Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE POLLENÇA

Núm. 6621
Aprovació definitiva del Pressupost General de l’entitat per a l’exercici 2019, integrat pels pressuposts del propi Ajuntament i de la mercantil EMSER 2002 S.L.U. així com la plantilla de llocs de treball i Bases d’Execució del Pressupost aprovats inicialment en sessió plenària de 30 d’abril de 2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple de l'Ajuntament, en sessió de 02 de juliol de 2019, una vegada resoltes les reclamacions, aprovà definitivament el Pressupost General de l'entitat per a l'exercici 2019, integrat pels pressuposts del propi Ajuntament i de la mercantil EMSER 2002 S.L.U. així com la plantilla de llocs de treball i Bases d'Execució del Pressupost aprovats inicialment en sessió plenària de 30 d'abril de 2019 (BOIB núm.61 de data 4 de maig de 2019).

En virtut de l'article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, l'article 169.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l'article 20.3 del RD 500/1990, de 20 d'abril, es transcriu el resum per capítols del pressupost.

PRESSUPOST DE DESPESES 2019

 

 

Ajuntament

Emser 2002 slu

Consolidació

Total Consolidat

Cap.

Descripció

1

DESPESES DE PERSONAL

9.114.216,47

1.730.000,00

 

10.844.216,47

2

DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS

8.332.801,75

3.356.000,00

 

11.688.801,75

3

DESPESES FINANCERES

81.000,00

0,00

 

81.000,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

3.972.489,56

545.000,00

4.087.000,00

430.489,56

6

INVERSIONS REALS

935.106,21

581.000,00

 

1.516.106,21

7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

0,00

 

 

0,00

8

ACTIUS FINANCERS

0,00

 

 

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

0,00

 

 

0,00

 

               TOTAL DESPESES

22.435.613,99

6.212.000,00

4.087.000,00

24.560.613,99

PRESSUPOST D'INGRESSOS 2019

 

 

Ajuntament

Emser 2002 slu

Consolidació

Total Consolidat

Cap.

Descripció

1

IMPOSTOS DIRECTES

10.490.000,00

 

 

10.490.000,00

2

IMPOSTOS INDIRECTES

850.040,00

 

 

850.040,00

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

6.902.240,00

2.640.000,00

 

9.542.240,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

4.315.617,08

3.572.000,00

4.087.000,00

3.800.617,08

5

INGRESSOS PATRIMONIALS

64.217,32

 

 

64.217,32

6

ALIENACIO D´INVERSIONS REALS

0,00

 

 

0,00

7

TRANSFERENCIES DE CAPITAL

0,00

 

 

0,00

8

ADQUISICIO D´ACTIUS FINANCERS

0,00

 

 

0,00

9

PASSIUS FINANCERS

0,00

 

 

0,00

 

TOTAL INGRESSOS

22.622.114,40

6.212.000,00

4.087.000,00

24.747.114,40

De la mateixa manera, segons els articles 90 de la Llei 7/1985 i 126 del text refós 781/1986, de 18 d'abril, es transcriu la Plantilla de Personal per a l'exercici 2019.

PLANTILLA AJUNTAMENT  DE  POLLENÇA 2019

A) FUNCIONARIS DE CARRERA

NUM 

                Denominació

   Grup

   C.D.

