Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE MURO

Núm. 6822
Edicte definitiu de modificació de crèdits extraordinaris 5/2018 Ajuntament de Muro

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A l'efecte oportú i en compliment d'allò disposat a l'article 169, art.169 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. en relació amb l'article 177.2 art.177.2 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, i article 38.2, en relació amb l'article 20.3 art.20.3 Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de Presupuestos. del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de Pressupostos, es fa públic, per a general coneixement, que ha quedat automàticament elevat a definitiu l'acord de l'Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 28 de maig de 2018, pel qual es va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits extraordinaris el detall del qual és el següent:

Aplicació Pressupostària

Descripció

Euros

3322

63229

Construcció Arxiu Municipal

651.129,69

3230

62201

Supressió Barreres Arquitectòniques Convent

140.570,88

1532

60912

Pavimentació Casc Antic

70.601,50

3230

62700

Honoraris Direcció Obra Supr. Barreres Convent

3.952,53

4540

60912

Asfaltat Camins Rurals

83.789,35

3230

63201

Paviment Escoleta

13.968,36

1532

60912

Reasfaltat Vies Públiques

83.789,35

 

 

TOTAL DESPESES

1.047.801,66

De conformitat amb allò disposat als articles 113.1 art.113.1 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local -LRBRL-, i 171.1 art.171.1 Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals -TRLRHL-, els interessats podran interposar directament recurs contenciós – administratiu, en els termes establerts als articles 25 i següents art.25 Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció esmentada -LJCA-.

 

A Muro, a 22 de juny de 2018.

El batle,

Martí Fornés Carbonell