Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

    • AJUNTAMENT DE SANTA MARGALIDA

      • Aprovació definitiva de modificació de crèdit 15/2019 per suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals

        Número d'edicte 9091 - Pàgina 37934