Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 263308
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es convoca un concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria terapeuta ocupacional

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. L'article 9 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, regula les causes per fer nomenaments de personal estatutari temporal. L'article 33.1 disposa que la selecció de personal estatutari temporal s'ha d'efectuar per mitjà dels procediments que permetin la màxima agilitat en la selecció, que s'han de basar en els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, i s'han d'establir havent-los negociat prèviament en les meses corresponents.

2. Els processos de selecció de personal estatutari temporal es regulen en l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual s'aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat, i posteriorment ha estat modificat per l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 29 de maig de 2018, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 (BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018).

Fonaments de dret

1. L'article 1 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, estableix que «Esta ley tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario de los servicios de salud que conforman el Sistema Nacional de Salud, a través del Estatuto Marco de dicho personal».

2. L'article 33.1 de la Llei 55/2003 precisa que els processos de selecció del personal estatutari temporal dels Serveis de Salut que conformen el Sistema Nacional de Salut han de permetre la màxima agilitat en la selecció i el respecte ple als principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

3. Amb l'objectiu de l'article citat es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual s'aprova el Text refós que regula els procediments de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat (BOIB núm. 149, de 26 de novembre), modificat per l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 29 de maig de 2018, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 (BOIB núm. 71, de 9 de juny),i que regula la selecció del personal estatutari temporal del Servei de Salut per mitjà de borses de treball úniques per a cada categoria i especialitat.

4. El punt 11.1 d'aquest Text refós estableix que «La creació de les borses de treball de cadascuna de les categories professionals i especialitats del Servei de Salut s'ha de fer a través d'una convocatòria pública per mitjà d'una resolució del director general del Servei de Salut. Aquesta convocatòria s'ha de notificar a les organitzacions sindicals representades en la Comissió de Seguiment cinc dies abans de dictar-la». Al punt 3 preveu que a l'efecte de publicitat, la convocatòria s'haurà de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut.

5. El punt 4 de l'Acord del Consell de Govern de 25 de novembre de 2016 estableix com a norma general per al sistema selectiu de les borses de treball el concurs de mèrits, valorats per la Unitat de Selecció adscrita a la Direcció d'Àrea Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut, sense perjudici de les particularitats de selecció en determinades categories i especialitats detallades en el capítol III de l'Acord. Actualment la unitat de selecció del Servei de Salut és la Unitat de Borsa Única.

Per tot això dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del concurs de mèrits per constituir la borsa única per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria terapeuta ocupacional, les bases del qual s'adjunten com a annex 1.

2. Disposar que la tramitació d'aquest procediment ha de seguir les prescripcions que preveu l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016, modificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 pel qual es ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 29 de maig de 2018, a què fa referència el fonament de dret quart d'aquesta resolució.

3. Designar la Unitat de Borsa Única dels Serveis Centrals del Servei de Salut com a òrgan encarregat de tramitar el procediment.

4. Ordenar que es publiqui aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el web del Servei de Salut.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució, d'acord amb els articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, 23 de juny de 2021

El director general del Servei de Salut Julio Miguel Fuster Culebras Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020)

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

1. Normes generals

1.1. L'objecte d'aquestes bases és establir les normes que regeixen el procés de selecció de candidats de la borsa general d'ocupació per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de la categoria terapeuta ocupacional.

1.2. La selecció de candidats s'efectua per mitjà d'un concurs de mèrits que seran valorats per la Unitat de Borsa Única dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears.

1.3. Una vegada publicada la resolució definitiva amb la puntuació final dels mèrits dels candidats, la borsa d'ocupació general de personal estatutari temporal del Servei de Salut seguirà oberta per a la categoria convocada, tant per inscriure nous aspirants com perquè els inscrits afegeixin més mèrits. No obstant això, aquestes dades s'incorporaran a les llistes de la borsa general en la següent actualització de mèrits (tall) que es faci en la categoria.

1.4. Aquest procés selectiu està regulat per aquestes bases de conformitat amb l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016 pel qual s'aprova el Text refós que regula els procediments de selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà de la creació de borses úniques de treball per a cada categoria i especialitat, modificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 (BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018), i s'ajusta al que estableixen l'article 103 de la Constitució Espanyola de 1978 i la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

1.5.Segons estableix el punt 13.2 de l'Acord regulador, els nous barems han de donar un pes específic addicional al total de la puntuació, de manera que correspongui el 24 % al fet d'haver superat alguna prova o algun exercici de la fase d'oposició dels últims processos selectius de cada categoria i especialitat convocat pel Servei de Salut de les Illes Balears amb posterioritat a la data en què l'Acord tengui efectes (publicat en el BOIB de 26 de novembre de 2016).

