Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARS

Núm. 261271
Resolució del director de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca per la qual es resol la convocatòria per a la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d’una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l’Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l’Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 4/2021)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

 Fets

 1. El dia 24 d'abril de 2021 es va publicar en el BOIB núm. 54 la Resolució del director de la gerència del Àrea de Salut de Menorca per la qual es convocava la cobertura, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 4/2021).

2. Una vegada finalitzada la tramitació del procés selectiu de conformitat amb el punt 5, lletra e, de la convocatòria, es procedeix a resoldre l'esmentada convocatòria en els termes proposats.

Fonaments de dret 

1. Art. 35 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.

2. Pacte de la Mesa Sectorial de Sanitat de 24 de febrer de 2012 pel qual es regulen els criteris generals de la promoció interna temporal del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, corregit pel de 2 de març de 2012.

3. Nota interna del director de Recursos Humans i Relacions Laborals del Servei de Salut de 21 de juny de 2017.

4. Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears de 11 de març de 2021 per la qual es delega la convocatòria, tramitació i resolució de la promoció interna temporal del personal estatutari fix del Servei de Salut.

Per tot això, dicto la següent

 

Resolució

1. Adjudicar la provisió, pel sistema de promoció interna temporal, d'una plaça de la categoria grup administratiu de la funció administrativa de la plantilla orgànica autoritzada de l'Hospital Mateu Orfila de la Gerència de l'Àrea de Salut de Menorca (PIT MEN 4/2021) a: Marta Aixas Pons

2. Efectuada la presa de possessió, s'expedirà a la persona seleccionada  un document de promoció interna temporal on consti la reserva de la seva plaça d'origen i l'acompliment temporal, i amb caràcter voluntari, de funcions corresponents a un nomenament de la categoria grup de gestió de funció administrativa.

3. Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos 

Contra aquesta Resolució –que exhaureix la via administrativa- es pot interposar un recurs de reposició davant l'òrgan que la dicta, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en relació amb l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

 

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el BOIB, d'acord amb els articles 8.6 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici de qualsevol altre recurs que es consideri oportú interposar-hi.

 

Maó, 23 de juny de 2021

El director gerent de l'Àrea de Salut de Menorca

(Resolució de 11/03/21)

Romà Julià Masip