Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 263258
Resolució presidència llistat definitiu, tribunal i dates exàmens borsa de zeladors de territori

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Es fa públic que la Presidenta del Consell Insular de Formentera, en data 24 de juny de 2021, ha dictat, entre d'altres la següent resolució:

“RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

SRA. ALEJANDRA FERRER KIRSCHBAUM, PRESIDENTA DEL CONSELL INSULAR DE FORMENTERA, ILLES BALEARS.

Vistes les bases que regeixen el concurs-oposició per a la creació d'una borsa de zeladors/es de territori, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera, BOIB núm. 117, de 2 de juliol de 2020, i correcció d'errades a les bases publicada al BOIB núm. 37 de 18 de març de 2021.

Atès que aquest procés selectiu es regeix per les determinacions contingudes en aquesta convocatòria específica i per les Bases Generals de convocatòries de processos de selecció del Consell Insular de Formentera, publicades al BOIB núm. 46, de 5 d'abril de 2008.

Atesa la documentació presentada pels aspirants que s'ha tramitat segons la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.

Atès que el dia 27 d'abril de 2021, per Resolució de Presidència s'aprovà el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos, la qual es va publicar el 30 d'abril de 2021 al tauler d'anuncis de l'OAC i a la pàgina web de la corporació.

Vist que ha transcorregut el termini per realitzar esmenes, al·legacions o reclamacions, i no s'ha presentat cap, segons l'informe emès per l'àrea de secretaria de data 20 de maig de 2021.

Una volta que s'ha aixecat l'estat d'alarma acordat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declarà l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, prorrogat fins al 10 de maig immediat passat, pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, cal estar a les mesures de prevenció sanitària que se citen tot seguit, com es deriva de la següent normativa autonòmica balear:

- Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal•liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, publicat al BOIB núm. 60, de 8 de maig de 2021.

- Acord del Consell de Govern de 18 de juny de 2021 pel qual s'estableixen els nivells d'alerta sanitària que s'han d'aplicar en cada una de les illes, es modifica l'Acord del Consell de Govern de 7 de maig de 2021 pel qual s'aprova el nou Pla de Mesures de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19 i s'estableixen mesures excepcionals de prevenció del contagi de la COVID-19 aplicables temporalment a les illes (BOIB núm. 81, de 19 de juny de 2021).

Per tot això, i per les competències que té atribuïdes la Presidència segons el Decret de Presidència de data 2 de juliol de 2019 (BOIB núm. 102, de 25 de juliol de 2019), en relació amb l'article 9.2.l i l'article 11 de la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, i tota la normativa aplicable que estigui vigent.

HE RESOLT

PRIMER.- APROVAR el llistat definitiu d'aspirants admesos al procés selectiu d'una borsa de zeladors/es de territori, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera:

DNI/NIE

53201169F

72675780N

SEGON.- APROVAR el llistat d'aspirants exclosos al procés selectiu d'una borsa de zeladors/es de territori, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent de places i llocs de feina del Consell Insular de Formentera:

DNI/NIE

41587199L

52648565R

33472230P

TERCER.- NOMENAR els membres del Tribunal Qualificador conforme a la base cinquena de l'esmentada convocatòria.

President/a:

Titular: Sr. Francesc Ribas Tur

Suplent: Sr. Ángel Custodio Navarro Sánchez

 

Secretari/a:

Titular: Sr. Pedro Serra Mayans

Suplent: Sr. José A. Redondo Colomar

 

Un/a vocal en representació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

Titular: Sra. Maria Rosario Escusa Gil

 

Suplent: Sra. Amelia Riera Tur

Dos vocals designats pel Consell:

Titular: Sra. Susana Burgos Torralba

Suplent: Sra. Vanessa Lasso Cester

Titular: Sr. Raúl Moya Díaz

Suplent: Sr. Eduard Tormo Foraster

 

Assessor Tècnic:

Sr. Javier Asensio Ruano

QUART.- CONVOCAR el Tribunal Qualificador el dia 20 de juliol de 2021 a les 9.50 hrs. a l'Escola de Música i Dansa de Formentera (C/ Pius Tur Mayans, 14 – 07860 Sant Francesc), per a la seva constitució.

CINQUÈ.- CONVOCAR pel dia 20 de juliol de 2021 a les 10.30 hrs., als aspirants admesos segons el punt primer d'aquesta Resolució de Presidència, per a la realització del primer exercici de la fase d'oposició, segons consta a la base sisena de la convocatòria, a l'Escola de Música i Dansa de Formentera, (C/ Pius Tur Mayans, 14 – 07860 Sant Francesc).

SISÈ.- CONVOCAR pel dia 22 de juliol de 2021 a les 9.00 hrs., als aspirants que hagin superat el primer exercici citat al punt cinquè d'aquesta Resolució de Presidència, per a la realització del segon exercici de la fase d'oposició, segons consta a la base sisena de la convocatòria, a l'Escola de Música i Dansa de Formentera, (C/ Pius Tur Mayans, 14 – 07860 Sant Francesc).

SETÈ.- PUBLICAR la present Resolució de Presidència al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), al Tauler d'anuncis de l'OAC i a la web de la Corporació, www.consellinsulardeformentera.cat.

A l'hora de publicar les dades dels aspirants, serà per DNI, conforme a la normativa aplicable de la protecció de dades personals.

La Presidenta,                                                         El Secretari.

Alejandra Ferrer Kirschbaum                                   Ángel Custodio Navarro Sánchez”

La qual cosa es publica, per a general coneixement, i conforme a la normativa de funció pública.

 

Formentera, 24 de juny de 2021

La presidenta Alejandra Ferrer Kirschbaum