Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE BUNYOLA

Núm. 6533
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució d’aigua

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Passat el termini d'exposició pública de l'acord adoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària de data 9 de maig de 2019 sobre l'aprovació provisional de modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de distribució d'aigua, i no havent-se presentat reclamacions, s'eleva a definitiu l'esmentat acord conformement disposa l'article 17.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE DISTRIBUCIÓ D'AIGUA.

Article 1. Fonament i naturalesa.

Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució i per l'article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al 19 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la prestació del servei de distribució d'aigua, que es regirà per aquesta ordenança fiscal, les normes de la qual s'atenen al que disposa l'article 57 de l'esmentat RDL 2/2004.

Article 2. Fet imposable.

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei de distribució d'aigua al municipi de Bunyola i beneficiaris de la mateixa xarxa de distribució, incloent els drets de connexions de servei i col·locació i utilització de comptadors i d'instal·lacions anàlogues.         

Article 3. Subjecte passiu.

1. Són subjectes passius en concepte de contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei General Tributària que ocupin o utilitzin les vivendes i els locals ubicats en els llocs, places, carrers o vies públiques on es presti el servei, ja sigui a títol de propietari o d'usufructuari, habitacionista, arrendatari o inclòs de precari. 

2. Tindran la consideració de substitut del contribuent, el propietari de les vivendes o locals, el qual podrà transferir, si escau les quotes satisfetes sobre els respectius beneficiaris del servei.

Article 4. Responsables.

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques o jurídiques a què es refereixen els articles 41 i 42 de la Llei General Tributària.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària.

1. Pel que fa al consum domèstic d'habitatges, en els casos en què el subministrament d'aigua es faci i es facturi a comunitats de propietaris o altres entitats anàlogues integrades per una pluralitat de propietaris d'habitatges o establiments, tenen la condició d'abonats, a l'efecte de determinar la quota variable que estableix aquest apartat, cadascun dels habitatges o establiments que la integren, a més de la mateixa comunitat o entitat si disposa almenys d'un punt de subministrament. En aquests casos, a l'efecte de determinar la quota variable aplicable, s'ha de tenir en compte el consum mensual que resulti de dividir la quantitat total d'aigua subministrada cada mes a la comunitat o entitat entre el nombre d'habitatges o establiments que la integren, a més de la mateixa comunitat si disposa d'almenys d'un punt de subministrament.

2. Zones de prestació del servei

2.1. NUCLIS DE BUNYOLA I ORIENT

La quota tributària resultarà de l'aplicació de la següent tarifa:

-  Drets de connexió:

La llicència de connexió per vivenda, finca o local, queda establerta en 140,40 euros. (amb independència que sigui o no de nova instal·lació). La llicència de connexió a l'extraradi queda establerta en 70,20 euros.

- Quota de manteniment del comptador: 0,75 euros/mes.

- Quota de canvi de titularitat del comptador: 20 euros.

- Quota per substitució del comptador: 30 euros.

- Quota de verificació del comptador: 15 euros.

- Quota fixe:

Quota de servei: 1,00 euros/mes per comptador.

- Quota variable:

 • Tram primer, fins a 12 m3           0,068795 eur/m3
 • Tram segon, de 12 a 58 m3          0,098278 eur/m3
 • Tram tercer, de 58 a 88 m3          0,140396 eur/m3
 • Tram quart, de 88 a148 m3          0,210595 eur/m3
 • Tram cinquè, més de 148 m3       0,315891 eur/m3

2.2. NUCLI DE SA COMA

La quota tributària resultarà de l'aplicació de la següent tarifa:

-  Drets de connexió:

La llicència de connexió per vivenda, finca o local, queda establerta en 250,00 euros (amb independència que sigui o no de nova instal·lació).

- Quota de manteniment del comptador: 3,95 euros/mes.

- Quota de canvi de titularitat del comptador: 20 euros.

- Quota per substitució del comptador: 30 euros.

- Quota de verificació del comptador: 15 euros.

- Quota fixe:

Quota de servei: 4,00 euros/mes per comptador.

- Quota variable:

 • Tram primer, fins a 6 m3            0,285924 eur/m3
 • Tram segon, de 7 a 10 m3          0,428835 eur/m3
 • Tram tercer, de 11 a 20 m3         0,571848 eur/m3
 • Tram quart, de 21 a 40 m3         1,143696 eur/m3
 • Tram cinquè, més de 41 m3       1,714516 eur/m3

2.3. NUCLIS DE PALMANYOLA I SA FONT SECA

La quota tributària resultarà de l'aplicació de la següent tarifa:

- Quota fixe:

Quota de servei:        6,71 euros/bimestre per abonat.

- Quota variable:

 • Tram primer, fins a 60 m3          0,48 eur/m3
 • Tram segon, de 60 a 120 m3      0,54 eur/m3
 • Tram tercer, més de 120 m3       0,88 eur/m3

Article 6. Exempcions i bonificacions.

No es concedirà cap exempció o bonificació.

Article 7. Meritació.

1. Es merita la taxa i neix l'obligació de contribuir des del moment en què s'iniciï la prestació del servei, per les noves escomeses.

2. Per les escomeses ja existents, la meritació es produirà el dia 1 de gener cada any natural.

Article 8. Obligació de pagament.

El pagament de la taxa s'efectuarà mitjançant rebut. La lectura del comptador, la facturació i el cobrament del rebut, es realitzarà trimestralment, i per tal de simplificar el cobrament, podran ser inclosos en un rebut únic, que inclogui de forma diferenciada, les quotes o imports corresponents a altres taxes que es meritin en el mateix període.

El subministrador de l'aigua potable al nucli de Palmanyola cobrarà directament els rebuts als seus abonats, fins que aquest servei sigui assumit per l'Ajuntament de Bunyola.

Article 9. Infraccions i sancions.

En tot allò relatiu a la qualificació d'infraccions tributàries, així com de les sancions que a les mateixes corresponguin en cada cas, s'estarà a allò que disposen els articles 178 i següents de la Llei General Tributària.

DISPOSICIÓ FINAL

El disposat a l'Article 5. en el seu punt 1, entrarà en vigor i s'aplicarà de manera retroactiva a partir del dia 1 de gener de 2018 i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.”

Contra el present acord definitiu els interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la publicació del present acord en el BOIB.

 

Bunyola, 1 de juliol de 2019

El Batle

Andreu Bujosa Bestard