Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL DE GOVERN

Núm. 241448
Decret 33/2021, de 14 de juny, pel qual es modifica el Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia, en l'article 7, crea el Consell d'LGTBI de les Illes Balears com un espai de participació ciutadana superior en matèria de drets i deures de les persones LGTBI i com a òrgan consultiu de les administracions balears que incideixen en aquest àmbit.

L'article 6 del Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears, estableix la composició del Ple del Consell. En aquest Consell, atenent la seva naturalesa consultiva i de participació ciutadana superior, hi tenen representació, a més de les administracions públiques, les entitats i la societat civil, dins les quals s'inclouen les associacions que treballin principalment en favor dels drets de les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, i professionals que hagin destacat per llur tasca i expertesa en aquest àmbit.

Des de l'aprovació del Decret esmentat s'ha comprovat que el teixit associatiu relacionat amb la diversitat sexual i de gènere en el territori de les Illes Balears ha anat creixent. Aquest fet és un indicador que les persones lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals tenen la capacitat i la voluntat d'associar-se per tenir més força en la reivindicació dels seus drets, així com per poder tenir un espai propi on poder enfortir vincles de cohesió i suport mutu entre iguals.

Aquesta situació ha fet que, durant aquests quatre anys des de l'aprovació del Decret, hagi augmentat de manera constant i progressiva el nombre d'associacions que s'han constituït jurídicament per tal de representar i atendre les necessitats d'informació i assessorament, així com de defensar els drets de persones amb orientacions sexuals, identitats de gènere o expressions de gènere no normatives a la nostra comunitat autònoma.

De totes les entitats que s'han constituït posteriorment a l'entrada en vigor del Decret de regulació del Consell d'LGTBI, algunes tenen àmbit autonòmic i d'altres tenen àmbit insular. Així mateix, algunes estan relacionades amb tot el ventall plural i divers del col·lectiu, mentre que d'altres se centren en un o diversos grups que conformen aquest col·lectiu, com poden ser les persones trans i les persones amb variacions intersexuals.

Davant aquesta realitat, el Ple del Consell d'LGTBI, en la sessió de dia 11 de desembre de 2019, va acordar proposar la incorporació de noves associacions en el Ple.

La composició actual, d'acord amb la lletra a) de l'article 6.3 del Decret 9/2017, limita a tres el nombre d'associacions en defensa dels drets de les persones LGTBI, d'àmbit insular o autonòmic, amb vocals dins el Ple.

La conveniència d'ampliar l'espai de representació dins el Consell a noves associacions en defensa de la diversitat sexual i de gènere, fa necessari modificar la regulació actual, amb un doble objectiu: ampliar la participació i garantir la proporcionalitat entre els membres que componen el Ple.

Atenent aquesta finalitat, i en virtut del principi de seguretat jurídica, la modificació de l'article 6.3.a) del Decret 9/2017 exigeix introduir uns criteris objectius, que determinin la representativitat de les associacions legalment constituïdes i en actiu, que no preveu la redacció vigent. Aquests criteris es basen en els paràmetres següents: antiguitat, nombre de socis i acreditació d'activitat.

D'altra banda, l'augment del nombre de vocals en representació de les associacions en defensa dels drets de les persones LGTBI es limita a un màxim de dotze, a fi de no alterar la proporcionalitat existent en la composició del Ple.

La regulació d'aquest Decret s'adequa als principis de bona regulació de l'article 49 de la Llei 1/2019, de 31 de gener, del Govern de les Illes Balears; al principi de necessitat i eficàcia, perquè la regulació es fonamenta en l'interès general que suposa garantir l'exercici, en plena igualtat, dels drets de les persones LGTBI i perquè l'ampliació de la composició del Ple del Consell LGTBI fa necessari modificar el Decret vigent amb la finalitat d'incorporar-hi noves associacions en defensa d'aquests drets; de proporcionalitat, atès que la modificació de la norma vigent és imprescindible per atendre la necessitat reguladora; de seguretat jurídica, perquè la modificació és coherent amb la resta de l'ordenament jurídic, especialment amb la Llei 8/2016 i la normativa que regula els òrgans col·legiats; de transparència, perquè el projecte normatiu s'ha sotmès als tràmits d'audiència i informació pública, i ha garantit la participació ciutadana durant la seva elaboració, i d'eficiència, perquè aquesta modificació no genera cap càrrega administrativa.

D'altra banda, el Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, atribueix a la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat, a través de la Direcció General de Coordinació, Relacions amb el Parlament, Drets i Diversitat, competències en l'àmbit del desplegament normatiu i coordinació de les polítiques d'igualtat i diversitat, l'impuls de la incorporació de la perspectiva LGTBI i d'accessibilitat universal en les polítiques, els serveis i les actuacions d'àmbit autonòmic, entre d'altres.

Per tot això, a proposta de la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, d'acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió del dia 14 de juny de 2021,

DECRET

Article únic

Modificació del Decret 9/2017, de 24 de febrer, de regulació del Consell de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals de les Illes Balears

La lletra a) de l'apartat 3 de l'article 6 del Decret 9/2017 queda modificada de la manera següent:

a) Fins a un màxim de dotze representants, dos de cadascuna de les associacions més representatives en el territori de les Illes Balears, legalment constituïdes i en actiu, que tenguin per objectiu en els seus estatuts la defensa dels drets de les persones LGTBI, l'àmbit de les quals sigui insular o autonòmic. A més, per acreditar la representativitat les associacions, just abans de la sol·licitud per formar part del Consell d'LGTBI de les Illes Balears, han de complir els requisits següents:

1r. Tenir un mínim de dos anys d'antiguitat des de la constitució com a entitat, que s'ha d'acreditar mitjançant un certificat del Servei d'Entitats Jurídiques del Govern de les Illes Balears.

2n. Tenir un mínim de vint-i-cinc socis en actiu, que s'ha d'acreditar mitjançant una certificació del secretari o secretària de l'entitat.

3r. Estar en actiu durant l'any anterior, comptador des de la data de sol·licitud d'incorporació al Consell d'LGTBI de les Illes Balears, cosa que s'ha d'acreditar mitjançant una memòria de les activitats dutes a terme durant el darrer any, juntament amb una programació anual d'activitats.

4t. En el cas que el nombre d'associacions que compleixen els requisits anteriors superi el màxim establert, s'entendrà per més representativa l'associació que tengui un nombre més gran de socis inscrits en actiu.

 

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquest Decret entra en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Palma, 14 de juny de 2021

La consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat La presidenta Mercedes Garrido Rodríguez Francesca Lluch Armengol i Socias