Aquest pes addicional serà de 24 punts com a màxim. El càlcul d'aquesta puntuació addicional serà el resultat de dividir els 24 punts entre el nombre de proves o exercicis que consti la fase d'oposició. Al valor obtingut, i per a cadascuna de les proves o exercicis, s'aplicarà una regla de tres i es considerarà que la màxima puntuació serà per a aquell candidat que hagi obtingut la puntuació màxima establerta en la convocatòria del concurs oposició.

Aquesta puntuació addicional s'aplicarà a tots els candidats que han superat alguna prova de la fase d'oposició una vegada finalitzada aquesta fase d'oposició; és a dir, una vegada publicada la resolució per la qual s'aproven les llistes definitives de candidats que han superat cadascuna de les proves d'aquesta fase.

Els punts addicionals corresponents segons el càlcul indicat en els paràgrafs anteriors se sumaran a la puntuació final del candidat en el moment de fer la convocatòria de la categoria a Borsa Única o en el moment de fer un nou tall d'actualització de mèrits de la categoria prèviament convocada a Borsa Única.

En el cas de noves convocatòries d'oposicions només es computarà l'últim procés selectiu. En aquest sentit es durà a terme la corresponent regularització de puntuació en el següent tall d'actualització de mèrits i s'anul·laran els punts addicionals que s'haguessin pogut obtenir en processos selectius anteriors.

2. Requisits

2.1.Per accedir a la borsa d'ocupació general del personal estatutari temporal del Servei de Salut cal complir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu, o tenir el dret a la lliure circulació de treballadors d'acord amb el Tractat de la Unió Europea o altres ratificats per Espanya, o tenir reconegut aquest dret per una norma legal. Poden participar igualment, independentment de la seva nacionalitat, el cònjuge o la cònjuge de les persones amb nacionalitat espanyola o d'un altre estat membre de la Unió Europea sempre que no estiguin separats de dret, i també els seus descendents i els del cònjuge o la cònjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o superin aquesta edat i siguin dependents.

b) Tenir el títol de grau o el títol universitari oficial de diplomat de Teràpia Ocupacional, o estar en condicions d'obtenir-lo dins el termini per a la inscripció telemàtica. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal tenir la credencial que acredita que està homologat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

c) Tenir la capacitat funcional necessària per exercir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

d) Tenir 16 anys fets i no sobrepassar l'edat de jubilació forçosa.

e) Coneixements de català segons la legislació aplicable vigent.

f) En tot cas, qualsevol aspirant que sigui ciutadà d'un estat o territori on el castellà no sigui idioma oficial han d'acreditar el domini d'aquesta llengua o de la llengua catalana presentant un certificat de nivell B1(o d'un nivell superior) expedit per un organisme públic competent.

g) No estar separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes; ni estar en la situació d'inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per mitjà d'una resolució judicial; ni estar inhabilitat per accedir al cos o a l'escala de funcionari o per exercir funcions similars a les quals s'exerceixen en el cas del personal laboral que hagi estat separat o inhabilitat. En cas de tenir la nacionalitat d'un altre estat, no es pot estar inhabilitat o en una situació equivalent ni pot haver estat sotmès a una sanció disciplinària o equivalent que li impedeixi accedir a l'ocupació pública en el seu estat i en els mateixos termes.

h) Cursar la inscripció telemàticament.

i) Satisfer la taxa establerta per la normativa vigent.

j) No incórrer en el moment del nomenament en una causa d'incompatibilitat d'acord amb la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

k) No estar afectat per una resolució que impliqui quedar exclòs de la borsa.

l) No tenir la condició de personal estatutari fix de la mateixa categoria a la qual opti en qualsevol servei de salut del Sistema Nacional de Salut qualsevol que sigui la situació administrativa.

2.2.Aquests requisits s'han de complir en la data en què l'aspirant s'inscrigui telemàticament per participar en el procés selectiu i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu, i en el moment de cada nomenament. L'acreditació d'aquests requisits es farà de conformitat amb el que estableix la base 9.

