Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 263249
Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 22 de juny de 2021 per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, el temari i el barem de mèrits, i es designa el tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir les places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1.- Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 22 de desembre de 2017 (BOIB núm. 157, de 23/12/2017) modificat pels Acords del Consell de Govern de 8 de juny de 2018 (BOIB núm. 72,  de 12/6/2018) i de 21 de desembre de 2018 (BOIB núm. 160, de 22/12/2018) s'aprovà l'oferta pública d'ocupació per a l'any 2017 del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, que contempla una oferta de 10 places per a la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears.

2.- D'acord amb el que disposa l'article 59.1 del Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, a les ofertes públiques d'ocupació s'ha de reservar una quota no inferior a un 7 % de les vacants perquè les cobreixin persones amb discapacitat, sempre que superin els processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat amb l'exercici de les tasques. Es consideren persones amb discapacitat les que defineix l'article 4.2 del Text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre.

3.- La disposició addicional quarta de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

4.- El punt 2.a) de la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 3 de novembre de 2020 per la qual es deleguen diferents competències en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears.

Per tot això, una vegada conclosa la negociació amb les organitzacions sindicals, dict la següent

Resolució

1.- Aprovar la convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 10 places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapèuta ocupacional dependents del

Servei de Salut de les Illes Balears, 8 de les quals són pel sistema de torn lliure i 2 pel de promoció interna.

2.- Aprovar les bases que regeixen aquesta convocatòria, que s'adjunten com a annex 1.

3.- Aprovar el temari de la fase d'oposició, que s'adjunta com a annex 2.

4.- Aprovar el barem de mèrits per a la fase de concurs, que s'adjunta com a annex 3.

5.- Designar el tribunal qualificador d'aquest procés selectiu, el qual està constituït per les persones que figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

6.- Fer pública la informació sobre protecció de dades personales, que està a l'annex 5.

7.- Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut de les Illes Balears en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en base als articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri procedent interposar.

 

Palma, 22 de juny de 2021

El director general del Servei de Salut de les Illes Balears

Julio Miguel Fuster Culebras

Per delegació de la consellera de Salut i Consum (BOIB núm.191, de 7/11/2020)

 

ANNEX 1

Bases de la convocatòria

1.- Normes generals

1.1- Es convoca un concurs oposició per cobrir 10 places vacants de personal estatutari fix de la categoria de terapeuta ocupacional dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, corresponents a l'oferta pública d'ocupació de 22 de desembre de 2017, d'acord amb la distribució següent:

- 8 places per al torn lliure.

- 2 places per al torn de promoció interna.

1.2.- El procés selectiu d'aquesta convocatòria està estructurat en tres fases:

- Fase d'oposició, l'òrgan gestor de la qual és el Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari. Consta de les següents subfases:

a.- Publicació de la convocatòria i inscripció de les sol·licituds.

b.- Publicació de la llista provisional de persones admeses i excloses.

c.- Publicació de la llista definitiva de persones admeses i excloses.

d.- Realització de la prova selectiva.

e.- Publicació provisional de les qualificacions de la prova selectiva.

f.- Publicació definitiva de les qualificacions de la prova selectiva.

-Fase de concurs, l'òrgan gestor de la qual és el Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció. Consta de les següents subfases:

a.- Publicació de la llista provisional de mèrits.

b.- Publicació de la llista definitiva de mèrits.

c.- Publicació de la llista de persones candidates que han superat el procés selectiu.

d.- Elecció de places.

e.- Llista de places adjudicades.

-Fase d'adjudicació, nomenament i presa de possessió, l'òrgan gestor de la qual és el Servei de Personal Estatutari juntament amb les Gerències. Consta de les següents subfases:

a.- Comprovació de la documentació acreditativa.

b.- Adjudicació de les places.

c.- Nomenament de personal estatutari fix.

d.- Presa de possessió.

1.3.- En aquesta convocatòria no s'ha previst reserva de places  específiques per a persones amb discapacitat.

1.4.- Les persones aspirants només poden participar a un torn (torn lliure o promoció interna).

1.5.- Les places que no es provein pel sistema de promoció interna no s'acumularan a les convocades pel sistema general d'accés lliure.

1.6.- El procés selectiu es regeix per aquestes bases i també pel que estableix la normativa següent:

a.- La Constitució espanyola de 1978.

b.- Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, i les disposicions que la despleguen.

c.- Text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

d.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

e.- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

f.- Reial decret llei 1/1999, de 8 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de places en les institucions sanitàries de la Seguretat Social, vigent amb rang reglamentari i sense caràcter bàsic en virtud de la disposició transitòria sisena de la Llei 55/2003.

g.- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

h.- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

i.- Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

j.- Llei 4/2016, de 6 d'abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l'ús del català en l'àmbit de la funció pública.

k.- Decret 8/2018, de 23 de març, que regula la capacitació linguïstica del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.

l.- Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règimen específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

m.- Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).

n.- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

o.- Llei 11/2016, de 28 de juliol, de igualtat de dones i homes.

p.- Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

q.- Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

r.- Instrucció 2/2020 del director general de Modernització i Administració Digital per la qual s'estableixen pautes per adaptar les convocatòries a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques en relació amb els llocs de presentació de la documentació.

s.- Reial Decret 203/2021, de 30 de març, mitjançant el qual s'aprova el Reglament d'actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics.

t.- Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.

u.- Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

v.- Reial Decret 2271/2204, de 3 de desembre, pel qual es regula l'accés a l'ocupació pública i la provisió de llocs de feina de les persones amb discapacitat.

1.7.- A les persones que superin el procés selectiu les serà aplicable l'estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, la normativa declarada vigent per aquest estatut i la que s'aprovi per desplegar-lo, a més del Text refòs de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic en les disposicions que les afectin.

1.8.- El director general del Servei de Salut de les Illes Balears ha de resoldre les incidències que sorgeixin en el desenvolupament d'aquesta convocatòria, sens perjudici de les que corresponguin el tribunal qualificador, segons el que disposen aquestes normes generals.

FASE D'OPOSICIÓ

2. Requisits de les persones aspirants

2.1.- Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones aspirants han de complir els requisits següents:

a.- Tenir la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat de la Unió Europea o la d'algun estat al qual sigui aplicable la lliure circulació de treballadors en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya. També hi poden participar (qualsevol que sigui la nacionalitat) les persones que són  cònjuges d'espanyols i de ciutadans d'altres estats de la Unió Europea sempre que no estiguin separades de dret, a més dels seus descendents menors de 21 anys o que tinguin la condició de dependents i superin aquesta edat.

b.-  Tenir complerts setze anys d'edat i no sobrepassar l'edat màxima de jubilació forçosa.

c.- Tenir el títol universitari oficial de grau en Teràpia Ocupacional o una diplomatura universitària en Teràpia Ocupacional, o estar en disposició d'obtenir-la fins el darrer dia de la presentació de sol·licituds de participació en el procés selectiu.

En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, dins del termini per presentar sol·licituds, cal tenir la credencial que acredita que estan homologades pel Ministeri competent en la matèria o bé estar en condicions d'obtenir-la. En qualsevol cas, aquestes titulacions han de ser reconegudes prèviament pel Ministeri competent en la matèria.  

d.- Acreditar els coneixements de llengua catalana exigits per la normativa vigent en matèria de política linguística per mitjà d'un certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o per qualsevol dels expedits o reconeguts com a equivalents o homologats per la Direcció General de Política Lingüística.

e.- Tenir la capacitat funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament corresponent.

f.- No haver estat separada del servei, per mitjà d'un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni estar inhabilitada amb caràcter ferm per acomplir funcions públiques ni, si escau, per a la professió corresponent.

g.- En el cas de les persones d'altres estats esmentats en el paràgraf a.-,  la persona aspirant no ha d'estar inhabilitada per una sanció o pena per a l'exercici professional o per accedir a funcions o a serveis públics a un estat de la Unió Europea, ni haver estat separada, per mitjà d'una sanció disciplinària, d'alguna de les seves administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.

h.- Haver satisfet la taxa dels drets d'examen, llevat que la persona aspirant estigui en algun dels supòsits d'exempció prevists en aquestes bases.

i.- No tenir la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i especialitat a la qual s'opta, qualsevol que en sigui la situació administrativa.

2.2.- Les persones aspirants que concorrin pel sistema de promoció interna han de complir, a més dels requisits esmentats a la base 2.1., els següents:

a.- Tenir la condició de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears. b.- Pertànyer a una categoria diferent de la convocada del mateix grup de classificació o d'un d'inferior.

c.- Estar en la situació de servei actiu o en reserva de plaça.

d.- Tenir un nomenament fix amb una antiguitat mínima de dos anys en la categoria de procedència.

2.3.- Les condicions i els requisitis exigits per participar en aquesta convocatòria  s'han de complir el darrer dia del termini per presentar sol·licituds i s'han de mantenir al llarg de tot el procés selectiu fins a la presa de possessió de la plaça adjudicada. En cas contrari, es perdran tots els drets derivats de la convocatòria.

2.4.- La comprovació dels requisits establerts en aquesta base 2 es realitzarà una vegada superada la fase de concurs, en el termini fixat en la base 13 d'aquesta convocatòria. La consignació de dades falses en la sol·licitud o en la documentació aportada per la persona aspirant suposarà la seva exclusió del concurs oposició i/o

la nul·litat de la plaça adjudicada, si procedeix, sense perjudici de les mesures legals que corresponguin.