Situació

A.1) AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER ESTATAL

FA1- 01

Secretaria

A1

30

Nomenament definitiu

FA1- 02

Intervenció

A1

30

Nomenament definitiu

FA1- 03

Tresoreria

A1

28

Vacant

A.2) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ GENERAL 

A.2.1. Subescala TÈCNICA

FA21-01

 TAG

A1

25

Nomenament definitiu

FA21-02

 TAG

A1

25

Vacant 

FA21-03

 TAG

A1

25

Vacant 

A.2.2. Subescala ADMINISTRATIVA

FA22- 01

  Administratiu

C1

17

Vacant

FA22-02

  Administratiu

C1

17

Nomenament definitiu

FA22-03

  Administratiu

C1

17

Vacant

FA22-04

  Administratiu

C1

17

Nomenament definitiu

FA22-05

  Administratiu

C1

17

Nomenament definitiu

FA22-06

  Administratiu

C1

17

Vacant

A.2.3. Subescala AUXILIAR

FA23-01

 Auxiliar

C2

15

Vacant

FA23- 02

 Auxiliar

C2

15

Vacant

FA23- 03

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu

FA23- 04

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu

FA23-05

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu

FA23-06

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu 

FA23-07

 Auxiliar

C2

15

Vacant

FA23-08

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu 

FA23-09

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu 

FA23-10

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu 

FA23-11

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu 

FA23-12

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu 

FA23- 13

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu 

FA23- 14

 Auxiliar

C2

15

Nomenament definitiu

A.2.4. Subescala SUBALTERNA

FA24

 Agent seguretat Casa Consistorial

C2

15

Nomenament definitiu

A.3) ESCALA D'ADMINISTRACIÓ ESPECIAL

A.3.1. Subescala TÈCNICA

A.3.1.1. Classe Tècnica SUPERIOR

FA311-01

 Arquitecte

A1

25

Nomenament definitiu

FA311-02

 TAE Assessoria jurídica

A1

25

 Vacant

FA311-03

 Enginyer

A1

25

Nomenament definitiu

FA311-04

 Arquitecte

A1

25

Vacant

A.3.1.2 Classe Tècnica MITJA

FA312-01

 Arquitecte tècnic

A2

21

Nomenament definitiu 

FA312-02

 Arquitecte tècnic 

A2

21

Nomenament definitiu 

FA312-03

 TRL (Tècnic relacions laborals)