3. Accés a les borses de treball de les persones amb alguna discapacitat.

Es reserva un contingent del 7 % dels nomenaments que s'ofereixin per cobrir-los amb persones que tenguin un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta circumstància s'ha d'indicar en el requadre corresponent de la inscripció i s'han de presentar els documents que acreditin el grau de discapacitat al·legat i la compatibilitat per exercir les funcions atribuïdes a la plaça o lloc al qual s'opti. Així, han d'aportar un certificat actualitzat que acrediti el grau de discapacitat igual o superior al 33 % expedit per la Direcció General de Dependència del Govern de les Illes Balears o per un organisme públic equivalent, en el qual s'ha d'indicar el grau de discapacitat i acreditar fefaentment la deficiència permanent que ha donat origen al reconeixement d'aquest grau de discapacitat.

4. Inscripcions

4.1. La borsa d'ocupació de personal estatutari temporal del Servei de Salut estarà oberta permanentment per a la categoria convocada. Per confeccionar les llistes es faran actualitzacions periòdiques; no obstant això, s'estableix un termini d'un mes a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria perquè s'inscriguin nous aspirants i perquè els inscrits afegeixin mèrits o facin les modificacions pertinents basades en l'Acord regulador i el barem de l'annex 2 d'aquesta convocatòria a l'efecte de constituir la primera llista de borsa única d'aquesta categoria. Els aspirants que s'hagin inscrit una vegada transcorregut aquest termini seran tinguts en compte en la següent actualització de mèrits que es faci en la categoria.

4.2. Les persones que estiguin interessades a participar en la convocatòria han d'emplenar i presentar la inscripció telemàticament amb les dades corresponents en cada apartat i seguint les instruccions indicades en la plataforma informàtica. Es pot accedir a l'aplicació per mitjà d'un certificat electrònic reconegut o qualificat (DNI electrònic o certificat de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre).

4.3. El sistema comprovarà la compatibilitat de les dades introduïdes i indicarà els errors que observi en el moment de cursar la inscripció.

4.4. La inscripció i els seus annexos s'han d'emplenar i presentar per via telemàtica, havent pagat prèviament la taxa corresponent, per mitjà de l'aplicació informàtica habilitada a aquest efecte per la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut en el web www.ibsalut.es.

4.5. A fi de preservar el principi d'igualtat en l'accés a la funció pública, a cada gerència del Servei de Salut hi haurà una unitat de suport per facilitar als aspirants el codi d'identificació d'usuari per accedir a l'aplicació informàtica perquè puguin formalitzar la sol·licitud d'inscripció en la borsa.

4.6. Quan hagi emplenat la inscripció per a la categoria que es convoca, l'aspirant ha de seleccionar l'àmbit territorial (Serveis Centrals i gerències territorials), el sector sanitari i, si escau, de manera addicional i voluntària la unitat específica on vulgui prestar servei, sempre que compleixi els requisits establerts en el punt 29 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de novembre de 2016, modificat per l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 29 de maig de 2018, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 (BOIB núm. 71, de 9 de juny de 2018). També pot escollir el nivell assistencial —atenció primària o atenció especialitzada— i la modalitat del nomenament temporal (interí, de llarga durada, de curta durada, de cobertura urgent, de jornada parcial), d'acord amb el previst en l'Acord.

4.7. En formalitzar la inscripció telemàticament, l'aspirant obtindrà un nombre de preregistre juntament amb la data en què l'ha efectuat, que tindrà la consideració de justificant, de manera que no serà necessari registrar la sol·licitud presencialment. Els requisits i els mèrits que no apareguin en la Web del Candidat el dia en què s'estableixi el tall no es tindran en compte en el moment de determinar si es compleixen els requisits o en el moment de valorar els mèrits. Per donar per acabada la inscripció, l'aspirant ha de marcar les seves preferències.

4.8. El domicili, els telèfons i el correu electrònic que figurin en la inscripció seran considerats vàlids a l'efecte de rebre notificacions, de manera que és responsabilitat exclusiva de l'aspirant comunicar qualsevol canvi en aquestes dades i haver-los consignat erròniament.

5. Llistes d'admesos i exclosos

5.1. Una vegada formalitzades les inscripcions i registrats els mèrits, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per fer pública la llista provisional d'aspirants admesos en la borsa de treball d'aquesta categoria i la llista provisional d'exclosos, indicant-ne la causa de l'exclusió.