3.- Publicacions

3.1.- Únicament aquesta Resolució i la resolució definitiva d'adjudicació de places del concurs oposició es publicaran al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB).

3.2.- Tant les resolucions citades en la base 3.1., com les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses, les llistes definitives de persones candidates admeses i excloses, la resolució provisional del concurs oposició i qualsevol altra actuació del Servei de Salut que es produeixi durant el procediment i que, havent de ser publicada, no s'hagi especificat a la base anterior, es publicaran únicament al portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

4.- Sol·licituds

4.1.- Les sol·licituds de participació en aquest el procés selectiu s'hauran de presentar mitjançant tràmit electrònic, sense perjudici del que disposa l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

L'accés a l'enllaç electrònic de la sol·licitud d'admissió a aquest procés selectiu i les  instruccions per al correcte emplenament i presentació estaran disponibles al portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

4.2.- L'emplenament i presentació de la sol·licitud mitjançant el tràmit electrònic es realitzarà seguint les instruccions establertes en aquesta convocatòria i publicades en el portal web www.ibsalut.es. Com a requisit previ per fer la inscripció, és necessari disposar d'un certificat digital vàlid de persona física, dels inclosos en la “Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació” (TSL) establerts a Espanya. Així mateix, podrà realitzar-se mitjançant la utilització de sistemes d'identificació basats en les claus concertades, és a dir, mitjançant Clave PIN i Clave permanent. En tots els casos, la presentació per aquestes vies permetrà:

- La inscripció i autenticació en línia del model oficial.

- Annexar documents a la sol·licitud.

- El pagament electrònic de les taxes.

- El registre electrònic de la sol·licitud.

- El justificant de la presentació al procés selectiu.

- Accés i consulta del procés selectiu des de la Carpeta Ciutadana.

4.3.- En termes generals i sense perjudici del que es descriu a continuació, tota la documentació relacionada amb l'acreditació dels requisits d'aquest procés selectiu serà comprovada d'ofici pel Servei de Salut mitjançant la Plataforma d'Interoperatibilitat de les Illes Balears (PINBAL) o altres mecanismes disponibles. En aquells casos en què la documentació o informació sigui inaccessible o la persona aspirant senyali expressament a la sol·licitud la seva oposició, haurà de ser adjuntada a la sol·licitud electrònica per dita persona en els termes establerts a la normativa vigent i en aquesta convocatòria.

4.4. Pagament de la taxa d'inscripció. La taxa dels drets d'examen d'aquesta convocatòria és de 28,89 euros per a les persones aspirants del torn lliure (codi OPGN) i de 14,42 euros per a les del torn de promoció interna (codi OPGR). Les que addueixin un grau de discapacitat igual o superior al 33 % estan exemptes de pagar qualsevol taxa, independentment del torn al qual es presentin. No serà necessari acreditar la condició de discapacitat quan aquesta condició hagi estat reconeguda en el Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El pagament de la taxa -què es duu a terme en el mateix tràmit electrònic d'emplenament de la sol·licitud- s'ha d'efectuar dins del termini per presentar sol·licituds. No pagar la taxa, excepte en el cas d'exempció per discapacitat, suposa la impossibilitat de finalitzar el procés d'inscripció electrònica i, per tant, l'exclusió del procés selectiu. Només és subsanable un eventual error en l'import ingressat.

És recomanable consultar les instruccions sobre el procés d'inscripció telemàtica publicades en el portal web www.ibsalut.es

En cap cas el pagament de la taxa dels drets d'examen o la justificació de l'exempció suposarà la substitució del tràmit de presentació, en temps i forma, de la sol·licitud de participació en el procés selectiu.

4.5. El termini per presentar sol·licituds és d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució al BOIB. Si el darrer dia és inhàbil, s'ha d'entendre que el termini es prorroga fins al primer dia hàbil següent.

4.6.- Les persones aspirants han senyalar a la sol·licitud el torn (torn lliure o promoció interna) al qual es presenten en el procés selectiu. Qui no ho indiqui serà inclòs en el torn lliure.

4.7.- Així mateix, també han d'assenyalar en la sol·licitud l'illa on volen fer l'examen (Mallorca, Menorca o Eivissa). Si no ho indiquen, per defecte se les  assignarà Mallorca. No obstant això, si el dia de l'examen una persona aspirant s'ha de trobar per causes justificades en una illa diferent a la que hagi triat i pot fer l'exercici en aquesta illa, ho ha de comunicar al tribunal amb una anticipació mínima de deu dies hàbils respecte a la data de l'examen, o bé amb tanta anticipació com sigui possible quan motivi una causa sobrevinguda que impossibiliti comunicar-la amb l'antelació indicada. Si no ho fa, el tribunal qualificador decidirà sobre l'admissió o inadmissió i les mesures que caldrà adoptar.

4.8.- Les persones aspirants queden vinculades a les dades que hagin fet constar a  la sol·licitud i només poden demanar que es modifiquin per mitjà d'un escrit motivat presentat en el termini per registrar les sol·licituds, sense perjudici de la possibilitat prevista en la base 14.5. A l'efecte de rebre notificacions, es considerarà el domicili que figuri en la sol·licitud com a l'únic vàlid. Els errors en la consignació del domicili i no comunicar qualsevol canvi de domicili seran responsabilitat de la persona aspirant exclusivament.

4.9. A la sol·licitud, les persones aspirants han declarar que són certes les dades reflectides i els documents aportats i que coneixen que la inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada o document pot produir els efectes previstos a l'article 69.4 de la Llei 39/2015.

4.10. Les persones que, com a conseqüència de la seva discapacitat, presentin especials dificultats per a la realització de les proves selectives, podran sol·licitar les adaptacions i els ajustaments raonables de temps i de mitjans en les proves del procés selectiu. Amb la finalitat que el tribunal pugui valorar la procedència o no de l'adaptació sol·licitada, hauran de presentar un escrit un mes abans de la prova en el qual indiquin les adaptacions de temps i/o mitjans que consideren. Aquest escrit ha d'anar acompanyat d'una còpia del dictamen tècnic facultatiu emès per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat en el qual quedin acreditades de forma fefaent la o les deficiències permanents que hagin originat el grau de discapacitat reconegut i no serà vàlid, per a aquests efectes, cap altre document. El tribunal aplicarà les adaptacions de temps que corresponguin previstes a l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen els criteris generals per a l'adaptació de temps addicional en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

5.- Admissió de les persones aspirants

5.1.- Una vegada vençut el termini per presentar sol·licituds, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per la qual s'aprovaran les llistes provisionals de persones aspirants admeses i de persones excloses del procés selectiu, que es publicarà al portal web del Servei de Salut www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears. A la llista provisional de persones aspirants admeses,  hi figuraran el nom i els llinatges i quatre xifres numèriques del document d'identitat. A la llista provisional de persones excloses, hi figurarà també el motiu de l'exclusió. A fi d'evitar errors i, si se'n produeixen, fer possible que s'esmenin en el termini establert i de manera oportuna, les persones aspirants han de comprovar no només que no figuren a la llista de persones excloses sinó que, a més, consten en la d'admeses.

5.2.- A partir de l'endemà de la data en què s'hagi publicat al portal web del Servei de Salut  i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears la resolució esmentada en el punt anterior, les persones aspirants tindran un termini de cinc dies hàbils per presentar reclamacions –que no tindran caràcter de recurs- o per esmenar, si escau, el defecte que n'hagi motivat l'exclusió. La reclamació presentada s'ha d'entendre rebutjada si la persona aspirant no figura com a admesa en la resolució en què es publiquin les llistes definitives. Les persones aspirants que no esmenin els defectes en el termini establert i en la forma oportuna seran excloses del procés selectiu. D'altra banda, les persones aspirants  que detectin errors en la consignació de les seves dades personals poden manifestar-ho en aquest mateix termini. Els errors de fet es poden esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.

5.3.- Una vegada resoltes les reclamacions o les al·legacions presentades, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per la qual s'aprovaran les llistes definitives de persones candidates admeses i de persones excloses del procés selectiu, que es publicarà de la mateixa manera que les llistes provisionals. Contra aquesta resolució es podrà interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data en què s'hagi publicat. També es podrà interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la data de publicació.

5.4.- El fet de figurar en la llista de persones admeses no suposa que l'Administració reconegui que la persona aspirant compleix els requisits exigits en aquest procés

selectiu. Si abans de prendre possessió de la plaça obtinguda es verifica que una persona aspirant no compleix algun dels requisits, perdrà tots els drets que es puguin derivar de participar en aquest procés.

5.5.- En el cas que la persona aspirant sigui exclosa del procés selectiu, la taxa d'inscripció se li retornarà si presenta una sol·licitud de devolució en el Registre General del Servei de Salut en el termini de 20 dies naturals comptadors des de l'endemà de la data en què s'hagi publicat en el portal web www.ibsalut.es la llista definitiva de persones excloses, d'acord amb l'article 388 undecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 163, de 24/12/1998).

6.- Tribunal qualificador

6.1.- El tribunal qualificador és constituït per les persones que figuren en l'annex 4 d'aquesta Resolució.

6.2.- El tribunal qualificador és l'òrgan encarregat de dur a terme el procés selectiu. Depèn del director general del Servei de Salut, tot i que actua amb autonomia funcional. Els acords que adopti vinculen l'òrgan del qual depèn, sense perjudici de les facultats de revisió establertes legalment.

