Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'ARTÀ

Núm. 6790
Aprovació definitiva de la modificació de crèdit 8/2018, amb la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Finalitzat el període d’exposició pública i atès que no han estat presentades reclamacions, s’eleva a definitiu l’acord plenari de data 28 de maig de 2018 sobre l’expedient núm. 8/2018 de modificació de crèdits, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, per l’aplicació del superàvit pressupostari amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, que afecta a aplicacions pressupostàries del pressupost de l’exercici 2018. 

En compliment del que disposa l’article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació a l’article 177.2 del citat RDL, es fa públic amb el contingut següent: 

Altes en Aplicacions de Despeses

SUPLEMENT DE CRÈDIT

Apl. Press.

Descripció

Increment

1611 60900 01

Proveïment i distribució d’aigua. Inv. Nova infraestructures i béns destinats a l’ús general.

20.882,68

1611 63301 01

Proveïment i distribució d’aigua. Bombes impulsió pous municipals

9.100,00

1611 62301 01

Proveïment i distribució d’aigua. Inv. Nova en maquinària, inst. Tècniques i utillatge

215.000,00

4540 61900 01

Camins. Altres inv. Reposició infraestructures

80.000,00

9331 63200 01

Gestió del patrimoni. Inv. Reposició associada al funcionament dels serveis

980.000,00

 

Total suplement de crèdit

1.304.982,68

CRÈDIT EXTRAORDINARI

Apl. Press.

Descripció

Increment

 

 

 

1601 62900 01

Clavegueram. Altres inversions noves en infraestructures i béns destinats a l’ús general

16.856,01

1650 60900 01

Enllumenat públic. Altres inv. Noves n infraestr. I béns d’ús general

265.000,00

3423 60900 01

Club Hípic. Altres inversions noves en infraestructures i béns

31.248,37

9331 61900 01

Gestió del patrimoni. Reposició infraestructures i béns d’ús general.

40.372,47

 

Total crèdit extraordinari

353.476,85

Total increment de la modificació: 1.658.459,53€

Altes en aplicacions d’ingressos

Apl. Press.

Descripció

Increment

870 00

Romanent de tresoreria despeses generals

1.658.459,53

 

Total

1.658.459,53

Contra aquest Acord, en virtut d’allò que disposa l’article 171 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, els interessats poden interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis establerts en els articles 25 a 42 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d’aquesta Jurisdicció.

Sense perjudici d’això, i d’acord amb allò que estableix l’article 171.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, la interposició d’aquest recurs no suspendrà per si sola l’efectivitat de l’Acte o Acord impugnat.

Artà, 22 de juny de 2018

El batle

Manuel Galán Massanet