fix acomplir temporalment i amb caràcter voluntari les funcions corresponents a places d'una categoria del mateix nivell de titulació o d'un nivell superior, sempre que es tengui el títol corresponent. Aquests procediments han de ser negociats en les meses corresponents.

2. En el BOIB núm. 31/2012, de 28 de febrer, es va publicar el Pacte pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (corregit en el BOIB núm. 36/2012, de 8 de març). L'objecte principal del Pacte és establir els criteris generals per a la promoció interna temporal i l'ordre de finalització o cessament d'aquest personal.

3. D'acord amb el Pacte esmentat, els Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears són considerats una gerència diferenciada. En la plantilla orgànica dels Serveis Centrals hi ha una plaça reservada i sense ocupar, del grup de gestió de la funció administrativa (A2).

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria per cobrir, pel sistema de promoció interna temporal, una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2) reservada a la senyora Irene Ruiz Aguiló i adscrita a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears.

2. Aprovar les bases que regeixen el procés selectiu (annex 1), el model de sol·licitud (annex 2) i el barem de mèrits (annex 3).

3. Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos 

Contra aquesta resolució —que exhaureix la via administrativa— es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. També s'hi pot interposar qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 

No obstant això, els interessats poden optar per interposar contra aquesta resolució un recurs de reposició davant el mateix òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució. En aquest cas no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu fins que no s'hagi dictat una resolució expressa o presumpta sobre el recurs de reposició, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, 4 de maig de 2021

El director general del Servei de Salut Julio Miguel Fuster Culebras

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Plaça convocada i funcions que ha d'acomplir

1.1. Es convoca una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2), adscrita inicialment a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears (tot i que posteriorment pot ser destinada a una altra unitat o a un altre servei). 

1.2. Té assignades les funcions pròpies de la categoria i, així mateix, mentre duri l'assignació a la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, Subdirecció de Gestió de Personal del Servei de Salut de les Illes Balears, també ha d'acomplir les funcions següents:

a) Gestió i control de processos de la fase de concurs en els processos selectius per cobrir places vacants segons regeixen les convocatòries de concurs oposició de personal estatutari.

b) Elaboració llistes provisionals i definitives de puntuacions obtingudes en la fase de concurs.

c) Coordinació en la valoració dels mèrits que els aspirants acreditin.

d) Control i supervisió de la valoració dels mèrits per l'equip de personal valorador d'acord amb el compliment del que estableixen les convocatòries i dels criteris acordats pels tribunals i el Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció.

e) Formació dels valoradors.

f)   Control i seguiment de les incidències tècniques amb el Servei de SAP, així com fer els testatges necessaris per pujar a producció les correccions, canvis o millores necessàries en l'aplicació.

g) Seguiment de l'estat de cadascuna de les fases de les convocatòries de concurs oposició publicades.

h) Control i gestió de tota la documentació que dels processos de selecció se'n derivi (barem de mèrits, al·legacions, elecció de places).

i) Resolució d'al·legacions.

j) Control dels acords adoptats pels tribunals sobre criteris en la valoració de mèrits.

k) Publicació de diligències, resolucions i qualsevol altra documentació en el web del Servei de Salut o al BOIB.

l) Confecció d e les autovaloracions de cadascuna de les categories convocades.

m) Control de terminis de presentació de mèrits, avaluació, al·legacions, sol·licituds, elecció de places.

2. Característiques de la plaça

2.1. Lloc i centre de treball: Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, Subdirecció de Gestió de Personal del Servei de Salut de les Illes Balears amb domicili en el c/ del Gremi de Sabaters, 21, Polígon Son Castelló, Palma.

2.2. Tipus de nomenament: a la persona seleccionada se li expedirà un nomenament de personal estatutari en la modalitat de promoció interna temporal d'una plaça del grup de gestió de la funció administrativa (A2). 

2.3. Durant el temps en què la persona seleccionada ocupi la plaça el règim jurídic serà el següent:

a) Es mantindrà en la situació de servei actiu i amb reserva de plaça en la categoria d'origen.

b) Percebrà les retribucions corresponents a les funcions acomplides, excepte els triennis, que seran els corresponents a la categoria d'origen.

c) No suposarà la consolidació de cap dret de caràcter retributiu o amb relació a l'obtenció d'un nou nomenament, sense perjudici que es pugui considerar com a mèrit en els procediments selectius i de provisió.