6.3.- Totes les persones que formen el tribunal han de tenir la condició de personal funcionari de carrera o de personal estatutari fix de les administracions públiques o dels serveis de salut, o de personal laboral fix dels centres vinculats al Sistema Nacional de Salut, amb una plaça o una categoria per a la qual s'exigeixi tenir un títol de nivell acadèmic igual o superior al que s'exigeix per a l'ingrés.

6.4.- El personal d'elecció o de designació política, el que exerceix la representació sindical i dels col·legis professionals, a més de l'estatutari temporal, no pot formar part dels òrgans de selecció.

6.5.- Totes les persones que integren el tribunal hi pertanyen a títol individual i les actuacions que facin s'han d'ajustar als principis d'imparcialitat, professionalitat, objectivitat, agilitat i eficàcia. També han de vetlar pel compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes.

6.6.- El tribunal està integrat per almenys cinc persones que són membres titulars i el mateix nombre de suplents: presidència, secretaria i tres o més vocalies, totes designades pel director general del Servei de Salut de les Illes Balears. Tots els membres titulars tenen veu i vot, excepte la secretaria que només té veu.

6.7.- La participació en els tribunals de selecció és obligatoria per a totes les persones que siguin designades segons el procediment establert, a excepció de les que estiguin incurses en alguna de las causes d'abstenció fixades en la normativa vigent, sempre que aquesta circumstància estigui acreditada degudament.

6.8.- En els casos que sigui aconsellable —justificadament, a causa del volum d'exàmens o la dificultat tècnica—, el director general del Servei de Salut pot designar les persones assessores especialistes necessàries per col·laborar en la confecció i en la correcció de l'examen o en la baremació dels mèrits. Aquestes persones assessores s'han de limitar a prestar col·laboració en les especialitats tècniques respectives. Tenen veu però no vot. A més, han de tenir una titulació acadèmica de nivell igual o superior a l'exigida per a l'ingrés. S'han de designar per mitjà d'una resolució, que s'ha de publicar al BOIB, per informar les persones interessades. Així mateix, el tribunal pot sol·licitar al Servei de Salut que es designin persones col·laboradores per a les tasques de vigilància, de coordinació o altres similars que siguin necessàries per desenvolupar el procés selectiu.

6.9.- Les persones que forman del tribunal i, si escau, les persones assessores especialistes s'han d'abstenir d'intervenir en el procés selectiu i ho han de notificar a l'autoritat convocant quan concorrin les circumstàncies previstes a l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. El president o presidenta pot demanar als altres membres del tribunal una declaració expressa de no incórrer en cap d'aquestes circumstàncies. Així mateix, les persones aspirants poden recusar  als membres del tribunal i les persones assessores especialistes quan, al seu parer, hi concorri alguna d'aquestes circumstàncies. L'abstenció i la recusació de les persones que formen el tribunal  es regulen en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015 i en els articles 22 i 23 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

6.10.- L'actuació del tribunal s'ha d'ajustar a la Llei 40/2015 pel que fa al funcionament dels òrgans col·legiats. Per constituir-se de manera vàlida amb la finalitat de fer sessions, deliberacions i adoptar acords és necessària  l'assistència del president o presidenta i del secretari o secretària —o de qui els substitueixin—  i, com a mínim, la meitat dels membres, titulars o suplents indistintament. Els acords s'han d'adoptar per majoria de vots de les persones integrants del tribunal presents en cada sessió.

6.11.- Les sessions, les deliberacions i l'adopció d'acords es poden fer tant de forma presencial com a distància, tal i com estableix l'article 17 de la Llei 40/2015. En

aquest segon cas, es poden utilitzar mitjans telemàtics (correu electrònic, audioconferència o videoconferència). El procediment d'actuació del tribunal s'ha d'ajustar en tot moment al que disposa la Llei 19/2013, de 9 de novembre, de transparència. En aquest sentit, en les actes de les sessions i dels exàmens que s'hagin fet, cal deixar constància de qualsevol acord que afecti a la determinació de les qualificacions atorgades a cada examen i el tribunal ha d'actuar d'acord amb la normativa vigent. Si el tribunal acorda paràmetres per a la qualificació d'un exercici desenvolupant els criteris de valoració prevists en aquesta convocatòria, els ha de difondre abans de l'exercici. Igualment, a les actes del tribunal ha de quedar constància del desglossament de les puntuacions atorgades i del càlcul d'aquestes d'acord amb els criteris establerts per a cada un dels exercicis.

6.12.- El tribunal qualificador ha de presentar a l'òrgan gestor un  cronograma de les actuacions que durà a terme, en un termini de 10 dies hàbils comptadors des del dia en què es constitueixi.

6.13.- El tribunal té  les funcions següents:

a.- Determinar de manera concreta el contingut dels exàmens i les seves  qualificacions.

b.- Valorar els mèrits al·legats per les persones candidates d'acord amb el barem de mèrits que s'adjunta a aquesta Resolució com a annex 3, amb la col·laboració del Servei de Desenvolupament Tècnic de Processos de Selecció del Servei de Salut de les Illes Balears.

c.- Resoldre els dubtes que sorgeixin en l'aplicació d'aquestes bases i en la manera d'actuar en els casos no prevists.

d.- Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que el procés selectiu es desenvolupi correctament i, especialment, que la correcció dels exercicis es faci respectant l'anonimat de les persones aspirants.

6.14.- L'examen es farà de manera descentralitzada, a Mallorca, a Menorca i a Eivissa. El tribunal designarà un dels vocals —entre les persones titulars o, si escau, entre les suplents— per desplaçar-se a Menorca i a Eivissa amb l'objecte de supervisar que el procés es desenvolupi correctament, recollir les proves i lliurar-les al tribunal o a l'empresa encarregada de la custòdia.

6.15.- El Servei de Salut ha de donar suport tècnic al tribunal. A l'efecte de comunicacions i incidències, el tribunal té la seu a les dependències dels Serveis Centrals (carrer de la Reina Esclarmunda, 9. 07003, Palma).

6.16.- Totes les persones que integren el tribunal, les persones assessores especialistes i les col·laboradores han de percebre les dietes corresponents per assistir a les sessions,  d'acord amb el que preveu la normativa vigent sobre indemnitzacions per raó del servei.

6.17.- Les persones integrants del tribunal i, si n'hi ha, les persones assessores han de mantenir la confidencialitat i el secret professional en tot el que fa referència a les qüestions tractades a les reunions, de manera que no poden utilitzar fora d'aquestes la informació de què disposin com a membres del tribunal referida al procés selectiu per al qual han estat designades.

6.18.- Contra els actes que dicti el tribunal durant el desenvolupament del procés selectiu no es pot interposar cap recurs, excepte en els casos en què, atesa la seva naturalesa, es puguin considerar definitius o de tràmit qualificat, d'acord amb l'article 112 de la Llei 39/2015. En aquest cas, les persones aspirants afectades poden interposar un recurs d'alçada davant el director general del Servei de Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació o de notificació de l'acte.

6.19.- Les organitzacions sindicals amb representació a la Mesa Sectorial de Sanitat poden exercir en qualsevol moment funcions de vigilància per vetlar que el procés selectiu es desenvolupi correctament. No obstant això, en cap cas poden participar en les sessións del tribunal qualificador.

6.20.- D'acord amb l'article 14 de la Constitució espanyola, el tribunal vetllarà pel compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre sexes.

6.21.- El tribunal qualificador actuarà d'acord amb el que disposen les Lleis 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 40/2015, de règim jurídic del sector públic, a més de les demés disposicions vigents.

6.22.- A l'acta de la sessió de constitució del tribunal es podrà acordar que les persones que són membres suplents col·laborin en les diferents tasques del tribunal.

6.23.- Les persones que formen el tribunal han d'ajustar-se als principis d'imparcialitat i professionalitat, i cercaran la paritat entre dones i homes en la seva composició, en compliment del que estableix l'article 53 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i l'article 60.1 del Text Refòs de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat per Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.

7.- Sistema selectiu

7.1.- El procediment selectiu és el de concurs oposició i consta d'una primera fase d'oposició i d'una segona fase de concurs. La qualificació final s'obté sumant les puntuacions obtingudes en ambdues fases.

7.2.- La fase d'oposició consta d'un sol exercici, de caràcter obligatori i eliminatori:

a.- Consisteix a contestar un qüestionari de tipus test de 88 preguntes més 12 preguntes de reserva –que també s'han de contestar- amb quatre respostes alternatives, de les quals només una és correcta. Les preguntes estan relacionades amb el temari que figura a l'annex 2 d'aquesta resolució.  Per a les les persones aspirants que participin en el torn de promoció interna, l'exercici no inclourà preguntes relatives als temes 1 fins al 10 ambdós inclosos (continguts jurídics generals).

b.- Amb relació a la base 7.2.a, i des de la 8.8 a la 8.14, ambdues incloses, el tribunal ha d'elaborar, més enllà de les preguntes necessàries per fer la prova, un banc de preguntes suficient,  no inferior a 200, amb el grau de dificultat més semblant, per preveure una possible segona crida.

c.- La valoració d'aquesta prova és de 0 a 60 punts. 60 punts són els màxims que es poden assolir a la fase d'oposició. Per superar l'exercici cal obtenir la puntuació mínima de 30 punts. Cada resposta correcta es valora amb 1 punt. Les contestacions errònies es penalitzen amb una quarta part del valor d'una resposta correcta. Les respostes en blanc i les que contenguin més d'una alternativa marcada no es valoren.

d.- El temps total per fer l'exercici és de 150 minuts, inclòs el corresponent a les preguntes de reserva. Es tindran en compte les possibles adaptacions en temps i forma de les persones amb discapacitat, sempre que hagin acreditat documentalment aquesta condició.

e.- Aquesta prova es pot fer en dos o més torns diferents per garantir les condicions de seguretat de les persones que s'examinen pel que fa a la distància interpersonal necessària en els llocs on es faci l'exercici.  En aquest cas, el tribunal ho informarà  degudament.

f.- Les persones candidates poden conservar el quadern de preguntes en haver finalitzat la prova.

g.- La qualificació de l'exercici es farà de manera mecanitzada i garantint l'anonimat.