A2

21

Nomenament definitiu

A.3.2. Subescala de SERVEIS ESPECIALS 

A.3.2.1. Classe POLICIA LOCAL

P01

Inspector

A2

21

             Vacant

P02

Inspector

A2

21

Nomenament definitiu

P03

Subinspector

C1

17

Nomenament definitiu

P04

Subinspector

A2

21

Nomenament definitiu

P05

Oficial

C1

17

Vacant

P06

Oficial

C1

17

Nomenament definitiu

P07

Oficial

C1

17

Nomenament definitiu

P08

Oficial

C1

17

Nomenament definitiu

P09

Oficial

C1

17

Nomenament definitiu

P10

Oficial

C1

17

Nomenament definitiu

P11

Oficial

C1

17

Vacant

P12

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P13

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P14

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P15

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P16

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P17

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P18

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P19

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P20

Policia Local

C1

17

Vacant

P21

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P22

Policia Local

C1

17

Vacant

P23

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P24

Policia Local

C1

17

Vacant

P25

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P26

Policia Local

C1

17

Vacant

P27

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P28

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P29

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P30

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P31

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P32

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P33

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P34

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P35

Policia Local

C1

17

Nomenament Definitiu

P36

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P37

Policia Local

C1

17

 Vacant

P38

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P39

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P40

Policia Local

C1

17

Vacant

P41

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P42

Policia Local

C1

17

Nomenament definitiu

P43

Policia Local

C1

17

Vacant

P44

Policia Local

C1

17

Vacant

P45

Policia Local

C1

17

Vacant

P46

Policia Local

C1

17

Vacant

P47

Policia Local

C1

17

Vacant

P48

Policia Local

C1

17

Vacant  

P49

Policia Local

C1

17

Vacant 

P50

Policia Local

C1

17

Vacant

P51

Policia Local

C1

17

Vacant

A.3.2.2. Classe TASQUES ESPECIALS

FA322

Zelador – Inspector Obres

C2

15

Nomenament definitiu

B) PERSONAL LABORAL 

NUM 

                Denominació

      Nivell

Situació

B.1) Personal laboral FIX

L01

Oficial 1ª brigada d'obres

          IV

Contracte fix

L02

Oficial 1ª brigada d'obres

          IV

Contracte fix

L03

Oficial 1ª brigada d'obres

          IV

Contracte fix

L04

Oficial 1ª brigada d'obres

          IV

Contracte fix

L05

Oficial 1ª brigada d'obres

          IV

Vacant

L06

Oficial 1ª conductor brigada d'obres

          IV

Vacant

L07

Oficial 1ª conductor brigada d'obres

          IV

Contracte fix

L08

Oficial 1ª pintor brigada d'obres

          IV

Contracte fix

L09

Oficial 2ª brigada d'obres

          V

Contracte fix

L10

Oficial 2ª brigada d'obres

          V

Contracte fix

L11

Oficial 2ª brigada d'obres

          V

Contracte fix

L12

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L13

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L14

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L15

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L16

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L17

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L18

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L19

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L20

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L21

Peó esp. brigada d'obres

         VI

Contracte fix

L22

Oficial 1ª electricitat

         IV

Contracte fix

L23

Oficial 1ª electricitat

         IV

Contracte fix

L24

Peó electricitat

         VI

Contracte fix

L25

Oficial 1ª parcs i jardins

         IV

Contracte fix

L26

Oficial 2ª parcs i jardins

         V

Contracte fix

L27

Auxiliar administratiu esports

                    V          

Contracte fix

L28

Oficial 1ª

         IV

Contracte fix

L29

Oficial 2ª

         V

Contracte fix

L30

Oficial 2ª

         V

Contracte fix

L31

Peó

         VI

Contracte fix

L32

Peó

         VI

Vacant

L33

Peó

         VI

Vacant

L34

Cap neteja edificis

         III

Contracte fix

L35

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L36

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L37

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L38

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L39

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L40

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L41

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L42

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L43

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L44

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L45

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L46

Peó neteja edificis

         VI

Contracte fix

L47

Assistent Social

          I

Contracte fix

L48

Notificador