3. Requisits per optar a la plaça

3.1. Els sol·licitants han de complir els requisits següents:

a) Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut i prestar servei als Serveis Centrals. En el cas que la convocatòria es declari deserta perquè no s'hi hagi presentat ningú que compleixi els requisits, es preveu expressament que s'estengui al personal que compleixi els requisits de la resta de les gerències de la mateixa àrea de salut.

b) Pertànyer a algun grup de classificació inferior o a una categoria o especialitat diferent del mateix grup que la plaça a la qual s'opta.

c) Estar en la situació de servei actiu en la categoria en la qual ocupa plaça fixa.

d)  Tenir la titulació oficial de grau o bé d'una enginyeria tècnica, d'una diplomatura universitària, d'arquitectura tècnica, de formació professional de 3r grau (o equivalent), o estar en condicions d'obtenir-la abans que venci el termini per presentar sol·licituds. En el cas de les titulacions obtingudes a l'estranger, cal acreditar que estan homologades pel Ministeri d'Educació.

e) Tenir els coneixements de català que exigeixen la Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública, i el Decret 8/2018, 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

f) Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent. Aquest requisit s'ha d'acreditar abans de prendre possessió de la plaça. 

3.2.   Aquests requisits s'han de complir el darrer dia del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir durant tot el procés selectiu. Els aspirants els han d'acreditar de manera fefaent en el moment de presentar la sol·licitud, a excepció del requisit del darrer punt.

4. Presentació de sol·licituds

4.1. Els interessats a participar en la selecció per cobrir la plaça convocada han de presentar la sol•licitud corresponent segons el model que s'adjunta com a annex 2.

4.2. El termini per presentar sol·licituds és de vint dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4.3. Les sol·licituds per participar en el procés selectiu s'han de presentar en el Registre del Servei de Salut de les Illes Balears (c/ de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma) o en el registre de qualsevol de les gerències del Servei de Salut, o bé per qualsevol de les vies que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Les sol·licituds presentades per mitjà de les oficines de Correus han d'anar dins d'un sobre obert perquè el funcionari de Correus les dati i les segelli abans de certificar-les.

4.4. Tota persona aspirant ha de conservar el seu exemplar de la sol·licitud per si l'hi requereixen en qualsevol moment del procés selectiu.

5. Documentació

5.1.   A la sol·licitud cal adjuntar l'original o una còpia compulsada de la documentació que acrediti que es compleixen els requisits i els mèrits al·legats.

5.2. A més, cal adjuntar l'original o una còpia compulsada d'aquests altres documents:

a) Document d'identitat (DNI o NIE).

b) Títol acadèmic exigit en la convocatòria (anvers i revers del títol) o bé el justificant de pagament dels drets d'expedició del títol acompanyat d'un certificat de la institució educativa corresponent que acrediti que el títol encara no s'ha expedit.

5.3.  Consignar dades falses en la sol•licitud o en els mèrits al·legats implica l'exclusió definitiva de l'aspirant o de la persona seleccionada en el procés selectiu.

5.4.  Els títols o els mèrits expedits en una llengua que no sigui el català o el castellà s'han d'entregar traduïts convenientment a un d'aquests idiomes per un organisme oficial competent.

6. Procediment de selecció i resolució de la convocatòria

6.1. La selecció es farà pel sistema de concurs de mèrits i amb una prova teoricopràctica específica de les funcions que cal acomplir.

6.2. Llista provisional d'aspirants admesos en la convocatòria:

a) Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds, es publicarà en el web del Servei de Salut la resolució del director general del Servei de Salut amb les llistes provisionals que contendran els aspirants admesos, els exclosos —indicant-ne la causa de l'exclusió— i els que han d'esmenar les deficiències de la sol·licitud.

b) Els aspirants disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de les llistes, per formular reclamacions o al·legacions contra aquesta resolució i esmenar deficiències. En cas que no ho facin es considerarà que han desistit de la sol·licitud. Tots els documents s'han d'adreçar a la Direcció General del Servei de Salut i es poden presentar per qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.

