Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 262637
Resolució de la Directora Gerent de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera per la qual s’adjudica, pel procediment de lliure designació, el lloc de treball de Cap del Servei Jurídic Administratiu de l’Àrea de Salut d’Eivissa i Formentera

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Antecedents

1. El 15 de maig 2021 es va publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 63, la Resolució de la Directora Gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera per la qual es convoca, el lloc de Cap del Servei Jurídic Administratiu de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, mitjançant el procediment de lliure designació, de conformitat amb el que s'estableix en l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011 pel qual es ratifica l'Acord de Taula Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011 pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, modificat per Acord del consell de govern de 18 de gener de 2013 pel qual es ratifica l'Acord de Taula Sectorial de 5 desembre de 2012. (2021_05)

2. L'apartat 2.1. de la convocatòria estableix que podran participar en la mateixa el personal estatutari fix de gestió i serveis del subgrup A1, amb llicenciatura o grau universitari en dret, que, en la data de la publicació d'aquesta, es trobi en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça i presti servei a institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut i acrediti coneixements de llengua catalana de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu) mitjançant l'aportació de certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o certificat expedit, reconegut com a equivalent o homologat per la Direcció General de Política Lingüística que acrediti posseir el nivell corresponent esmentat.

Així mateix, també pot participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera del subgrup A1, amb llicenciatura o grau universitari en dret, de qualsevol administració pública que, en la data de publicació d'aquesta, estigui en la situació de servei actiu o en la situació de reserva de plaça, i acrediti coneixements de llengua catalana de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu) mitjançant l'aportació de certificat expedit per l'Escola Balear d'Administració Pública o certificat expedit, reconegut com a equivalent o homologat per la Direcció General de Política Lingüística que acrediti posseir el nivell corresponent esmentat.

No obstant això, de conformitat amb el que s'estableix en el punt 11.4 de l'Acord de la Taula Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011, pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011, si es declara deserta la present convocatòria per no concórrer personal estatutari fix que compleixi els requisits establerts, es pot designar, per un període de dos anys, a personal estatutari interí que reuneixi els requisits esmentats, que hagi presentat la seva sol·licitud i hagi complert la resta de formalitats corresponents, en el termini fixat.

3. S'han presentat dues sol·licituds de participació dins del termini establert en la convocatòria. Cap dels sol·licitants compta amb la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis del subgrup A1 així com tampoc amb la condició de personal funcionari de carrera del subgrup A1.

4. Per tant, d'acord amb les bases de la convocatòria, es declara deserta la mateixa.

5. No obstant això, de conformitat amb el que s'estableix en el punt 11.4 de l'Acord de la Taula Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011, pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, ratificat per l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011, una vegada declarada deserta; i havent-se presentat dos candidats amb la condició d'interins, subgrup A1, s'analitzen la resta de requisits i mèrits al·legats.

Fonaments jurídics

1. En quant als requisits de participació establerts en la convocatòria, resulta d'aplicació l'Acord del Consell de Govern de 13 de maig de 2011, pel qual es ratifica l'Acord de Taula Sectorial de Sanitat de 22 de març de 2011, pel qual es regula el sistema de provisió dels càrrecs no directius del personal estatutari de gestió i serveis del Servei de Salut de les Illes Balears, modificat per l'Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2013, pel qual es ratifica l'Acord de Taula Sectorial de 5 de desembre de 2012.

2. En relació a la competència per a convocar i resoldre els procediments de provisió de llocs de prefectura i assimilats que s'han de proveir pel sistema de lliure designació, aplica l'art. 3.c) de la Resolució de la consellera de Salut i Consum, de 3 de novembre de 2020, per la qual es deleguen diferents competència en matèria de personal estatutari en els òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 191, de 7 de novembre de 2020).

En virtut de tot l'anteriorment exposat, dicto la següent

Resolució

  1. Declarar deserta la convocatòria per no concórrer cap candidat amb la condició de personal estatutari fix de gestió i serveis del subgrup A1 així com tampoc amb la condició de personal funcionari de carrera del subgrup A1.

  2. Designar al Senyor José Xavier Comes Cano, amb DNI número 46954****, el lloc de treball de Cap del Servei Jurídic Administratiu de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, atès que acredita la formació i experiència més adequada i idònia per a ocupar-lo. La durada d'aquest nomenament serà de dos anys, en tractar-se de personal estatutari interí.

  3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

  4. La data d'efectes d'aquest nomenament serà des de l'endemà a la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d'acord amb l'article 124 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs davant els òrgans de la jurisdicció contenciós administrativa, en el termini de dos mesos comptador des de l'endemà de la data de publicació de la resolució, d' acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciós-administrativa.

 

Eivissa, 24 de juny de 2021

La directora gerent de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera P.D. Consellera de Salut (BOIB núm.191, 7 de novembre de 2020) M. Carmen Santos Bernabeu