         V

Contracte fix

L49

Auxiliar administratiu cultura

         IV

Contracte fix

L50

Auxiliar administratiu medi ambient

         IV

Contracte fix

L51

Tècnic Empresa Turística

          I

Contracte fix

  L52

Informador Turístic

         III

Contracte fix

L53

Informador Turístic

         III

Contracte fix

L54

Informador Turístic

         III

Contracte fix

B.2) Personal laboral per temps INDEFINIT

L2-1

Psicòleg

          0

 Contracte indefinit

L2-2

Auxiliar administratiu serveis tècnics

          IV

 Contracte indefinit

L2-3

Delineant

          II

Contracte indefinit

L2-4

Informadora juvenil

          IV

 Contracte indefinit

L2-5

Assistent Social

          I

Contracte indefinit

L2-6

Auxiliar administratiu àrea serveis

         IV

Contracte indefinit

L2-7

Auxiliar administratiu serveis socials

         IV

Contracte indefinit

L2-8

Coordinador Cultura

          0

Contracte indefinit

L2-9

Bibliotecari Arxiver

           I

Contracte indefinit

L2-10

Administratiu esports

           II

Contracte indefinit

 L2-11

Professor escola Adults

           I

Contracte indefinit

B.3) Personal laboral TEMPORAL

L3-1

Capataç brigada d'obres

          III

 Vacant

L3-2

Oficial 2ª

         V

Vacant

L3-3

Assessor Lingüístic

          0

Vacant

L3-4

Oficial 1ª brigada d'obres

          IV

 Vacant

L3-5

Fosser

          III

Vacant 

L3-6

Oficial 1ªbrigada d'obres

          IV

Vacant

L3-7

Auxiliar administratiu esports

          IV

Vacant

L3-8

Peó neteja edificis

          IV

Vacant

L3-9

Peó neteja edificis

          IV

Vacant

L3-10

Peó neteja edificis

          IV

Vacant

L3-11

Peó neteja edificis

          IV

Vacant

L3-12

Peó neteja edificis

          IV

Vacant

L3-13

Peó neteja edificis

          IV

Vacant

L3-14

Peó neteja edificis

          IV

Vacant

L3-15

Auxiliar administratiu serveis socials

          IV

Vacant

L3-16

Oficial 2a. Neteja

          V

Vacant 

L3-17

Auxiliar administratiu

          IV

Vacant

L3-18

Auxiliar administratiu cultura

          IV

Vacant

L3-19

Auxiliar administratiu cultura

         IV

Vacant

L3-20

Mediador Cultural

          IV

Vacant

L3-21

Bidell col·legi

          V

Vacant

L3-22

Auxiliar administratiu àrea serveis

           IV

Vacant

L3-23

Informador Turístic

         III

Contracte fix discontinuo

L3-24

Informador Turístic

        III

Contracte fix discontinuo

C) PERSONAL EVENTUAL                     

NUM

 Denominació

Situació

PE01 

Arquitecte

Nomenament eventual

PE02

Cap de Servei Obres

Nomenament eventual

PE03

Secretaria Batlia

Vacant

D) ÀREA ESCOLA MÚSICA

PERSONAL LABORAL

1. Personal Laboral FIX

Núm.

Denominació

Nivell

Situació

01

Prof. Saxòfon

0

Contracte fix

02

Prof. Piano i Llenguatge

I

Contracte fix

2. Personal Laboral FIX DISCONTINUO

03

Prof. Dansa

0

Contracte fix discontinuo

04

Prof. Violí o viola

0

Contracte fix discontinuo

05

Prof. Guitarra clàssica

II

Contracte fix discontinuo

06

Prof. Piano

I

Contracte fix discontinuo

07

Auxiliar administratiu

IV

Vacant *

3. Personal Laboral TEMPORAL

08

Professor percussió

II

Vacant

09

Professor

II

Vacant

10

Prof. Trompeta

II

Vacant

11

Professor

II

Vacant

12

Prof. Flauta

II

Vacant

13

Prof. Clarinet

II

Vacant

14

Prof. Flabiol i xeremia

II

Vacant *

15

Prof. Cant

II

Vacant

16

Prof. Piano

II

Vacant *

17

Prof. Guitarra elèctrica

II

Vacant

18

Prof. Baix elèctric

II

Vacant

19

Professor

II

Vacant

    * es tracta de places cobertes per professors amb habilitacions i a resultes de la resolució de la Inspecció de Treball, per tant, s'han de considerar personal indefinit no fix de plantilla per no haver superat proves selectives.

E) ÀREA RESIDÈNCIA SOCIAL SANTO DOMINGO

PERSONAL LABORAL

NUM

Denominació

Nivell

Situació

01

Aux. Clínica

III

Contracte fix

02

Aux. Clínica

III

Contracte fix

03

Aux. Clínica

III

Contracte fix

04

Aux. Clínica

III

Vacant

05

Aux. Clínica

III

Vacant (*)

06

Aux. Clínica

III

Vacant (*)

07

Aux. Clínica

III

Vacant (*)

08

Aux. Clínica

III

Vacant (*)

09

Aux. Clínica

III

Vacant(*)

10

Cuiner

V

Contracte fix

   11

Cuiner

V

Contracte fix

12

Auxiliar  Neteja, buga i Menj

V

Vacant (*)

13

Auxiliar  Neteja, buga i Menj

V

Contracte fix

14

Auxiliar Cuina

V

Vacant (*)

15

Auxiliar Neteja, buga i Menj Neteja

V

Vacant(*)

16

Auxiliar Neteja, buga i Menj

V

Contracte fix

17

 Auxiliar Neteja, buga i Menj

V

Vacant (*)

18

Auxiliar Neteja, buga i Menj

V

Vacant (*)

19

 Auxiliar Neteja, buga i Menj

V

Vacant (*)

20

Sv tècnic

V

Vacant (*)

 (*) Contracte laboral temporal d'interinitat

Les places que figuren com a contracte fix s'han de considerar indefinits no fixos atès que no han superat cap procés selectiu, i provenen de la gestió anterior a la creació del Patronat.

PERSONAL LABORAL ( CARÀCTER ESPECIAL D'ALTA DIRECCIÓ)

Denominació

Nivell

Situació

Director/a

0

Contracte alta direcció

F) ÀREA RÀDIO MUNICIPAL

Personal Laboral Fix

NUM

Denominació

Nivell

Situació

01

Tècnic Locutor Ràdio

IV

Contracte fix

02

Tècnic Locutor Ràdio

IV

Vacant

PERSONAL LABORAL (CARÀCTER ESPECIAL D'ALTA DIRECCIÓ)

Denominació

Nivell

Situació

Director/a

0

Contracte alta direcció

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS 2002 S.L

PERSONAL LABORAL

Núm.

