Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

PLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

Núm. 6579
Aprovació definitiva de l’expedient número 1/2019 de modificació de crèdits en el pressupost de despeses del Consorci Museu Marítim de Mallorca de l’exercici 2019 per incorporació de romanets de crèdits (01/ROM01/19)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

El Ple del Consell de Mallorca, en sessió extraordinària de dia 23 de maig de 2019, va aprovar inicialment l'expedient número 1/2019 de modificació de crèdits en el pressupost de despeses del Consorci Museu Marítim de Mallorca de l'exercici 2019 per incorporació de romanents de crèdits (01/ROM01/19).

L'expedient es va sotmetre a informació pública, mitjançant la inserció de l'anunci corresponent en el BOIB núm. 74, de dia 4 de juny de 2019, i a la Intervenció General del Consell de Mallorca, durant un termini de quinze dies, perquè totes les persones que hi estiguessin interessades el poguessin examinar i poguessin formular-hi les al·legacions pertinents.

Durant aquest termini no se'n va presentar cap, per la qual cosa, i d'acord amb el que va aprovar el Ple, l'acord es va esdevenir definitiu i es va ordenar que se'n publicàs en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, el resum de la modificació de crèdit, que s'incorpora com a annex.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa podeu interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos, comptadors a partir de l'endemà  de publicar aquest acord. Tot això de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. No obstant l'anterior, podeu exercitar, si escau, qualsevol altre recurs que considereu pertinent.

Resum de la modificació de crèdits:

Expedient núm. 1 de modificació de crèdits en el Pressupost propi de 2019 (ROM01/2019)

Incorporació de romanents

A) Augment de despeses

 

 

Aplicació

Descripció

RF

Import

Projecte

2019 00 33600 68980

Incorporació p/altres despeses béns

4

         30.000,00  

2018 2 00IBP 1

2019 00 33600 61180

Incorporació p/ Inversió reposició infraestructures

4

           5.000,00  

2018 2 00IOR 1

2019 00 33600 62580

Incorporació p/nova inversió mobiliari i estris

4

         10.000,00  

2018 2 00IOR 1

2019 00 33600 62680

Incorporació p/equips informàtics

4

           3.394,33  

2018 2 00IOR 1

2019 00 33600 64080

Incorporació p/inversió en despeses immaterials

4

           3.000,00  

2018 2 00IOR 1

2019 00 33600 64180

Incorporació p/Despeses en aplicacions informàtiques

4

           3.000,00  

2018 2 00IOR 1

TOTAL AUGMENT DE DESPESES

         54.394,33  

 

B) Augment d'ingressos

 

 

Aplicació

Descripció

RF

Import

 

99 87010

Romanent de tresoreria per a despeses finançament afectat

4

         54.394,33  

 

TOTAL AUGMENT DE INGRESSOS

         54.394,33  

 

 

Palma 1 de juliol de 2019

La secretària delegada (Decret de 12 de novembre de 2018, BOIB núm. 143, de 15 de novembre de 2018) Nieves Rodríguez Verdú