Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

Núm. 9134
Correcció d’errada advertida en l’anunci referent a la informació pública i a l’expropiació relatives al projecte de construcció «Lloc d’avançament de trens entre Petra i Manacor (PAET 3) en el tram Enllaç – Manacor de la xarxa d’SFM»

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 128, de 19 de setembre de 2019, s'ha publicat l'anunci referent a la informació pública i a l'expropiació relatives al projecte de construcció «Lloc d'avançament de trens entre Petra i Manacor (PAET 3) en el tram Enllaç – Manacor de la xarxa d'SFM».

S'ha observat una errada en la publicació pel que fa a la relació de propietaris.

L'article 109.2 de la Llei 30/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en el seus actes.

Per tot això s'esmena l'errada advertida en l'apartat 9 de la relació de propietaris en el sentit següent:

On diu:

Núm. finca

Municipi

Referència cadastral

Titular

M² d'expropiació

9

Petra

Polígon 108, parcel·la 109    

Hereus de Nicolau Femenias, Bartolomé

1.626

Ha de dir:

Núm. finca

Municipi

Referència cadastral

Titular

M² d'expropiació

9

Petra

Polígon 13, parcel·la 109

Hereus de Nicolau Femenias, Bartolomé

1.626

  

Palma, 19 de setembre de 2019

El director general de Mobilitat i Transport Terrestre,

Jaume Mateu Lladó