Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Núm. 6520
Pressupost de l'Ajuntament, el pressupost del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure i el pressupost del Patronat d'Escoles Municipals d'Esporles

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Als efectes d'allò disposat a l'article 169.3 del RDL 2/2004 de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és fa públic pel general coneixement que el Ple de l'Ajuntament d'Esporles sessió ordinària celebrada dia 2 de maig de 2019, va aprovar el pressupost de l'Ajuntament, el pressupost del Patronat Municipal de Cultura, Esports i Temps Lliure i el pressupost del Patronat d'Escoles Municipals d'Esporles, les seves bases d'execució i la plantilla de personal que resulta definitiu i a continuació es detalla:

AJUNTAMENT D'ESPORLES

Exercici comptable: 2.019

RESUM PRESSUPOST D'INGRESSOS PER CAPITOLS

Operacions corrents                                                                                                                                                                                 4.603.344,74   euros

Capítol

Denominació

Import euros

1

Imposts  Directes

1.814.935,56

2

Imposts Indirectes

157.000,00

3

Taxes i Altres Ingressos

1.140.596,08

4

Transferències corrents

1.489.813,10

5

Ingressos patrimonials

1.000,00

Operacions de capital                                                                                                                                                                                  201.762,00      euros

Capítol

Denominació

Import euros

6

Alineació d'Inversions Reals

0,00

7

Transferències de Capital

201.762,00

9

Passius financers

0,00

Total pressupost d'ingressos                                                                                                                                                                          4.805.106,74   euros

RESUM DEL PRESSUPOST DE DESPESES PER CAPITOL

Operacions corrents

 

4.227.102,50

Capítol

Denominació

Import euros

1

Despeses de Personal

1.984.478,51

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

1.590.621,32

3

Despeses Financeres

10.100,00

4

Transferències Corrents

630.503,17

Oper.de capital

 

398.084,42

Capítol

Denominació

Import euros

6

Inversions Reals

316.572,00

Operacions financer.

 

179.919,82

Capítol

Denominació

Import euros

9

Passius Financers

179,919,82

 

Total pressupost de despeses

4.805.106,74

PLANTILLA DE PERSONAL 2019

D'acord amb allò disposat a l'article 90 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es relaciona la plantilla de personal de l'Ajuntament d'Esporles:

1.FUNCIONARIS

Places

Grup

Nivell

Vacants

Fix

Int/temp

A) Escala habilit.caràcter nacional

SECRETARI-NTERVENTOR........

 

1

 

A1

 

27

 

-

 

1

 

-

B) Escala d'Administració General

 

 

 

 

 

 

a)TÈCNIC ADMO. GENERAL

1

A2

22

-

1

-

b)Subescala Administrativa

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIU (INTERVENCIO)

1

C1

22

-

1

-

ADMINISTRATIU( PADRO I TRESORERIA

1

C1

22

-

1

-

ADMINISTRATIU( SECRETARIA)

1

C1

19

-

1

-

C) Escala d'Administració Especial

 

 

 

 

 

 

a)Subescala Serveis Especials

 

 

 

 

 

 

b) Clase Policia Local

 

 

 

 

 

 

OFICIAL EN CAP

1

B/C

22

-

1

-

POLICIA LOCAL

5

C1

16

-

4

1

2. PERSONAL LABORAL

 

 

 

 

 

 

ENCARREGAT DE BRIGADA

1

C

18

-

-

-

ENCARREGAT DE MANTENIMENT VIES I OBRES

1

C

20

-

1

-

OFICIAL 1era ( ELECTRICISTA FONTANER.

1

D

17

-

1

-

OFICIAL 1era MANTENIMENT VIES I OBRES

1

D

15

-

1

-

OFICIAL 1era (JARDINER)..