Denominació

Nivell

Situació

01

Enginyer Superior

0

Vacant

02

Comptable

I

Vacant

03

Administratiu

II

 

04

Administratiu

II

Vacant (1)

05

Aux. Administratiu

IV

 

06

Encarregat servei d'aigües

II

Vacant

07

Capatàs Servei d'Aigües

III

 

08

Lector-Comptador servei d'aigües

IV

 

09

Oficial 1ª picapedrer servei d'aigües

IV

Vacant

10

Oficial 1ª fontaner servei d'aigües

IV

Vacant

11

Oficial 1ª fontaner servei d'aigües

IV

Vacant

12

Oficial 2ª fontaner servei d'aigües

V

Vacant (1)

13

Oficial 2ª fontaner servei d'aigües

V

 

14

Oficial 2ª fontaner servei d'aigües

V

 

15

Oficial 2ª fontaner servei d'aigües

V

 

16

Oficial 2ª fontaner servei d'aigües

V

 

17

Oficial 2ª fontaner(pica) servei d'aigües

V

Vacant(1)

18

Oficial 2ª fontaner (pica)servei d'aigües

V

Vacant(1)

19

Peó servei d'aigües

VI

Vacant

20

Encarregat servei recollida de fems

II

Vacant

21

Capatàs servei recollida de fems

III

Vacant

22

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

Vacant

23

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

Vacant

24

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

 

25

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

 

26

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

 

27

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

 

28

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

 

29

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

Vacant (*)

30

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

Vacant (*)

31

Oficial 1ª conductor S. recollida fems

IV

Vacant

32

Oficial 1ª mecànic servei recollida fems

IV

Vacant (*)

33

Peó servei recollida de fems

V

 

34

Peó servei recollida de fems

V

 

35

Peó servei recollida de fems

V

 

36

Peó servei recollida de fems

V

 

37

Peó servei recollida de fems

V

 

38

Peó servei recollida de fems

V

Vacant

39

Peó servei recollida de fems

V

 

40

Peó servei recollida de fems

V

 

41

Peó servei recollida de fems

V

 

42

Peó servei recollida de fems

V

 

43

Peó servei recollida de fems

V

 

44

Peó servei recollida de fems

V

 

45

Peó servei recollida de fems

V

 

46

Peó servei recollida de fems

V

Vacant (*)

47

Peó servei recollida de fems

V

Vacant (*)

48

Peó servei recollida de fems

V

Vacant (*)

49

Peó servei recollida de fems

V

Vacant (*)

50

Peó servei recollida de fems

V

Vacant (*)

51

Peó servei recollida de fems

V

Vacant (*)

52

Peó servei recollida de fems

V

Vacant

53

Peó servei recollida de fems

V

Vacant

54

Peó deixalleries serv. recollida fems

V

 

55

Peó deixalleries serv. recollida fems

V

 

56

Peó  servei recollida de fems

V

Vacant (*)

PERSONAL EVENTUAL

NUM

Denominació

Nivell

Situació

 57

Gerent

I

contracte alta direcció

 (*) Ocupat interinament

  1. Interins ocupats de manera irregular, s'han de considerar indefinits no fixos

Aprovar la següent massa salarial del personal laboral de conformitat amb l'expressat a l'article 103 bis de la Llei 7/1985, de 02 d'abril, reguladora de les bases de règim local, introduït per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.

Per l'Ajuntament de Pollença: 2.850.563,33 euros.

Per l'empresa municipal EMSER 2002 S.L.U.: 1.330.000 euros.

Aquesta aprovació podrà ser impugnada davant la jurisdicció contenciosa administrativa, amb els requisits, formalitats i causes indicades a l'article 170 i 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i en la forma i terminis que estableixin les normes de l'esmentada jurisdicció.

 

Pollença, 3 juliol de 2019

El Batle,

Bartomeu Cifre Ochogavia