Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE FELANITX

Núm. 6529
Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per estacionament de vehicles en determinades vies públiques de Felanitx

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Una vegada finalitzat el termini d'exposició pública sense que s'hagin presentat al·legacions, ha resultat aprovada definitivament l'ordenança fiscal reguladora de la Taxa per estacionament de vehicles en determinades vies públiques de Felanitx.

Es publica el text íntegre de la mateixa per la seva entrada en vigor i aplicació, en compliment del previst a l'article 17.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES EN DETERMINADES VIES PÚBLIQUES DE FELANITX

  •  

L'article 38.4, en relació amb el 7, tots dos del Decret articulat de la Llei de Seguretat Vial, aprovat pel Reial Decret 339/1990, autoritza expressament als Ajuntaments a regular, mitjançant Ordenança, tot allò concernent al règim de parada i estacionament de vehicles a vies urbanes, fent compatible l'equitativa distribució dels aparcaments entre els usuaris.

 Article 1. Fonament i naturalesa

De conformitat amb el previst als articles 58 i 20.3.u de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d'aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica en determinades vies  públiques de Felanitx, dins de l'operació de regulació d'aparcament (O.R.A.), que es regirà per la present ordenança fiscal.

 No estaran subjectes a la taxa regulada per aquesta Ordenança l'estacionament dels següents vehicles: 

- Motocicletes, ciclos, ciclomotors i bicicletes

- Els vehicles estacionats en zones reservades per la seva categoria o activitat.

- Els vehicles quant estiguin realitzant operacions de càrrega i descàrrega, sempre que l'operació tingui una duració inferior a 10 minuts.

- Els vehicles auto-taxi quan el/la conductor/a sigui present.

- Els vehicles en servei oficial degudament identificats propietat d'organismes de l'Estat, Comunitat Autònoma, Illa o Municipi, que estiguin destinats directament i exclusivament a la prestació de serveis públics de la seva competència, quan estiguin realitzant aquests serveis, així com els de companyies prestadores de serveis públics necessaris pel temps indispensable per realitzar la seva tasca.

- Els vehicles destinats a l'assistència sanitària que pertanyin a la Creu Roja o Seguretat Social i les ambulàncies.

- Els vehicles propietat de persones minusvàlides, quan estiguin en possessió de la corresponent autorització especial expedida per l'Ajuntament.

- Els vehicles elèctrics degudament identificats (distintiu autonòmic de vehicle elèctric -MELIB-; distintiu ambiental 0 emissions -DGT-).

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa l'aprofitament especial del domini públic local que es produeix quan s'estacionen vehicles de tracció mecànica dins de les zones de les vies públiques municipals a tal efecte determinades per la Junta de Govern.

Als efectes d'exigibilitat d'aquesta taxa, s'entendrà per estacionament tota immobilització d'un vehicle amb una durada de més de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de la circulació.

Article 3. Subjecte passiu

Son subjectes passius de la taxa els/les conductors/es de vehicles estacionats en les vies públiques, en les zones reservades al efecte.

Article 4. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu totes les persones que siguin causants o col·laborin en la realització d'una infracció tributària.

2. Els/Les coparticeps o cotitulars de les Entitats jurídiques o econòmiques a que es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària respondran  solidàriament en proporció a les seves respectives participacions de les obligacions tributàries de dites Entitats.

3.Els/Les administradors/es de persones jurídiques que no haguessin realitzat els actes necessaris de la seva competència per el compliment de les obligacions tributàries d'aquelles respondran subsidiàriament dels següents deutes:

  1. Quan s'ha comès una infracció tributària simple, de l'import de la sanció.

  2. Quan s'hagi comès una infracció tributària greu, de la totalitat del deute exigible.

  3. En supòsits de cessament de les activitats de la societat, de l'import de les obligacions tributàries pendents en la data del cessament.

La responsabilitat s'exigirà  en tot cas en els termes i de conformitat al procediment previst en la Llei General Tributària.

Article 5. Quota tributària

1.) Les tarifes s'aplicaran d'acord amb el temps aplicables són les següents, i s'incrementaran amb l'IPC del 2002 les següents tarifes, arrodonint el resultat per tal que s'adaptin a l'estructura monetària de les màquines expenedores de tiquets  

          15 minuts (mínim) .............              0,20 €

          60 minuts ..........................               0,60 €

          120 minuts ........................               1,20 €

          Fraccions intermèdies .......               0,10 €

Màxim autoritzats 2 hores

b) Tarifa complementària: Post-pagada per excés de temps assenyalat al tiquet, fins a un màxim d'una hora, serà de 3 €.

2) Per els supòsits d'estacionaments de vehicles sense limitació en la seva durada, realitzat per persones físiques residents en les zones determinades a l'ordenança reguladora del servei, que hagin sigut  prèviament autoritzades, la quantia de la taxa serà de 6  euros anuals per vehicles; aquest import es prorratejarà semestralment segons la data de sol·licitud de la targeta acreditativa o cessament en el seu us per part del titular.

Article 6. Meritació

La taxa es merita quan s'estacioni en les zones de les vies públiques reservades al efecte.

Estan obligats al pagament de la taxa els/les conductors/es que estacionin els vehicles en els termes prevists a l'article anterior

Article 7. Període impositiu:

El període impositiu coincideix amb el temps d'estacionament, que no podrà excedir de dues hores.

Article 8. Règim de declaració i ingrés:

  1. La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. 

  2. La taxa es pagarà en el moment de l'inici de dit estacionament. El pagament se realitzarà en les màquines expenedores de bitllets acreditatius del pagament realitzat, instal·lades en les vies públiques, durant el temps d'estacionament  el bitllet es posarà en la part interior del parabrises, de forma totalment visible de l'exterior.

Article 9. Gestió per concessió

  1. El manteniment de les zones reservades a estacionament correspon a l'empresa concessionària, a qui li correspon adoptar les mesures oportunes per la correcta expedició de tiquets acreditatius del pagament i controlar l'incompliment de les obligacions tributàries dels/les conductors/es que han estacionat els seus vehicles.

  2. La gestió i recaptació en període voluntari de la taxa correspondrà al concessionari.

  3. L'import de la recaptació en període voluntari formarà part dels ingressos a percebre per l'empresa concessionària, en les condicions fitxades a l'acord per el que es va aprovar la concessió.

Article 10. Infraccions i sancions

Les infraccions i sancions en matèria tributària es regiran per el disposat en la Llei General Tributària,  la seva normativa de desenvolupament i l'Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació de l'Ajuntament.

Disposició final

La present ordenança fiscal entrarà en vigor a partir del dia següent al de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, atès l'article 17.4 del RDL 2/2004, continuant la seva vigència fins la seva derogació o modificació.

Contra aquest acord, que és definitiu en via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos, comptats a partir del dia següent al de la publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tot això sens perjudici de l'exercici de qualsevol altre recurs que hom trobi pertinent.

  

Felanitx, dia 1 de juliol de 2019.

El batle, Jaume Monserrat Vaquer.