Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT D'ALGAIDA

Núm. 9152
Rectificació d'errors materials detectats a l'edicte publicat en el BOIB núm.46, de 9 da'bril de 2019, relatiu a un procediment de reconeixement de drets funeraris

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

ANTECEDENTS

1. En data 12 de desembre de 2018 es va admetre a tràmit l'inici del procediment de reconeixement dels drets funeraris dels vuit nínxols de la Sepultura 64 del Cementiri Municipal de Pina.

2. En data 30 d'abril de 2018, mitjançant Decret de Batlia 166/2019, es va acordar el traspàs dels esmentats drets funeraris.

3. Una vegada publicat el referit acord al BOIB núm. 46, de 9 d'abril de 2019, s'ha detectat una errada en la publicació, concretament a l'apartat 1.

FONAMENTS DE DRET

L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques estableix que les administracions públiques podran, així mateix, rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents als seus actes.

En conseqüència, es proposa el següent:

Primer.- Rectificar l'error material detectat a l'edicte publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 46, de 9 d'abril de 2019, relatiu a un procediment de reconeixement de drets funeraris, en el següent sentit:

On diu:

“HE RESOLT: Traspassar els drets perpetus d'enterrament dels 8 nínxols de la sepultura 64 del Cementiri Municipal de Pina, a favor de Margarita Mut Coll, Magdalena Andreu Mut, Petra Ramis Coll, Mª Mercedes Ramis Coll, Francisca Ramis Coll, Antonio Coll Ribas i Bernardo Coll Sureda, sense perjudicis a tercers amb millor dret”.

Ha de dir:

“HE RESOLT: Reconéixer els drets perpetus d'enterrament dels 8 nínxols de la sepultura 64 del Cementiri Municipal de Pina a favor dels germans Coll Sureda”.

Segon.- Publicar la present resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears concedint un termini de 10 dies naturals, a partir de la seva publicació, perquè es puguin presentar al·legacions o reclamacions pertinents.

 

Algaida, 26 d'agost de 2019

La Batlessa Maria Antònia Mulet Vich