Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

Núm. 9091
Aprovació definitiva de modificació de crèdit 15/2019 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Havent finalitzat el període d'exposició al públic per poder examinar i presentar les oportunes reclamacions a l'expedient de modificació de crèdit 15/2019, dintre el pressupost municipal del 2019, aprovada inicialment per l'Ajuntament en Ple a la sessió extraordinària del dia 20 d'agost de 2019 i tenint en compte que durant el període de 24 d'agost al 17 de setembre de 2019, segons edicte inserit en el Butlletí Oficial de les Illes Balears número 116, de data de 24 -08-2019 i en el tauler d'anuncis de la Corporació, no s'han presentat al·legacions en contra. L'esmentat expedient queda elevat a definitiu tal i com estableix l'article 169 del RDL 2/2004 pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i es fa pública la modificació pressupostària acordada:

SUPLEMENT DE CRÈDIT:

APL. PRESSUP

DENOMINACIO

INCREMENT

342 62205 (03)

POLIESPORTIU SANTA MARGALIDA - GESPA CAMP DE FUTBOL - I.SOSTENIBLE 2019

324.453,86 €

 

TOTAL

324.453,86€

CONCEPTE INGRESSOS:

APL. PRESSUP

DENOMINACIO

IMPORT

870.00

ROMANENT DE TRESORERIA PER DESPESES GENERALS

324.453,86 €

 

TOTAL

324.453,86€

El que es fa públic en compliment a la normativa vigent, significant que contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.

 

Santa Margalida, 18 de setembre de 2019

El Batle

Martí Àngel Torres Valls