5.2. Aquesta resolució es publicarà en el web del Servei de Salut (www.ibsalut.es). Les persones interessades disposaran de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació per presentar al·legacions i reclamacions en el cas que hagin estat excloses o bé per esmenar les deficiències detectades en la inscripció que hagin causat la inadmissió. En aquest cas, si no les esmenen en el termini concedit s'entendrà que desisteixen de la sol·licitud.

5.3. Les al·legacions i els escrits per esmenar deficiències s'han de dirigir a la Unitat de Borsa Única del Servei de Salut.

5.4. Per mitjà d'una resolució del director general que es publicarà en el web del Servei de Salut i en el Butlletí Oficial dels Illes Balears es resoldrà l'estimació o la desestimació de les al·legacions formulades i l'esmena de les deficiències de les inscripcions, i es confeccionarà la llista definitiva d'exclosos, indicant-ne la causa de l'exclusió.

5.5. Una vegada publicades aquestes llistes es faran pública una altra llista —amb caràcter merament informatiu— dels candidats amb la puntuació resultant de l'autovaloració, contra la qual no s'hi pot interposar cap recurs. Aquesta llista informativa es tindrà en compte per indicar quins candidats han d'aportar la documentació que acrediti els requisits i la que justifiqui els mèrits al·legats, segons allò que disposa la base següent.

6. Candidats que han d'acreditar que compleixen els requisits i justificar els mèrits al·legats

6.1. De conformitat amb l'establert en l'Acord regulador, la resolució per la qual s'aprovi la llista definitiva indicarà la puntuació de l'autovaloració, a partir de la qual els candidats que la superin han d'acreditar que compleixen els requisits i han de justificar els mèrits al·legats. D'aquesta manera, només els que hagin obtingut la puntuació més alta han d'aportar aquesta documentació (només aquells que tenguin en l'autovaloració una puntuació igual o superior a la indicada).

6.2. Per determinar quins candidats han d'aportar aquesta documentació es tindran en compte l'Acord regulador i les necessitats de selecció de personal de cada moment.

6.3. Sense perjudici del que disposa el precepte següent, només es valoraran els mèrits d'aquests candidats.

6.4 La resta de candidats no ha d'aportar cap document fins que en un moment posterior se'ls requereixi, de conformitat amb les normes vigents.

7. Candidats que han d'aportar documentació per haver-se esgotat les llistes de candidats els mèrits dels quals han estat valorats

7.1. Llistes de romanents:

a) Si s'esgota la llista de candidats els mèrits dels quals han estat valorats inicialment o si es preveu més necessitat de selecció, sempre que quedin candidats sense valorar en la borsa, la Unitat de Borsa Única promourà la confecció d'una llista de romanents. Per a això, requerirà als candidats restants els mèrits dels quals no hagin estat valorats (o a una part d'ells) perquè aportin la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats observant l'ordre decreixent de la puntuació apareguda en la llista informativa d'autovaloració, depenent de les necessitats sobrevingudes de nomenaments temporals.

b) En el web del Servei de Salut es donarà publicitat al termini perquè aquests candidats aportin la documentació, que serà la meitat del termini concedit per fer la primera aportació de documentació.

7.2. Llistes subsidiàries

Una vegada exhaurides les llistes de romanents, si és necessari seleccionar nous candidats, es confeccionarà una llista subsidiària. Per a això, s'incorporaran a aquesta borsa els aspirants de la categoria que s'hagin inscrit amb posterioritat a la data de tall. Aquests apareixeran relacionats en una llista subsidiària l'únic criteri de prelació de la qual serà la nota de l'expedient acadèmic corresponent a la titulació exigida per accedir a la categoria. Si l'expedient acadèmic no identifica la nota, s'assignarà al candidat una puntuació de 5 sobre 10, o bé la nota proporcional. En cas d'empat, se seleccionarà el candidat la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat per un sorteig públic.

8. Barem de mèrits

Els mèrits aplicables per constituir les borses corresponents figuren en l'annex 2.

9. Aportació de la documentació que acredita els requisits i que justifica els mèrits al·legats

9.1. Per acreditar els requisits i mèrits, els aspirants han de presentar còpies autèntiques, juntament amb una declaració jurada que avali la documentació presentada, responsabilitzant-se'n de la veracitat.

9.2. Per mitjà d'una resolució publicada en el web www.ibsalut.es es requerirà als aspirants que presentin els documents que acreditin els requisits i aquells que justifiquen els mèrits al·legats en l'autovaloració. La documentació relativa a «Experiència professional i formació» s'ha de presentar ordenada i numerada correlativament segons els apartats citats en els annexos.