6.3. Llista definitiva d'admesos en la convocatòria:

a) En els deu dies hàbils següents, el director general de el Servei de Salut ha de dictar una resolució que contindrà les llistes definitives de les persones aspirants admeses i excloses fent constar la causa de la seva exclusió, que es publicarà en el web de Servei de Salut, i en la qual s'establiran així mateix el lloc, el dia i l'hora en què hauran de fer la prova teoricopràctica per tal d'acreditar davant la Comissió de Selecció els coneixements i la capacitat professional en relació amb les funcions específiques que cal exercir.

b) Aquesta prova, el valor màxim de la qual serà de 55 punts, consistirà en una part pràctica i una part teòrica; és a dir, un examen de tipus teoricopràctic, que consistirà a resoldre un supòsit el valor màxim del qual serà de 30 punts, i un examen de tipus test de 25 preguntes (més 2 de reserva), que es puntuarà amb 25 punts com a màxim, i en el qual es puntuarà amb 1 punt cada resposta encertada i es descomptaran 0,50 punts per cada resposta incorrecta.

c) El supòsit de tipus teoricopràctic versarà sobre l'aplicació pràctica de les funcions pròpies.

d) L'examen tipus test versarà —a més de les funcions pròpies de la plaça convocada— sobre el temari que s'indica a continuació:

—     Títol preliminar de la Llei 44/2003, de 21 de novembre d'ordenació de les professions sanitàries.

— Capítol IV. Formació Contínua, Títol II de la formació de les professions sanitàries de la Llei 44/2003, de 21 de novembre d'ordenació de les professions sanitàries.

— Capítol II. Classificació del personal estatutari de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

— Capítol V. Adquisició i pèrdua de la condició de personal estatutari fix de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

— Capítol VI. Provisió de places, selecció i promoció interna de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

— Capítol XI. Situacions del personal estatutari de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

—  Capítol I. La capacitat d'obrar i el concepte d'interessat, del Títol I. Dels interessat en el procediment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

— Capítol II. Identificació i signatura de les persones interessades en el procediment administratiu, del Títol I. Dels interessat en el procediment de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

—  Capítol II. Termes i terminis, del Títol II. De l'activitat de l'Administració Pública de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

— Secció 1.Principis generals, del Capítol II. Recursos Administratius, del Títol V. De la revisió dels actes en via administrativa de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

— Secció 2. Recurs d'alçada, del Capítol II. Recursos Administratius, del Títol V. De la revisió dels actes en via administrativa de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

—  Secció 3. Recurs potestatiu de reposició, del Capítol II. Recursos Administratius, del Títol V. De la revisió dels actes en via administrativa de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

—  Secció 4. Recurs extraordinari de revisió, del Capítol II. Recursos Administratius, del Títol V. De la revisió dels actes en via administrativa de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

—  Títol preliminar. Disposicions generals, principis d'adequació i funcionament del Sector públic de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

— Títol I. Objecte i àmbit d'aplicació de Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

— Títol II. Personal al servei de l'administració pública de Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

— Títol IV. Adquisició i pèrdua de la relació de servei del Reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic.

6.4. Llista provisional de mèrits / puntuació dels candidats:

En els deu dies hàbils següents, la Comissió de Selecció valorarà els mèrits i, per mitjà d'una resolució del director general del Servei de Salut, es publicarà en el web del Servei de Salut la llista provisional dels mèrits reconeguts als candidats, que disposaran d'un termini de cinc dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista, per formular reclamacions o al·legacions contra la resolució, adreçades a la Comissió de Selecció, que es poden presentar per qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.

6.5. Llista definitiva de mèrits dels candidats, i lloc, dia i hora de la prova / puntuació dels candidats:

En els deu dies hàbils següents, per mitjà d'una resolució del director general del Servei de Salut es publicarà en el web del Servei de Salut la llista definitiva dels mèrits dels candidats, en la qual s'establirà també el lloc, el dia i l'hora en què hauran de fer la prova teoricopràctica, que es valorarà fins a un màxim de 55 punts, a fi d'acreditar davant la Comissió de Selecció els coneixements i la capacitat professional amb relació a les funcions específiques que cal acomplir.

6.6. Llista provisional de puntuació de la prova teoricopràctica:

a) Una vegada feta la prova teoricopràctica, per mitjà d'una resolució del director del Servei de Salut, es publicarà en el web del Servei de Salut la llista provisional amb la puntuació de cada persona candidata.

b) Tota persona candidata disposarà d'un termini de cinc dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista per formular reclamacions o al·legacions contra la puntuació obtinguda, adreçades a la Comissió de Selecció, que es poden presentar per qualsevol de les vies que preveu la normativa vigent.

