Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Núm. 262463
Resolució del conseller d’Hisenda i Pressuposts de 23 de juny de 2021 per la qual s’aprova la modificació parcial de l’Acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura de personal interí i laboral del Consell de Mallorca, aprovat per la Resolució de dia 26 de setembre de 2016 (BOIB núm. 125, d’1 d’octubre de 2016)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. El dia 21 de juliol de 2016 es va aprovar a la Mesa general  de negociació conjunta de personal funcionari i laboral del Consell de Mallorca l'Acord que té per objecte regular la selecció de personal interí i laboral del Consell de Mallorca respectant els principis constitucionals d'igualtat mèrit i capacitat.

2. El 26 de setembre de 2016 es va dictar la Resolució de la consellera de Modernització i Funció Pública per la qual s'aprova l'Acord esmentat al apartat anterior (BOIB núm. 125, d'1 d'octubre de 2016).

3. L'Acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura del personal interí i laboral del Consell de Mallorca ha estat objecte de diverses modificacions parcials que s'han publicat al BOIB núm. 47, de 20 d'abril de 2017; al BOIB núm. 83, de 5 de juliol de 2018; al BOIB núm. 159, de 20 de desembre de 2018; i al BOIB núm.77 del 10 de juny de 2021.

4. El dia 23 de juny de 2021, la Mesa general de negociació conjunta del personal funcionari i del personal laboral del Consell de Mallorca va adoptar, per unanimitat dels seus membres, els Acords següents:

La modificació parcial de l'Acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura del personal interí i laboral del Consell de Mallorca, següent:

“ Article 13. Gestió de borsa

[...]

13.2. Renúncia

Si la persona aspirant no manifesta la conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil (o en el dia hàbil següent, si la crida es fa en divendres) i la disposició a incorporar-se en el termini indicat pel servei de selecció, s'entén que renuncia i passa a ocupar el darrer lloc (en el cas del borsí específic) o a sortir de la borsa (en el cas del borsí extraordinari), llevat dels supòsits que l'oferta de feina sigui en horari d'horabaixa o amb una jornada reduïda. S'ha d'incorporar al lloc de treball entre el tercer dia hàbil i el quinzè següent a la acceptació, el qual es pot prorrogar excepcionalment per atendre el dret de preavís de l'article 49.1 de l'Estatut dels treballadors.

Si la persona aspirant està en ambdues borses (procediment extraordinari i procediment específic) i accepta una oferta de feina provinent de qualsevol de les borses, significa que automàticament ha de quedar com a no disponible en ambdues borses, fins que finalitza la relació laboral, moment en què ha de tornar a figurar com a disponible en les dues borses, d'acord amb la puntuació obtinguda.

 [...]”

Donar efectes retroactius a la modificació de l'Acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura del personal interí i laboral del Consell de Mallorca esmentat anteriorment,  de data 21 d'abril de 2021.

Per tot això, d'acord amb les atribucions conferides a l'article 5.h del vigent Decret de la Presidència del Consell pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la modificació parcial de l'Acord que estableix les bases generals que han de regir els processos selectius per a la cobertura del personal interí i laboral del Consell de Mallorca aprovat per la Resolució de la consellera de Modernització i Funció Pública de 26 de setembre de 2016, i incorporar l'article 13 BIS, amb la redacció següent:

“ Article 13. Gestió de borsa

[...]

13.2. Renúncia

Si la persona aspirant no manifesta la conformitat amb el nomenament en el termini d'un dia hàbil (o en el dia hàbil següent, si la crida es fa en divendres) i la disposició a incorporar-se en el termini indicat pel servei de selecció, s'entén que renuncia i passa a ocupar el darrer lloc (en el cas del borsí específic) o a sortir de la borsa (en el cas del borsí extraordinari), llevat dels supòsits que l'oferta de feina sigui en horari d'horabaixa o amb una jornada reduïda. S'ha d'incorporar al lloc de treball entre el tercer dia hàbil i el quinzè següent a la acceptació, el qual es pot prorrogar excepcionalment per atendre el dret de preavís de l'article 49.1 de l'Estatut dels treballadors.

Si la persona aspirant està en ambdues borses (procediment extraordinari i procediment específic) i accepta una oferta de feina provinent de qualsevol de les borses, significa que automàticament ha de quedar com a no disponible en ambdues borses, fins que finalitza la relació laboral, moment en què ha de tornar a figurar com a disponible en les dues borses, d'acord amb la puntuació obtinguda.

 [...]”

2. Aquesta modificació te efectes retroactius a data 21 d'abril de 2021.

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució, que no posa fi a la via administrativa, podeu interposar el recurs d'alçada davant la Presidència del Consell Insular de Mallorca, en el termini d'un mes, comptador a partir de l'endemà de rebre aquesta notificació.

Contra la desestimació expressa d'aquest recurs d'alçada podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà de rebre la notificació de la desestimació del dit recurs d'alçada.

Si han transcorregut tres mesos des de la interposició del recurs d'alçada i no n'heu rebut la notificació de resolució expressa, s'entén desestimat per silenci i podeu interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma que correspongui, sense limitació de temps.

No obstant l'anterior, podeu interposar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu oportú. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

Palma, en el dia de la signatura electrònica (25 de juny de 2021)

El secretari

Antoni Benlloch Ramada