Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE DEIÀ

Núm. 9083
Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança reguladora per ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, barreres, puntals i cavallets, bastiments i altres instal·lacions anàlogues

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 25 de juliol de 2019 va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora per ocupació de terrenys d'ús públic amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, barreres, puntals i cavallets, bastiments i altres instal·lacions anàlogues s'exposa al públic durant el termini de 30 dies, a l'efecte de reclamacions, de conformitat amb els article 49 de la Llei de Bases de Règim Local i 17 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

En cas que no es presentin reclamacions, s'entendrà definitivament adoptat l'acord provisional, sense necessitat d'adoptar un nou acord plenari.

  

Deià, 19 d'agost de 2019

El Batle,

Lluís Enric Apesteguia Ripoll