L'aspirant és personalment responsable de la veracitat de la documentació aportada i està obligat a presentar els documents originals, en qualsevol moment, a requeriment de l'Administració, que farà controls periòdics i mostreigs per evitar que es presentin documents erronis o fraudulents.

9.3. La documentació requerida es pot presentar en l'Oficina d'Assistència en Matèria de Registre i les Oficines Auxiliars del Servei de Salut de les Illes Balears, o per qualsevol de les vies previstes per l'article 16.4 de la Llei 39/2015.

9.4. Si s'ha presentat la documentació en alguna llengua estrangera, perquè es pugui al·legar com a mèrit, l'aspirant ha de presentar una traducció jurada de la documentació. Sense aquesta, el mèrit no es considerarà acreditat.

9.5. La documentació s'ha de presentar en el termini que es determini en la resolució del director general per la qual s'estableixi la llista definitiva de candidats i d'exclosos a la qual es refereix la base 5.4.

9.6. Els mèrits que es validaran per determinar la puntuació de cada aspirant seran els que s'hagin relacionat per a la valoració i l'acreditació documental durant el termini habilitat per a això, de manera que no es prendran en consideració els al·legats després que aquest termini hagi vençut.

9.7. Documents per acreditar els requisits relatius a la nacionalitat i a l'edat:

a) En cas de tenir la nacionalitat espanyola, el requisit serà verificat d'ofici per l'Administració, tret que l'aspirant s'hi oposi expressament (en aquest cas haurà d'aportar la documentació acreditativa). També es pot presentar voluntàriament el DNI en vigor. Si l'Administració no pot comprovar el compliment d'aquest requisit ho notificarà a l'aspirant, perquè l'aporti.

b) En cas de no tenir la nacionalitat espanyola, s'ha d'aportar el document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l'edat exigides (NIE o passaport).

c) En cas de ser el cònjuge o la cònjuge d'una persona amb nacionalitat d'un estat de la Unió Europea, cal presentar la documentació següent:

 • La pàgina corresponent del llibre de família.
 • Document acreditatiu en vigor de la nacionalitat del cònjuge o de la cònjuge (DNI, NIE, o passaport).

d) En cas de ser descendent d'una persona amb nacionalitat d'un estat de la Unió Europea, o del seu cònjuge o parella de fet, cal presentar la documentació següent:

 • Document oficial en vigor que acrediti la nacionalitat i l'edat exigides (DNI, NIE, o passaport).
 • En cas de ser major de 21 anys, certificat de convivència i dependència econòmica.

9.8. Documents que acrediten la titulació:

Es pot acreditar la titulació exigida per mitjà de qualsevol dels documents següents:

 • Títol requerit (per l'anvers i el revers), per accedir a la categoria en qüestió.
 • El resguard que acredita l'obtenció del títol i el pagament de les taxes acadèmiques.
 • Certificat acadèmic oficial que acredita que s'han superat tots els requisits necessaris per obtenir el títol i que s'han pagat les taxes acadèmiques. No es considera com a document justificatiu un simple extracte acadèmic.
 • Si la titulació no s'ha obtingut a Espanya, cal tenir la credencial que acredita que està homologat pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

9.9. Documents que acrediten la discapacitat.

S'ha d'aportar un certificat actualitzat acreditatiu del grau de discapacitat igual o superior al 33 % expedit per la Direcció General de Dependència del Govern dels Illes Balears o per un organisme públic equivalent, en el qual s'ha d'indicar el grau de discapacitat i acreditar fefaentment la deficiència permanent que ha donat origen al reconeixement d'aquest grau de discapacitat.

9.10. Document que acredita la capacitat funcional.

Aquest requisit s'ha d'acreditar amb un certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Servei de Salut en el moment del nomenament.

9.11. Documents per a l'acreditació lingüística:

Si és necessari acreditar el requisit establert en la base 2.1.f), els aspirants que siguin ciutadans de països o de territoris on el castellà no sigui idioma oficial han d'acreditar el domini d'aquesta llengua o bé de la llengua catalana presentant una fotocòpia del certificat del nivell B1(o d'un nivell superior) expedit per un organisme públic amb competències per acreditar els coneixements lingüístics.