7.3.- La fase de concurs consisteix en la valoració dels mèrits que les persones candidates acreditin en base al barem que s'adjunta a aquesta Resolució com a annex 3.

7.4.- La puntuació màxima possible que es pot obtenir a la fase de concurs és de 40 punts. En cap cas la puntuació obtinguda a la fase de concurs es pot aplicar per assolir la puntuació mínima de la fase d'oposició.

8.-  Desenvolupament de la prova

8.1.- A la resolució en què es publiqui la llista definitiva de persones candidates admeses i excloses, que es podrà consultar al portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, el director general del Servei de Salut podrà establir la data, l'hora i el lloc en què es farà l'exercici de la fase d'oposició.

8.2.-  Sempre que sigui possible, en el termini d'un dia hàbil següent a la realització de  l'exercici, el tribunal ha de publicar les respostes correctes al portal web www.ibsalut.es. Les persones candidates disposen d'un termini de tres dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la data de publicació de les respostes correctes per plantejar impugnacions contra les preguntes formulades o les respostes amb el model que es pot descarregar del portal web del Servei de Salut. Aquestes impugnacions s'han d'adreçar al tribunal, degudament documentades, i s'han de presentar en el Registre General del Servei de Salut de les Illes Balears o per qualsevol de les vies previstes en la Llei 39/2015.

8.3.- Les impugancions presentades s'han d'entendre resoltes amb la publicació de la llista provisonal de puntuacions que fixa la base 9.1 d'aquesta Resolució. Transcorregut aquest termini per presentar impugnacions, el tribunal les ha de resoldre a la major brevetat i, en cap cas, no ha d'excedir del termini d'un mes comptador des de l'endemà de la finalització del termini de presentació d'impugnacions.

8.4.- El tribunal ha de respectar els principis d'igualtat, d'objectivitat i de transparència durant tot el procés selectiu. Per a això, ha d'adoptar les mesures oportunes a fi de garantir que totes les proves es corregeixin sense conèixer la identitat de les persones que s'examinen. Si per fer la correcció s'empra un lector òptic, el full de respostes ha d'estar identificat amb el número del document d'identitat de la persona opositora (sense la lletra). Si no s'hi empra un lector òptic,

el tribunal exclourà a tota persona candidata en els fulls d'examen de la qual figurin noms, marques o signes que permetin conèixer-ne la identitat.

8.5.- Així mateix, el tribunal ha d'adoptar les mesures necessàries per evitar que s'utilitzi qualsevol mitjà —inclosos els electrònics— durant els exercicis que pugui desvirtuar l'aplicació dels principis d'igualtat, de mèrit i de capacitat, i per garantir la transparència del procés selectiu.

8.6.- Les persones que s'examinen poden triar respondre l'examen en qualsevol de les dues llengües oficials de les Illes Balears. Amb aquesta finalitat, a la sol·licitud per participar en el procés selectiu han d'indicar en quin idioma volen fer la prova.

8.7.- En el dia assenyalat per fer cada exercici, totes les persones que s'examinen han de presentar el document que n'acrediti la seva identitat. En qualsevol moment el tribunal pot requerir a una persona que s'està examinand que l'acrediti. Si en el moment de la crida no aportés cap document oficial (DNI, NIE, passaport, carnet de conduir...) que n'acrediti la identitat, podrà fer la prova, de manera condicionada, sempre que mentre duri l'examen pugui aportar el document esmentat (per part d'una tercera persona) o en les 24 hores següents (si és un dia hàbil), aportar-lo personant-se a les instal·lacions del Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears ubicades al Polígon de Son Castelló (carrer del Gremi Sabaters, 21 baixos, de Palma). En aquest sentit, en el moment d'accedir a l'aula d'examen ha de signar una declaració responsable d'identificació per la qual es compromet i autoritza a ser fotografiada per comprovar-ne posteriorment la identitat. En cas contrari, no podrà accedir a l'aula d'examen ni fer-lo. Aquesta incidència s'ha de comunicar al tribunal.

8.8.- Les persones que s'han d'examinar seran convocades per fer cada exercici en crida única i seran excloses les que no es presentin, excepte en els casos de força major justificats degudament, que seran lliurement apreciats pel tribunal, el qual haurà d'adoptar un acord motivat a aquest efecte.

8.9.- No obstant això, a l'empara de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, es podrà fer una excepció en la crida única de cada exercici si l'hospitalització per motiu de part de qualsevol candidata coincideix amb el dia de l'exercici.

8.10.- També es podrà realitzar una segona crida si una persona candidata no pot  realitzar la prova en el dia indicat per causes de força major degudament acreditades i valorades positivament pel tribunal. En aquest cas -si es pot preveure- cal presentar en un termini dels 5 dies anteriors a la prova un escrit adreçat a la

presidència del tribunal que comuniqui l'hospitalització o motiu de força major al·legat i amb un informe mèdic, que es presentarà adjunt, que el demostri o la documentació acreditativa que correspongui, juntament amb la sol·licitud expressa de la voluntat de fer la prova i les dades de contacte.

8.11.- En el supòsit d'impossibilitat de realitzar la prova per circumstàncies no previstes, sempre per causa major, ocorregudes immediatament abans de l'examen, cal comunicar-ho al tribunal abans de l'inici de la prova i aquesta situació s'haurà d'acreditar en el termini màxim de 3 dies posteriors a la data de l'examen.

8.12.- Els escrits dirigits al tribunal com a conseqüència de la casuística explicada en els paràgrafs anteriors s'han de presentar en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut.

8.13.- La prova tindrà lloc tan aviat com sigui possible, en tot cas en el termini màxim de dos mesos comptadors des de l'endemà del dia en què s'hagi fet la primera crida. La data de l'exercici d'aquesta segona crida es comunicarà telefònicament a les persones afectades i es publicarà al portal web www.ibsalut.es amb una antelació mínima de 5 dies hàbils. En tot cas, l'examen es desenvoluparà en les mateixes condicions indicades anteriorment i, a l'efecte de garantir el principi d'igualtat d'oportunitats, el seu contingut serà diferent a l'efectuat en la primera crida amb la resta de les persones candidates.

8.14.- No serà procedent fer una segona crida en els casos de persones candidates que, malgrat l'hospitalització, estiguin en condicions físiques i psíquiques de fer l'exercici el mateix dia i a la mateixa hora que la resta de persones que s'examinen i que ho sol·licitin expressament per escrit amb suficient antelació. En aquest cas, el tribunal habilitarà els mitjans perquè aquestes persones puguin fer la prova al centre hospitalari o en un lloc condicionat a aquest efecte de manera que es garanteixi la plena igualtat d'oportunitats amb les altres persones opositores. Això no serà aplicable si, per raó del nombre de persones candidates afectades, el Servei de Salut no disposi de mitjans personals i materials suficients perquè el tribunal garanteixi que totes les persones facin l'exercici en les condicions d'igualtat esmentades. En aquest cas, es farà una segona crida en les mateixes condicions descrites anteriorment.

8.15.- La prova lliurada per qualsevol persona candidata quedarà invalidada si hi ha fet qualsevol marca personal o si no es pot garantir l'anonimat de la prova (per causes imputables a la persona que s'examina), de manera que quedarà exclosa del procés i figurarà amb caràcter general com a no presentada a l'examen.

8.16.- Si en qualsevol moment del procés selectiu el tribunal té coneixement o té dubtes fonamentats que alguna de les persones que s'examinen no compleix algun dels requisits exigits en la convocatòria, li pot requerir els documents que acreditin que el compleix. Si no queda acreditat, el tribunal, amb l'audiència prèvia de la persona afectada, elevarà al director general del Servei de Salut una proposta de resolució motivada per excloure-la del procés selectiu, en la qual ha d'informar sobre les inexactituds o les falsedats consignades per aquesta persona en la sol·licitud d'admissió. En aquest cas, fins que el director general no hagi dictat la resolució corresponent, la persona afectada pot continuar participant condicionalment en el procés selectiu. Contra la resolució d'exclusió del procés selectiu es podrà interposar un recurs de reposició davant el director general del Servei de Salut en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data en què s'hagi publicat, o bé directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà del dia de la publicació.

9.- Llista de persones candidates que han superat la fase d'oposició

9.1.- Després de resoldre les possibles impugnacions, el tribunal publicarà al portal web www.ibsalut.es i en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears les llistes provisionals de puntuacions de les persones candidates que hagin fet l'examen i indicarà les preguntes que ha anul·lat —si n'hi ha— basant-se en les impugnacions.

9.2.- Una vegada que el tribunal hagi publicat les llistes provisionals de puntuacions de l'examen, les persones candidates que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material ho poden comunicar al tribunal en el termini de 5 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes. Un cop revisades totes les al·legacions es publicaran les llistes definitives de qualificacions de cada un dels torns.

