Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE MARRATXÍ

Núm. 9122
Compte general del Pressupost de l'Ajuntament de Marratxí per a l'exercici 2018

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Formulat i rendit el Compte General del Pressupost d'aquesta Entitat Local corresponent a l'exercici 2018, s'exposa al públic, juntament amb els seus justificants i l'informe de la Comissió Especial de Comptes, durant quinze dies. En aquest termini i vuit dies més s'admetran les objeccions i observacions que puguin formular-se per escrit, les quals seran examinades per l'esmentada Comissió que practicarà quantes comprovacions cregui necessàries, emetent nou informe, abans de sotmetre-les al Ple de la Corporació, perquè puguin esser examinades i, en el seu cas, aprovades de conformitat amb allò que es disposa l'article 212.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 

Marratxí, 19 de setembre de 2019

El Batle

Miquel Cabot Rodríguez