6.7. Llista definitiva de puntuació de la prova teoricopràctica:

A proposta de la Comissió de Selecció, es publicarà en el web de Servei de Salut una resolució del director general del Servei de Salut per la qual es publicaran les puntuacions definitives. Amb aquesta resolució es donaran per contestades les al•legacions formulades contra la puntuació provisional.

6.8. Llista definitiva de puntuació total:

A proposta de la Comissió de Selecció, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per la qual estimarà o desestimarà les al·legacions formulades contra la puntuació provisional obtinguda en la prova teoricopràctica i establirà la llista definitiva, que es publicarà en el web del Servei de Salut.

7. Comissió de Selecció

7.1. La Comissió de Selecció està formada per tres membres, que tenen la condició de personal funcionari de carrera o estatutari fix del Servei de Salut, del mateix grup professional (o d'un de superior) que el de la plaça convocada, tots amb veu i vot: 

a) Presidenta: Irene Ruiz Aguiló. Suplent: Carmen Lliteras Arañó.

b) Vocal: Gabriel Gala del Río. Suplent: Guillem Mas Gornals.

c) Secretari: Francisco Crespí Alemany. Suplent: Jaume Coll Morey.

7.2.  Els membres de la Comissió de Selecció s'han d'abstenir d'intervenir en el procés —i ho han de notificar a l'autoritat que els hagi designat— si hi concorre alguna de les circumstàncies previstes en l'article 28.2 de la Llei 30/1992.

7.3.   Les funcions de la Comissió de Selecció són les següents:

a) Valorar els mèrits al·legats i acreditats per cada persona candidata segons el barem establert en aquestes bases.

b) Proposar, elaborar i valorar la prova teoricopràctica.

c) Requerir —si cal— a les persones candidates que esmenin en el termini previst els defectes formals dels mèrits al·legats, o bé que aclareixin en el termini establert i de la manera escaient algun dels mèrits al·legats. 

d) Resoldre les reclamacions presentades per les persones candidates dins el termini establert i de la manera escaient.

e) Confeccionar una llista de les persones seleccionades amb les puntuacions obtingudes i per ordre de prelació, i elevar-la a l'òrgan de selecció.

8. Valoració dels mèrits

8.1.  La Comissió de Selecció ha de fer en primer lloc la valoració dels mèrits dels candidats, desglossada d'aquesta manera i d'acord amb el que estableixi la convocatòria:

a) Experiència professional: màxim, 25 punts.

b) Formació, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement: màxim, 15 punts.

c) Coneixements addicionals de català: màxim, 5 punts.

8.2.  Els mèrits que es valoren en aquesta convocatòria figuren en l'annex 3.

9. Resolució de la convocatòria

9.1. La Comissió de Selecció publicarà la llista definitiva de puntuacions i el nom de la persona proposada per al nomenament. Aquesta llista es publicarà en el web del Servei de Salut i en els taulers d'anuncis dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

9.2. El nomenament s'oferirà al candidat amb la puntuació més alta. Si diversos candidats tenen la mateixa puntuació en la llista definitiva, s'hi aplicaran els criteris de desempat següents:

a) Amb caràcter general, tindran prioritat les dones si el sexe femení estigués infrarepresentat en la categoria i en l'especialitat, de conformitat amb l'article 61 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona. A continuació, qui hagi acreditat en la llista més serveis prestats en la categoria dins del Servei de Salut i subsidiàriament en el Sistema Nacional de Salut.

b) Si l'empat persisteix, el nomenament s'oferirà en primer lloc a qui acrediti la puntuació més alta en l'apartat relatiu a l'experiència professional.

c) Si tot i així l'empat es manté, tendrà prioritat qui tengui la puntuació més alta en l'apartat de formació continuada.

d) Finalment, si els candidats continuen empatats, el desempat es dirimirà segons l'escala següent: primer, tenir més de 45 anys; després, tenir més càrregues familiars; a continuació, ser víctima de violència de gènere; i, per últim, qui tengui més edat.

9.3. La resolució d'adjudicació definitiva de la plaça es publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

10. Nomenament i presa de possessió

La persona seleccionada disposarà d'un termini de tres dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució d'adjudicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears per prendre possessió de la plaça.

Documents adjunts