9.3.- Aquestes llistes inclouran el nom i els llinatges, quatre xifres numèriques del document d'identitat i la puntuació obtinguda. La puntuació màxima possible per a tota la fase d'oposició és de 60 punts.

10.- Reserva de nota

10.1.- Les futures convocatòries de procés selectiu d'aquesta categoria podran preveure que les persones candidates que hagin superat la fase d'oposició puguin mantenir la seva qualificació o nota obtinguda en el present procés selectiu sempre que el temari sigui idèntic i no hagi transcorregut un termini màxim de 4 anys des de la convocatòria anterior.

FASE DE CONCURS

11.- Valoració de mèrits

11.1.- Dins un termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la llista de persones que han superat la fase d'oposició, aquestes han

de presentar, per a la fase de concurs, l' autovaloració o autobarem emplenat amb el model que es pot descarregar del portal web www.ibsalut.es. Igualment, han d'acreditar els mèrits que s'indiquen en l'annex 3, així com la titulació acadèmica d'accés, en els termes establerts en la base 2.1.c, presentant els documents originals o còpies autèntiques en el Registre General dels Serveis Centrals del Servei de Salut o per qualsevol de les vies previstes per la Llei 39/2015.

Independentment de l'acreditació dels mèrits, en la forma i terminis indicats en el punt anterior, tenint en compta l'impuls donat a la tramitació telemàtica dels expedients administratius i amb la finalitat d'agilitar els procediments, la persona aspirant haurà d'introduir-los telemàticament en la pàgina Web del Candidat, en www.ibsalut.es. Tot això en el termini establert en el paràgraf anterior.

11.2.- Els mèrits ja al·legats i valorats que figuren en les llistes definitives del darrer procés de Borsa Única que es troba convocat en el moment de publicar la present Resolució per a la categoria de terapeuta ocupacional podran considerar-se com ja baremats pel tribunal, sens  perjudici de les qüestions següents:

- La necessitat d'al·legar els esmentats mèrits en l'autobarem que s'adjunta amb la relació de mèrits que es vol fer valer. Les persones candidates no hauran d'aportar la documentació acreditativa d'aquests mèrits si ja foren aportats i valorats a la  Borsa Única però sí hauran de relacionar en el barem la totalitat de mèrits que desitgen computar en la fase de concurs.

- Les actuacions de verificació i control que es puguin implementar.

- Les correccions que s'hagin de fer.

- Les adaptacions i modificacions que s'han de fer derivades de possibles canvis en els barems vigents o en els criteris interpretatius d'aplicació d'aquests barems.

- Les adaptacions que corresponguin resultants de les diferents dades de valoració de mèrits que s'han de tenir en compte.

- La possibilitat d'aportar nous mèrits no al·legats o ja al·legats però no valorats i dels quals se'n sol·licita la seva possible presa en consideració, si procedeix.

- Qualsevol altra adaptació que resulti procedent.

11.3.- El tribunal podrà donar per valorats els mèrits esmentats, amb les excepcions indicades, vetllant en tot moment per la garantia dels principis d'eficàcia, transparència, justícia i igualtat entre totes les persones candidates. A tal fi, podrà adoptar els acords necessaris per assegurar la correcció i adequació del procés de valoració de mèrits de la fase de concurs.

11.4.- Els mèrits s'han d'acreditar i valorar sempre amb referència al darrer dia del termini per presentar sol·licituds. Els mèrits que no figurin a l'autovaloració presentada ni els que no s'hagin aportat dins el termini establert no es valoraran. Si s'havia sol·licitat l'acreditació d'algun mèrit i el certificat no s'ha rebut a temps, cal adjuntar una còpia autèntica d'aquesta sol·licitud, en la qual ha de figurar llegible el segell de registre d'entrada, sens perjudici que posteriorment —una vegada emès el certificat requerit— s'hagi d'aportar per unir-lo a l'expedient. Aquesta aportació s'haurà de realitzar abans de la publicació de les llistes definitives de la fase de concurs.

11.5.- No cal que les persones candidates aportin els certificats de serveis prestats en el Servei de Salut de les Illes Balears com a personal estatutari. No obstant això, els mèrits corresponents a aquest serveis han d'al·legar-se en l'autovaloració presentada. En cas contrari, no es valoraran.

11.6.- El tribunal pot requerir a les persones candidates qualsevol tipus d'aclariment sobre la documentació presentada. Si no s'atén el requeriment no es valorarà el mèrit corresponent, ja que el tribunal només valora o en demana aclariments sobre els mèrits al·legats en el termini establert i en la manera oportuna. Els documents acreditatius de mèrits que estiguin redactats en un idioma que no sigui cap dels oficials de les Illes Balears han d'estar traduïts per un traductor jurat a algun d'aquests idiomes.

11.7.- Una vegada conclosa la valoració dels mèrits, el tribunal publicarà al portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears les llistes provisionals de puntuacions obtingudes en la fase de concurs referides a cada torn.

11.8.- Les persones candidates podran revisar la valoració dels mèrits a través de la Web del Candidat, que està allotjada dins el portal web www.ibsalut.es.

11.9.- Les persones candidates tindran un termini de 7 dies hàbils des de la publicació de les llistes provisionals per presentar al·legacions contra la puntuació de la fase de concurs. Les al·legacions presentades s'han d'entendre resoltes amb la publicació de la llista definitiva assenyalada en el punt següent.

11.10.- Una vegada vençut aquest termini i resoltes les possibles al·legacions, el tribunal publicarà les llistes definitives de les puntuacions obtingudes en la fase de concurs en el portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

12.- Resolució del concurs oposició

12.1.- Un cop conclosa la fase de concurs, el tribunal publicarà en el portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears les llistes amb les puntuacions definitives obtingudes a la fase d'oposició i a la fase de concurs  i elaborarà les llistes de persones candidates que han superat el procés selectiu referides a cadascun dels torns. Aquestes llistes contindran com a màxim tantes persones candidates com places s'hagin convocat i seran elevades al director general del Servei de Salut per a la seva publicació.

12.2.- No obstant això, amb la finalitat que es cobreixin totes les places convocades, quan de la documentació exigida a la base 13.1 es desprengui que alguna de les persones seleccionades no acompleix els requisits per ser nomenada com a personal estatutari fix o renunciï a prendre possessió com a personal estatutari fix, o quan, per qualsevol altre motiu queden places vacants en aquest procés selectiu i fins a la seva finalització, el tribunal també ha de publicar una llista complementària de les persones aspirants que segueixen en puntuació a les persones proposades al portal web www.ibsalut.es.  El servei competent en matèria de processos selectius determinarà en cada moment el nombre de persones que formaran aquesta llista, sense perjudici que es pugui ampliar en cas de necessitat. Aquesta llista s'elevarà al director general del Servei de Salut de les Illes Balears.

12.3.- D'acord amb el que estableix el punt 12.2, s'elaborarà una llista la llista complementària i s'utilitzarà, una sola vegada, per a la cobertura de possibles places vacants.

12.4.- L'ordre final de prelació de les persones seleccionades en el procés selectiu ve determinat per la suma de les puntuacions de la fase d'oposició i de la fase de concurs. En els casos d'empat en la puntuació final, l'ordre s'estableix tenint en compte la puntuació més alta a l'apartat 1 del barem de mèrits (experiència professional); si l'empat persisteix, l'ordre s'estableix tenint en compte la puntuació total de la fase de concurs; si així i tot l'empat es manté, s'ha de resoldre segons el que estableix l'article 43.4.a.) de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, de igualtat de dones i homes. Si després de l'aplicació del criteri anterior continua l'empat, s'ha de resoldre a favor de la persona candidata de més edat. Finalment, en cas necessari, el tribunal resoldria l'empat per sorteig.

12.5.- En haver rebut les llistes de persones seleccionades, el director general del Servei de Salut dictarà una resolució per aprovar-les, que es publicarà en el portal web www.ibsalut.es. i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears. Aquesta resolució ha de presentar, a totes les persones seleccionades, la llista de places que s'ofereixen, que han de ser sempre places bàsiques de la categoria estatutària corresponent.  

12.6.- El tribunal no podrà proposar l'accés a la condició de personal estatutari fix d'un número superior de persones aprovades al de les places convocades.

FASE D'ADJUDICACIÓ, NOMENAMENT I PRESA DE POSESSIÓ

13.- Comprovació de documentació i oferta de places

13.1.- Totes les persones que figuren a la llista de persones seleccionades i a la llista complementària han de realitzar l'elecció de places ofertes, de major a menor interès, en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació. S'han de triar totes les places ofertes.

13.2.- L'òrgan gestor competent comprovarà d'ofici que totes les persones que figuren a la llista de persones seleccionades i a la llista complementària compleixen els requisits establerts en les bases 2; 13.1.c. i 13.1.d d'aquesta convocatòria.

