Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ GENERAL DE L'ESTAT

DELEGACIÓ ESPECIAL D'ECONOMIA I HISENDA A LES ILLES BALEARS

Núm. 9098
Anunci de la Delegació d'Economia i Hisenda a les Illes Balears, Servei del Patrimoni de l'Estat, d'inici d'expedient d'investigació patrimonial d'immoble situat al carrer Regal, 123-1r-dreta, 07003 Palma (Illes Balears), núm. CIBI 201900700019, segons acord de la Direcció General del Patrimoni de l'Estat

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Direcció General del Patrimoni de l'Estat en data 09/09/2019 ha dictat un acord d'inici d'expedient d'investigació, la part dispositiva del qual és la següent:

"Una vegada analitzades les diligències prèvies dutes a terme, s'ha considerat que és d'interès per a l'Estat exercir l'acció investigadora sobre l'esmentat immoble i, per tant, aquesta Direcció General: ACORDA, a la vista del que disposen els articles 45 , 46 i 47 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques, l'inici d'un procediment d'investigació per determinar la possible propietat patrimonial de l'Administració General de l'Estat de la següent parcel·la:

Finca urbana, en carrer Regal, 123- 1ª dreta, 07003 Palma (Illes Balears), amb referència cadastral 1712013DD7811B0004RE, amb una superfície de 72 m2, segons Cadastre, amb els següents límits: esquerra, finca urbana amb referència cadastral 1712012DD7811B0001GM; dreta, finca urbana amb referència cadastral 712014DD7811B; front, c/ Regal; i fons, amb finca urbana amb referència cadastral 1712042DD7811B”.

D'acord amb els articles 56 i 57 del Reial decret 1373/2009, de 28 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei 33/2003, del Patrimoni de les Administracions Públiques, una còpia d'aquesta publicació s'exposarà durant un termini de quinze dies en el tauler d'edictes de l'Ajuntament on radiqui el bé o dret. En el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la finalització del termini d'exposició en l'esmentat tauler d'edictes de l'Ajuntament, les persones afectades per l'expedient podran al·legar davant aquesta Delegació, per escrit, tot quant tinguin per convenient i aportar els documents en què fonamentin les seves al·legacions, així com proposar proves”.

 

13 de setembre de 2019

El Delegat d'Economia i Hisenda Luis Antonia Bachiller García