9.12. Acreditació dels mèrits d'experiència professional:

a) Document en què quedin acreditats els serveis prestats amb les especificacions que s'estableixen en l'annex 2.

b) No és necessari acreditar documentalment els mèrits dels serveis prestats com a personal estatutari en el Servei de Salut de les Illes Balears.

c) Per als serveis prestats fora del Servei de Salut, cal consignar els períodes en el Web del Candidat de la mateixa manera que figuren en aquest. No està permès introduir períodes solapats; si s'han prestat serveis simultàniament en dos centres o més, cal triar-ne només un.

d) Els serveis prestats a temps parcial o amb reducció de jornada es computen com si fossin a temps complet.

e) Per acreditar els serveis prestats com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta:

 • Aquests serveis s'han d'haver prestat en el si d'un projecte de cooperació per al desenvolupament i la condició de cooperant ha de ser reconeguda oficialment.
 • En el certificat ha de constar la relació jurídica amb una persona o entitat promotora de la cooperació per al desenvolupament o l'acció humanitària en els termes que assenyala l'article 3 del Reial decret 519/2006, de 28 d'abril, pel qual s'estableix l'estatut dels cooperants.

9.13. Independentment del deure els aspirants d'aportar la documentació a la qual fan referència les bases anteriors, el Servei de Salut pot fer les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades personals declarades en la sol·licitud, a fi de determinar si es compleixen els requisits exigits per participar en aquesta convocatòria, d'acord amb la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

9.14. Quan hi hagi alguna prova fefaent de falsedat en la documentació aportada, l'Administració n'informarà el Ministeri Fiscal i la persona afectada quedarà provisionalment exclosa del procés de selecció. Si es confirma la falsedat de la documentació, l'exclusió serà definitiva; en canvi, si no es ratifiquen els indicis, quedarà inclosa immediatament en la borsa.

10. Llista de candidats

10.1. Tenint en compte la documentació presentada i quan s'hagi comprovat que es compleixen els requisits i s'han acreditat els mèrits al·legats, una vegada revisada i valorada tota la documentació, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució —que es publicarà en el web del Servei de Salut— per aprovar la llista provisional de puntuacions obtingudes pels candidats. Aquesta resolució inclourà també la llista d'aspirants finalment exclosos per no haver acreditat que compleixen els requisits.

10.2. Els candidats poden presentar reclamacions o al·legacions contra la puntuació provisional que figuri en la resolució per la qual es publiqui aquesta llista provisional en el termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la resolució. No es tindran en compte les al·legacions que aportin documentació acreditativa de mèrits o requisits no presentats en el període establert.

10.3. Finalment, una vegada revisades les al·legacions interposades el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per publicar la llista definitiva amb les puntuacions finals dels candidats. Amb aquesta resolució es donaran per contestades les al·legacions interposades contra la llista provisional, però contra aquesta resolució es podran interposar els recursos que corresponguin de conformitat amb la normativa vigent.

11. Gestió i funcionament de la borsa de treball

11.1. Una vegada publicada la llista definitiva de candidats amb la puntuació final obtinguda, la gestió de la borsa es regirà per l'acord regulador vigent a cada moment.

11.2. Quant a l'ordre de les ofertes, els nomenaments temporals han de respectar les preferències marcades en cada inscripció i s'han d'oferir als candidats per l'ordre de prelació de la llista definitiva d'aquesta borsa de treball que estiguin en la situació de disponible.

11.3. La situació de disponible o no disponible i la resta de les preferències que cada candidat hagi consignat es poden modificar en qualsevol moment, però seran efectives el primer dia del mes següent. Les modificacions efectuades tindran validesa fins que es produeixi algun canvi en aquestes.

11.4. La situació de disponible s'apreciarà tenint en consideració la informació que l'Administració tingui en el moment d'iniciar les gestions telemàtiques necessàries per fer les crides.

11.5. El mètode per fer les crides ha de respectar les regles dels punts 19.2, 19.3, 19.4 i 19.5 i del punt 30.2 de l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat referenciat en aquesta convocatòria.

11.6. Si en la llista definitiva figuren candidats amb la mateixa puntuació, els serveis prestats s'utilitzaran com a criteri de desempat; si l'empat persisteix, se seleccionarà el candidat la lletra inicial del primer llinatge del qual sigui la primera en l'ordre alfabètic determinat per un sorteig públic.