En el cas de les bases 13.1.a i 13.b si que hauran d'aportar, en el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació, els documents següents:

a.- Declaració jurada o promesa de no haver estat separades —per un expedient disciplinari— de l'exercici professional de qualsevol servei de salut, ni administració pública ni dels organismes públics o de les entitats de dret públic dependents o vinculades a elles ni de les entitats públiques subjectes a dret privat ni de  fundacions sanitàries en els sis anys anteriors a la convocatòria i de no estar inhabilitades amb caràcter ferm per exercir funcions públiques ni per a la professió corresponent.

b.- A més del document indicat en el punt anterior, qui no tengui la nacionalitat espanyola ha d'acreditar que no està inhabilitat —per una sanció o pena— per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea i que no ha estat separat —per una sanció disciplinària— d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis sanitaris públics ni dels organismes públics o de les entitats de dret públic dependents o vinculades a elles ni de les entitats públiques subjectes a dret privat i ni de fundacions sanitàries en els sis anys anteriors a la convocatòria.

c.- Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat funcional necessària per desenvolupar les funcions que es derivin del nomenament, obtingut d'ofici.

d.- Comprovació de l'existència de delictes de naturalesa sexual: De conformitat amb l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei de enjudiciament civil, i segons l'acord establert per la Comissió de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, de 26 de maig de 2016, és requisit per accedir a totes les categories estatutàries del Servei de Salut de les Illes Balears no haver estat condemnat amb una sentència ferma per algun delicte de naturalesa sexual comès amb menors.

13.3.- Si la documentació referida als punts 13.1.a i 13.1.b no se presenta en el termini establert i de la manera oportuna -excepte  en els casos de força major, que l'Administració ha de constatar degudament i, si procedeix, apreciar per mitjà d'una resolució motivada- o si quan es realitzin les comprovacions es dedueix que alguna de les persones seleccionades no compleix algun dels requisits, no podrà ser nomenada com a personal estatutari fix. Per això, s'anul·laran les actuacions realitzades, sense perjudici, si escau, de la responsabilitat en què hagi incorregut per falsedat en la sol·licitud o en la documentació aportada al llarg del procediment. En aquest cas, es nomenarà a la persona que figuri a continuació a la llista complementaria, d'acord amb l'ordre de prelació establert.

14.- Nomenament com a personal estatutari fix, adjudicació de places i presa de possessió

14.1.- Una vegada conclòs el procés selectiu i revisada i conformada la documentació requerida, les persones seleccionades obtindran un nomenament de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà d'una resolució del director general del Servei de Salut, que es publicarà al BOIB, en el portal web www.ibsalut.es i a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

14.2.- En aquesta resolució també s'adjudicaran les places, que tindran caràcter definitiu, segons l'ordre final de prelació de les persones seleccionades, d'acord amb la petició de destinació i tenint en compte les places vacants que s'ofereixin. Les persones que accedeixin pel sistema de promoció interna tenen preferència per triar la plaça respecte de les persones seleccionades del torn d'accés lliure, en virtut de l'article 34.6 de la Llei 55/2003.

14.3.- La presa de possessió s'ha d'efectuar en el termini d'un mes comptador des de la data de publicació en el BOIB de la resolució d'adjudicació de places. Perdrà el dret a prendre possessió qui no s'incorpori a la destinació assignada en aquest termini, excepte en els casos d'impossibilitat acreditada (i apreciada per l'òrgan convocant).

14.4.- Abans de prendre possessió de la plaça, les persones seleccionades han de fer constar que no ocupen cap lloc de feina ni que desenvolupen cap activitat en el sector públic incompatible amb les funcions pròpies de la plaça adjudicada. Si es tracta de llocs de feina susceptibles de compatibilitat l'han d'instar amb autorització prèvia en els 10 primers dies del termini de la presa de possessió, que s'entendrà prorrogat fins que es dicti la resolució de compatibilitat.

14.5.- Si transcorregut el termini per a la presa de possessió de les persones seleccionades, per qualsevol motiu, quedassin places sense cobrir, les persones titulars de les gerències territorials han d'informar d'aquesta circumstància al director general del Servei de Salut de les Illes Balears.

Des de la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals, seguint en tot cas l'ordre de prelació establert, hauran d'oferir-se les places a les persones incloses en l'esmentada llista complementària a partir de les normes següents:

1. S'ha de fer una cridada telefònica a la persona aspirant.

2. Si no és possible posar-se en contacte amb ella, s'ha d'enviar de manera simultània un SMS i un missatge de correu electrònic.

3. Les persones aspirants disposaran d'un termini de tres (3) dies hàbils comptadors des de l'endemà de la comunicació per acceptar el nomenament.

4. L'elecció de les places proposades s'ha de presentar a través d'un formulari que es publicarà amb aquesta finalitat, el qual es remetrà, anticipadament i previ registre oficial, per correu electrònic a l'adreça que l'òrgan gestor designi.

És necessari deixar constància de les cridades telefòniques, dels SMS i dels missatges de correu electrònic enviats mitjançant un registre de caràcter informàtic o de centraleta disponibles a la Direcció de l'Àrea.

En aquest cas, resultaran d'aplicació els criteris de preferència establerts en la base 14.2.

Les persones interessades que acceptin les places ofertes obtindran un nomenament de personal estatutari fix del Servei de Salut de les Illes Balears mitjançant una resolució del director general, que es publicarà al Butlletí Oficial de les Illes Balears. En aquesta resolució s'adjudicaran les places –que tenen caràcter definitiu– segons l'ordre final de prelació, d'acord amb la petició de destinació i tenint en compte les places vacants que s'ofereixen.

La presa de possessió es regirà pel que disposa la base 14.3. Un cop esgotat el termini de presa de possessió, s'entendrà que el procés selectiu ha finalitzat a tots els efectes.

14.6.- D'acord amb l'article 17.2.a del Reial decret llei 1/1999, el personal estatutari que obtingui una destinació definitiva no pot participar en els concursos de provisió de places durant un termini mínim d'un any comptador des del dia en què hagi pres possessió de la plaça.

 

ANNEX 2

Programa de matèries de l'examen per accedir a la categoria de terapeuta ocupacional  

1.- Temari general (jurídic)

Tema 1.- Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

Tema 2.- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Drets i obligacions. Els serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors.

Tema 3.- Llei 5/2003 de 4 d'abril, de salut de les Illes Balears.

Tema 4.- Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. Disposicions generals. Ordenació de les prestacions. Desenvolupament professional i modernització del SNS. Sistema d'informació sanitària. Plans integrals de salut, de la recerca, de l'Observatori de Salut.

Tema 5.- Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries. Normes generals. L'exercici de les professions sanitàries. La formació dels professionals sanitaris (excepte secció 3a). Formació continuada. Desenvolupament professional i el seu reconeixement.

Tema 6.- Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut.

Tema 7.- Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. Objecte i àmbit d'aplicació. Principis generals. Informació a la ciutadania. Compromisos de servei i cartes ciutadanes.

Tema 8.- Llei 33/2011, de 4 d'octubre, general de salut pública.

Tema 9.- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Objecte de la llei i àmbit subjectiu d'aplicació. Capacitat d'obrar i concepte d'interessat. Dret de les persones en la seva relació amb les administracions públiques. Fases del procediment administratiu.

Tema 10.- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Objecte de la Llei. Principis de la protecció de dades. Transparència i informació a l'afectat. Exercici dels drets. Tractament de les dades. Responsable i encarregat dels tractaments de dades. L'Agència Espanyola de Protecció de Dades: funcions i potestats. Autoritats autonòmiques de protecció de dades. Garantia dels drets digitals.

2.- Temari específic

Tema 11.- Codi deontològic del Consell General de Col·legis de Teràpia Ocupacional d'Espanya, any 2020. Conceptes d'ocupació, activitat i tasca.

Tema 12.- Metodologia de recerca: tècniques quantitatives i qualitatives. Estructura metodològica d'un treball científic. Fonts de dades. Pràctica clínica basada en l'evidència. Avaluació de l'evidència i aplicació clínica.

Tema 13.- Marc de treball per a la pràctica de la teràpia ocupacional (AOTA 2020).

Tema 14.- Marcs de referència aplicats a la discapacitat física en la teràpia ocupacional: marc del neurodesenvolupament, marc biomecànic, marc rehabilitador, marc cognitiu perceptiu.

Tema 15.- Marcs de referència aplicats a la discapacitat psicosocial en la teràpia ocupacional: marc conductual, marc cognitiu conductual, marc psicodinàmic, marc humanista.

Tema 16.- Model d'ocupació humana de Gary Kielhofner. Instruments de valoració del model. Model de discapacitat cognitiva d'Allen. Model d'adaptació per mitjà de l'ocupació de Reed i Sanderson. Model canadenc d'actuació ocupacional i centrat en el pacient. Teoria d'integració sensorial.

Tema 17.- Anàlisi de l'activitat. Models per a l'anàlisi de l'activitat. La graduació de l'activitat.

Tema 18.- Activitats de la vida diària: definició i classificació. Eines per a l'avaluació de les activitats de la vida diària.

Tema 19.- Avaluació i adaptació de l'entorn: valoració de l'habitatge, del lloc de treball i de l'entorn. Barreres físiques, arquitectòniques i psicosocials. Ergonomia i criteris d'accessibilitat (escales, rampes, portes, passadissos, banys, cuina, saló, dormitori). Adaptacions ambientals. Prevenció d'accidents. Domòtica.

Tema 20.- Avaluacions de la funció física, sensitiva i sensorial. Mètodes i instruments de valoració: goniòmetre, escales de qualificació, dinamòmetre, pinçòmetre. Mètodes i instruments per a la valoració sensitiva i sensorial: tacte superficial, dolor, temperatura, parestèsia, discriminació de dos punts estàtics i en moviment, estereognòsia, propiocepció, cinestèsia, monofilaments. Procediments.

Tema 21.- Avaluació cognitiva i neurològica. Instruments d'avaluació (LOTCA, COTNAB). Dèficit de percepció visual i agnòsies. Dèficit espacial. Apràxies. Trastorns de l'atenció. Problemes de memòria.