1

D

15

-

1

-

PEO SUPORT OPERATIU MEDIAMBIENTAL

1

E

10

-

1

-

PEO MANTENIMENT VIES I OBRES

2

E

10

-

2

-

BIDELL –OFICIAL 1ª

1

D

15

-

1

-

NETEJADORA

5

E

8

-

4

1

COORDINADORA NETEJA

1

E

11

-

1

-

ADMINISTRATIU( CADASTRE I RECAPTACIÓ

1

C

19

-

1

-

PERSONAL LABORAL

Places

Grup

Nivell

Vacants

Fix

Int/temp

AUXILIAR ADMINISTRATIU

2

D

14

-

2

-

AUX. ADM.CENTRE SALUT(20h/set)

1

D

14

-

-

1

BIBLIOTECA ARXIU I N.L

1

A

20

-

1

-

TREBALLADORA SOCIAL

1

B

21

-

1

-

TREBALLA.FAMILIAR (30h/set)

2

D

13

-

2

-

COORDINADOR ESPORTIU

1

B/C

20

-

1

-

COORDINADOR CULTURAL

1

B

19

-

1

-

ARQUITECTE (4.5h/set)

1

A1

23

1

-

-

3.- MEMBRES DE LA CORPORACIÓ

 

 

 

 

 

 

BATLESSA

1

-

-

-

1

-

REGIDOR/A

1

-

-

1

-

-

 

Llocs que no figuren a la RLL T

Places

Grup

Nivell

Vacants

Fix

Int/temp

AGENDA LOCAL 21(TECNIC DE GESTIÓ)

1

B

21

-

1

 

ARQUITECTE TÈCNIC

1

A2

22

-

1

-

OFICIAL 1era MANTENIMENT VIES I OBRES

2

D

15

-

2

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU

1

D

14

-

1

-

TÈCNIC/A DE FORMACIO I OCUPACIO

1

A1

23

-

 

-

 

PEO MANTENIMENT VIES I OBRES

3

E

10

-

3

-

AUXILIAR ADMINISTRATIU

2

D

14

-

2

-

PATRONAT D'ESCOLES MUNICIPALS

RESUM DEL PRESSUPOST DE 2019 PER CAPÍTOLS

 

 

 

PRESSUPOST DE DESPESES

 

 

Operacions corrents

 

 

Capítol

Denominació

 

 

1

Despeses de personal

486.539,27

 

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

30.242,85

 

 

Total

516.782,12

 

 

PRESSUPOST D'INGRESSOS

 

 

Operacions corrents

 

 

Capítol

Denominació

 

 

4

Transferències corrents

516.782,12

 

 

Total

516.782,12

 

Plantilla de personal

 

PLACES

VACANTS

ACTUAL

INTERINS

Coordinador musical (A1)

1

1

-

-

Coordinador musical (A2)

1

-

1

-

Mestre Coordinadora (A2)

1

-

1

1

Professors música (A2)

4

-

4

-

Professors música (A2) temps parcial

13

3

10

10

Educadora

8

1

7

6

Educadora auxiliar

4

2

2

2

Netejadora-aux. Cuina

1

-

1

1

Netejadora (1/2  jornada)

1

1

-

1

 

 

PRESSUPOST per a  2.019  DEL PATRONAT

MUNICIPAL DE CULTURA,  ESPORT  i TEMPS LLIURE

ESTAT  DE  DESPESES                              

Capítol

Classificació econòmica

 

2

Despeses de Béns Corrents i Serveis

2.379,02

4

Transferències corrents

39.620,98

 

Total

42.000,00

 

Progr

Art

Classificació funcional

 

 

920

 

ADMINISTRACIO GENERAL

 

2.379,02

 

22699

Despeses diverses

100,00

 

 

22706

Administració

2.279,02

 

334

 

PROMOCIO CULTURAL

 

19.810,49

 

48

A Institucions no fins lucratius

19.810,49

 

341

 

PROMOCIO i FOMENT DEL ESPORT

 

19.810,49

 

48

A Institucions no fins lucratius

19.810,49

 

 

 

 

Total

42.000,00

 

Esporles, 26 de juny de 2019

La batlessa

Maria Ramon Salas