 

ANNEX 2 Barem de mèrits per a la categoria terapeuta ocupacional

1. Experiència professional (màxim 55 punts)

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que els aspirants tenguin reconeguts fins al final del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,23 punts.

b) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a la qual s'opta: 0,115 punts.

c) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,23 punts.

d) Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,172 punts.

e) Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut: 0,23 punts.Es valoraran aquests serveis sempre que es tingués la titulació requerida per accedir a la categoria durant el temps en què hi hagi ocupat el càrrec directiu.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

a) La puntuació màxima que es pot obtenir per tots els subapartats que l'integren és de 55 punts.

b) Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

c) Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin a jornada completa.

d) Si es presten serveis simultàniament en dos o més centres es computaran —a elecció de l'interessat— els serveis prestats només en un d'ells.

e) El còmput de serveis prestats es calcula aplicant aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.

f) Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els de l'INGESA, els de l'extint INSALUD i els de els organismes equivalents de la Unió Europea i la seva gestió també ha de ser pública.

2. Formació i docència (màxim 40 punts)

Només es valoraran els mèrits corresponents a la formació continuada i docència iniciats després d'obtenir la titulació requerida en la categoria a la qual es presenta.

2.1. Formació reglada/expedient acadèmic

a) La nota d'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,02 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és d'1 punt, que correspon al 10 de nota mitjana.

b) En cas que la nota fos sobre la base de l'escala de l'1 al 4, s'aplicarà la taula d'equivalències del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

c) Si l'expedient acadèmic no reflecteix notes numèriques, es consideraran les equivalències següents: bé: 0,2 punts; notable: 0,4 punts; excel·lent: 0,8 punts; matrícula d'honor: 1 punt.

d) En el cas de titulacions estrangeres, serà necessària l'homologació de la nota per l'organisme competent.

2.2. Formació continuada

a) Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:

1) Les activitats formatives sobre ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

 • Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa hi han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d'haver estat impartides, organitzades, o acreditades per alguna universitat, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

2) Les activitats formatives sobre ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004 es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

 • Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa hi han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.
 • Han d'haver estat impartides, organitzades, subvencionades o acreditades, per alguna administració pública, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la qual cosa s'ha d'acreditar en el certificat corresponent.
 • Activitats organitzades per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquestes, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.
 • Activitats duites a terme en virtut dels acords de formació continuada amb les administracions públiques i que estiguin organitzades i/o impartides per qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit aquests acords.

b) A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, investigació, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.

c) Els diplomes o certificats als quals es refereixin aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.3. Una altra formació

a) Es valoren a raó de 0,0026 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscos laborals, juridicoadministratiu, sistemes d'informació, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la investigació sobre les ciències de la salut, violència de gènere, igualtat entre homes i dones, aspectes organitzatius relatius al servei sanitari, atenció al públic, estrès i autocontrol, o orientació psicològica, i qualsevol altra activitat no relacionada amb les àrea temàtiques sobre ciències de la salut i que estigui relacionada amb les funcions de la categoria a la qual s'opta.

b) Es valoraran sempre que compleixi alguna de les característiques contemplades en el punt 2.2.a.2).

2.4. Formació postgraduada

a) Per tenir el grau de doctor: 11,7 punts.

b) Per haver aconseguit el diploma d'estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtingut el títol de doctor: 3,9 punts.

c) Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categories a la qual s'opta es valoren així:

1)  0,070 per cada crèdit ECTS.

2)  0,028 per cada crèdit LRU.

Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit, es computarà com a crèdit LRU.

d) Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren a raó de 0,026 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,065 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0026 punts per cada hora de formació; si hi figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'hi especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i/o ECTS es té en compte la puntuació més favorable al candidat.

2.5. Docència

a) Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives sobre ciències de la salut (salut pública, investigació, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència): 0,0078 punts.

Els candidats que hagin impartit hores de docència en cursos formatius sobre ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 han de justificar que aquests cursos estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.

b) Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari a temps complet: 2,7 punts.

c) Per cada hora com a docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari que no sigui a temps complet: 0,0026 punts.

d) Per tutoritzar pràctiques de la categoria a la qual s'opta: 0,0013 punts per cada hora.

3. Coneixements orals i escrits de català (5 punts)

3.1. Els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller de Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34, de 12 de març de 2013) tenen una valoració màxima de 5 punts:

a) Certificat de coneixement de català B2: 2 punts.

b) Certificat de coneixement de català C1: 3 punts.

c) Certificat de coneixement de català C2: 4 punts.

d) Certificat de coneixement de llenguatge administratiu LA: 1 punt.

3.2. Es valora només un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta solament el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 1 punt.