Tema 22.- Ortesi i pròtesi. Concepte, classificació, funcions i mecanismes d'acció. Propietat dels materials. Productes de suport per a l'autonomia personal i per a la comunicació (alternativa i augmentativa).

Tema 23.- Planificació i intervenció en la rehabilitació dels trastorns neurològics (I): traumatismes cranioencefàlics i accidentis cerebrovasculars.

Tema 24.- Planificació i intervenció en la rehabilitació dels trastorns neurològics (II): lesionats medul·lars.

Tema 25.- Planificació i intervenció en la rehabilitació dels trastorns neurològics (III): malalties neurodegeneratives (esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotròfica, malaltia de Parkinson).

Tema 26.- Planificació i intervenció en la rehabilitació dels trastorns neurològics (IV): lesions dels nervis perifèrics (lesions agudes, neuropaties per compressió, lesions del plexe braquial).

Tema 27.- Planificació i intervenció en les lesions traumatològiques i musculotendinoses (I): fractures braç-avantbraç, fractures canell-carp, fractures i luxacions de metacarpians i falanges, síndrome dolorosa regional complexa.

Tema 28.- Planificació i intervenció en les lesions traumatològiques i musculotendinoses (II): lesions dels tendons flexors i extensors i lesions per zones (protocols de tractament). Lesions per trauma acumulatiu: tendinitis de De Quervain, epicondilitis, síndrome del túnel carpià, malaltia de Dupuytren.

Tema 29.- Planificació i intervenció en l'amputació. Actuació en el període preprotètic. Reimplantament d'un membre superior. Reemplaçament protètic: tipus de pròtesi, descripció del seu ús i ensinistrament.

Tema 30.- Planificació i intervenció en les patologies de l'aparell locomotor (I). Artritis reumatoide: valoració i intervenció, protecció articular, ergonomia, exercici i activitat. Ortesi. Millora de la capacitat funcional en la llar, en el treball i en l'oci. Relaxació, dolor i control de l'estrès. Espondilitis anquilopoètica. Fibromiàlgia.

Tema 31.- Planificació i intervenció en les patologies de l'aparell locomotor (II). Artrosi: valoració i intervenció, protecció articular i conservació de l'energia, entrenament en les activitats de la vida diària i productes de suport, adaptacions en la llar i en el treball. Tractament conservador de rizartrosi. Tractament posterior a la cirurgia per artroplàstia de suspensió o pròtesi.

Tema 32.- Planificació i intervenció en pacients cremats: valoració i prevenció de contractures, intervenció funcional, tractament de les cicatrius.

Tema 33.- Valoració i intervenció de la teràpia ocupacional en les malalties cardíaques i respiratòries. Funció del terapeuta ocupacional. Optimació del funcionament físic, prevenció de problemes futurs, economia de l'esforç.

Tema 34.- Valoració i intervenció de la teràpia ocupacional en UCI.

Tema 35.- Teràpia ocupacional en geriatria: valoració geriàtrica integral, l'ancià fràgil, el terapeuta ocupacional en els diferents recursos assistencials de geriatria, patologies més freqüents i el seu abordatge des de la teràpia ocupacional.

Tema 36.- Teràpia ocupacional en pediatria (I). Infància i desenvolupament: Desenvolupament sensoriomotor, psicològic, afectiu, cognitiu i perceptiu. Desenvolupament social i del joc. Desenvolupament de la prensió (habilitats de prensió, grafisme i preescriptura). Intervenció ocupacional en la infància: autonomia personal i activitats de la vida diària. Teràpia ocupacional en l'alimentació des de l'enfocament d'integració sensorial.

Tema 37.- Teràpia ocupacional en pediatria (II). Metodologia ocupacional en la infància: instruments d'avaluació de la teràpia ocupacional en pediatria.

Tema 38.- Teràpia ocupacional en pediatria (III). Teràpia ocupacional en unitats de neonatologia. Unitats d'atenció precoç. Paràlisi cerebral infantil. Alteracions genètiques i malformacions congènites, Espina bífida, mielomeningocele, paràlisi braquial obstètrica. Distròfies musculars.

Tema 39.- Intervenció de la teràpia ocupacional en els trastorns psiquiàtrics d'inici en la infància o l'adolescència. Discapacitat intel·lectual. Trastorn de l'espectre de l'autisme. Trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat.

Tema 40.- Intervenció de la teràpia ocupacional en esquizofrènia i altres trastorns psicòtics.

Tema 41.- Intervenció de la teràpia ocupacional en trastorns depressius.

Tema 42.- Intervenció de la teràpia ocupacional en trastorns d'ansietat.

Tema 43.- Intervenció de la teràpia ocupacional en patologia dual.

Tema 44.- Intervenció de la teràpia ocupacional en trastorns de la conducta alimentària i de la ingesta d'aliments.

Tema 45.- Intervenció de la teràpia ocupacional en atenció hospitalària de salut mental: unitat de subaguts, unitat d'estada mitjana, unitat d'estada llarga, psicogeriatria, hospital de dia.

Tema 46.- Intervenció de la teràpia ocupacional en atenció comunitària de salut mental: unitats de salut mental en atenció primària, unitats comunitàries de rehabilitació (UCR), equips de seguiment assertiu comunitari, centres residencials.

Tema 47.- Tècniques d'intervenció de la teràpia ocupacional en el marc de la salut mental: tècniques cognitivoconductuals en la teràpia ocupacional. Tècniques grupals. Activitat física i esport. Habilitats socials en el marc de la salut mental.

Tema 48.- Noves tecnologies aplicades en rehabilitació.

La bibliografia d'aquest temari se publicarà pròximament a la pàgina d'Oposicions del portal web www.ibsalut.es.

 

ANNEX 3

Barem de mèrits per a la categoria de terapeuta ocupacional

1.- Experiència professional

Puntuació màxima: 22 punts

1.1. Es computa el temps de serveis prestats que les persones aspirants tinguin reconeguts fins al final del termini per presentar sol·licituds de participació en el procés selectiu, d'acord amb el barem següent:

a) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,089 punts.

b) Per cada mes de servei prestat en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, en institucions sanitàries públiques de la Unió Europea o en institucions sanitàries públiques de l'Espai Europeu com a personal estatutari, funcionari o laboral en una categoria diferent a aquella a la qual s'opta: 0,045 punts.

c) Per cada mes de servei prestat com a cooperant en programes de cooperació internacional per al desenvolupament o en programes d'ajuda humanitària, d'acord amb la legislació vigent, exercint les funcions pròpies de la categoria a la qual s'opta: 0,089 punts.

d) Per cada mes de servei prestat en centres públics no sanitaris de la Unió Europea com a personal funcionari o laboral en la mateixa categoria que aquella a la qual s'opta o en places amb el mateix contingut funcional: 0,067 punts.

f) Per cada mes de servei prestat com a càrrec directiu en institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut: 0,089 punts. Es valoraran aquests serveis sempre que tingui la titulació requerida per a accedir a la categoria durant el temps en què hagi ocupat el càrrec directiu.

1.2. Per valorar aquest apartat es tenen en compte els aspectes següents:

- La puntuació màxima que es pot obtenir per la totalitat dels subapartats que ho integren és de 22 punts.

- Un mateix període de temps no pot ser valorat per més d'un dels subapartats que l'integren.

- Els serveis prestats sota la modalitat de reducció de jornada o a temps parcial es computaran com si fossin jornada completa.

- Si es presten serveis simultàniament en dos o més centres es computaran —a elecció de la persona interessada— els serveis prestats només en un d'ells.

- El còmput de serveis prestats es calcula aplicant aquesta fórmula: se sumen tots els dies de serveis prestats en cadascun dels subapartats anteriors i el resultat es divideix entre 365, i el quocient resultant es multiplica per 12.

- Tenen la consideració d'institucions sanitàries públiques els serveis centrals o perifèrics dels serveis autonòmics de salut, els d'INGESA, els de l'extint INSALUD i els dels organismes equivalents de la Unió Europea i la seva gestió també ha de ser pública.

2.- Formació, docència i activitats científiques/difusió del coneixement

Puntuació màxima: 15 punts

Només es valoren els mèrits corresponents a la formació continuada, docència i activitats científiques i de difusió del coneixement les iniciades amb posterioritat a l'obtenció de la titulació requerida en la categoria a la qual es presenta.

2.1. Formació reglada/expedient acadèmic

La nota de l'expedient acadèmic per obtenir el títol que habilita per exercir la professió es valora de manera proporcional a la nota mitjana obtinguda. S'atorguen 0,078 punts per cada decimal que superi la nota de l'aprovat (5), de manera que no s'adjudica puntuació al 5 i la puntuació màxima és d'1 punt, que correspon al 10 de nota mitjana. En cas que la nota fos sobre la base de l'escala de l'1 al 4 s'aplicarà la taula d'equivalències dels Ministeris de Ciència i Innovació, i d'Universitats.

2.1.1. Si l'expedient acadèmic no reflecteix notes numèriques es consideraran les equivalències següents: bé: 0,078 punts; notable: 0,155 punts; excel·lent: 0,310 punts; matrícula d'honor: 0,388 punts.

2.1.2. En el cas de titulacions estrangeres serà necessària l'homologació de la nota per l'organisme competent.

2.2. Formació continuada

2.2.1. Es valoren els cursos, els seminaris, els tallers, els congressos, les jornades, les reunions científiques i altres activitats formatives que estiguin relacionades directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta, d'acord amb els criteris següents:

2.2.1.1. Activitats formatives sobre ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004, es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

2.2.1.1.1. Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

2.2.1.1.2. Han d'haver estat impartides, organitzades o acreditades per alguna universitat, fet que ha de constar en el certificat corresponent.

2.2.1.2. Activitats formatives sobre ciències de la salut anteriors a l'1 de gener de 2004, es valoren sempre que compleixin alguna de les característiques següents:

2.2.1.2.1. Han d'estar acreditades per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. L'acreditació ha de complir els criteris de la normativa de la Comissió de Formació Continuada del Sistema Nacional de Salut en els materials de promoció o certificació d'assistència d'aquesta activitat, per la qual cosa han de constar de manera conjunta el logotip, el text i el nombre de crèdits.

2.2.1.2.2. Han d'haver estat impartides, organitzades, subvencionades o acreditades per alguna administració pública, per un col·legi professional o per alguna entitat del sector públic institucional (d'acord amb la definició donada per l'article 2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre), la qual cosa ha d'acreditar-se en el certificat corresponent.

2.2.1.2.3. Activitats promogudes per organitzacions sindicals o entitats sense ànim de lucre i que s'hagin impartit en virtut de convenis subscrits amb les administracions públiques o amb universitats, o bé que hagin estat acreditades i/o subvencionades per aquelles, la qual cosa ha de constar en el certificat corresponent.

2.2.1.2.4. Activitats dutes a terme en virtut dels acords de formació continuada amb les administracions públiques i que estiguin organitzades i/o impartides per

qualsevol dels promotors de formació continuada que hagin subscrit els esmentats acords.

2.2.2. A l'efecte del que disposen els apartats anteriors, les activitats formatives sobre ciències de la salut són les relacionades amb les àrees temàtiques següents: salut pública, investigació, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència.

2.2.3. Els diplomes o certificats que es refereixin a aquestes activitats formatives es valoren a raó de 0,010 punts per cada crèdit CFC (Comissió de Formació Continuada) o LRU (sistema d'implantació dels crèdits europeus per mitjà de la Llei de reforma universitària) i a raó de 0,0252 punts per cada crèdit ECTS (Sistema Europeu de Transferència i Acumulació de Crèdits). Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0010 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat.

2.3. Una altra formació

Es valoren a raó de 0,0010 punts per cada hora les activitats formatives relacionades amb les àrees temàtiques següents: prevenció de riscos laborals; jurídic-administratiu, sistemes d'informació, informàtica referida a aplicacions d'ofimàtica de nivell d'usuari i programes informàtics aplicats a la investigació sobre les ciències de la salut, violència de gènere, igualtat entre homes i dones, aspectes organitzatius relatius al servei sanitari, atenció al públic, estrès i autocontrol, o orientació psicològica, i qualsevol altra activitat no relacionada amb les àrees temàtiques sobre ciències de la salut i que estigui relacionada amb les funcions de la categoria a la qual s'opta.

Es valoraran sempre que compleixin alguna de les característiques contemplades en el punt 2.2.1.2

2.4. Formació postgraduada

2.4.1. Per tenir el grau de doctor: 4,544 punts.

2.4.2. Per haver aconseguit el diploma d'estudis avançats (DEA) o de suficiència investigadora en el supòsit de no haver obtingut el títol de doctor: 1,515 punts.

2.4.3. Els títols de màster oficials universitaris que estiguin relacionats directament amb el contingut de les categoria a la qual s'opta es valoren així:

2.4.3.1. 0,0272 per cada crèdit ECTS.

2.4.3.2. 0,0109 per cada crèdit LRU.

Si en el títol no s'especifica el tipus de crèdit es computarà com a crèdit LRU.

2.4.4. Els títols universitaris propis de postgrau (certificat universitari, expert universitari, especialista universitari i màster universitari) que estiguin relacionats directament amb el contingut de la categoria a la qual s'opta es valoren a raó de 0,010 punts per cada crèdit LRU o per cada 10 hores lectives, i a raó de 0,0252 punts per cada crèdit ECTS o per cada 25 hores lectives. Si en el diploma o certificat figura el nombre d'hores en lloc dels crèdits, s'atorga un valor de 0,0010 punts per cada hora de formació; si figuren simultàniament crèdits i hores, la valoració es fa sempre pels crèdits certificats; si no s'especifiquen hores ni crèdits, no es valora aquesta activitat. Si en un mateix document figuren crèdits LRU i/o ECTS es té en compte la puntuació més favorable al candidat.

2.5. Docència

2.5.1. Per cada hora acreditada de docència impartida en qualsevol de les activitats formatives sobre ciències de la salut (salut pública, investigació, pràctica clínica, gestió sanitària, qualitat i docència) : 0,003 punts.

2.5.1.1. Les persones candidates que hagin impartit hores de docència en cursos formatius sobre ciències de la salut posteriors a l'1 de gener de 2004 han de justificar que aquests cursos estan acreditats per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries o per Unitats Docents acreditades pels serveis públics del Sistema Nacional de Salut.

2.5.2. Per cada curs acadèmic ocupant una plaça de docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari a temps complet: 1,049 punts.

2.5.3. Per cada hora com a docent en ciències de la salut en l'àmbit universitari que no sigui a temps complet: 0,0010 punts.

2.5.4. Per tutoritzar pràctiques de la categoria a la qual s'opta: 0,0005 punts per cada hora.

3. Coneixements orals i escrits de català

Puntuació màxima: 1,941 punts

Es valoren els certificats emesos per la Direcció General de Cultura i Joventut i els reconeguts en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013 per la qual es determinen els títols, els diplomes i els certificats equivalents als certificats de coneixements de llengua catalana de la Direcció General de Cultura i Joventut (BOIB núm. 34/2013).

- Certificat de coneixement de català B2: 0,778 punts.

- Certificat de coneixement de català C1: 1,165 punts.

- Certificat de coneixement de català C2: 1,553 punts.

- Certificat de coneixement de llenguatge administratiu LA: 0,388 punts.

Es valora solament un certificat, excepte en el cas del certificat de coneixement de llenguatge administratiu (LA), en què la puntuació s'acumula a la de l'altre certificat que s'aporti. Si es presenta solament el certificat de coneixements de llenguatge administratiu (LA), es valora amb 0,388 punts.

4. Coneixements orals i escrits de llengües estrangeres

Puntuació màxima: 1,059 punts.

Els certificats de llengua estrangera emesos per les escoles oficials d'idiomes, per

universitats o certificats reconeguts per a l'acreditació de la llengua estrangera en què consti la seva correspondència amb el Marc Comú Europeu de Referència per a les llengües, es valoren de manera següent:

- Certificat de coneixement A1: 0,291 punts

- Certificat de coneixement A2: 0,388 punts

- Certificat de coneixement B1: 0,485 punts

- Certificat de coneixement B2: 0,583 punts

- Certificat de coneixement C1: 0,680 punts

- Certificat de coneixement C2: 0,778 punts

Es podrà valorar més d'un idioma, no obstant això, només es tindrà en consideració el certificat de major nivell de cadascun d'ells fins al màxim global de 1,059 punts.

 

ANNEX 4

Tribunal qualificador. Composició de l'òrgan de selecció del concurs oposició de la categoria de terapeuta ocupacional

El tribunal qualificador de les proves selectives per a la categoria de terapeuta ocupacional del Servei de Salut de les Illes Balears està constituït per les següents persones:

Titulars 

Presidenta: Eva Ponce Martínez 

Secretària: Lourdes Centenero Martínez 

Vocal 1: Marta Sans Amengual 

Vocal 2: Gloria Cardenal Félix 

Vocal 3: María Silvia López Garre 

Suplents 

Presidenta: Begoña Llano de la Peña 

Secretari: Francisco Crespí Alemany 

Vocal 1: Joaquín García de Castrillón Ramal 

Vocal 2: Esperanza Bauzá Amengual 

Vocal 3: Yolanda Aznar Carbó 

 

ANNEX 5

Informació sobre protecció de dades personals

El tractament de les dades de caràcter personal és necessari per donar compliment a una obligació d'interès públic consistent en la selecció del personal al servei de les administracions públiques, en aquest cas del Servei de Salut de les Illes Balears, d'acord amb els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat.

Les persones interessades a participar en processos selectius, independentment del deure d'aportar la documentació requerida, han d'estar informades que el Servei de Salut pot fer les verificacions necessàries per comprovar l'exactitud de les dades personals declarades a la sol·licitud, amb l'objecte de determinar si la persona aspirant compleix els requisits per participar en aquesta convocatòria, d'acord amb la disposició addicional octava de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Per complir el que disposa l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, les dades contingudes en la sol·licitud seran tractades per la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears  amb l'única finalitat de tramitar i resoldre aquest concurs oposició, i es conservaran durant el temps estrictament indispensable per complir la finalitat esmentada.

Quan firma la sol·licitud, la persona aspirant autoritza la publicació en els butlletins oficials, en la seu electrònica del Govern de les Illes Balears, en el portal web www.ibsalut.es i, en general, en qualsevol altre mitjà establert a aquest efecte, de les dades de caràcter personal necessàries per als actes de tràmit i de resolució que es derivin d'aquest concurs oposició.

Tot això s'entén sense perjudici que les persones interessades puguin exercir els drets establerts en els articles 15 al 22 del Reglament (UE) 2016/679, en els termes previstos en aquesta normativa.