Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

  • CONSELL DE GOVERN

   • Acord del Consell de Govern de 3 de gener de 2022 pel qual s'estableixen directrius per a la inclusió de clàusules de caràcter social, laboral i mediambiental en la contractació de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental

    Número d'edicte 16 - Pàgines 537-547

  • ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMACONSELLERIA DE MOBILITAT I HABITATGE

   • Resolució del conseller de Mobilitat i Habitatge sobre l’establiment dels serveis mínims de compliment obligat en l’àmbit de l’entitat pública empresarial Serveis Ferroviaris de Mallorca, durant els dies 6, 7, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20, i 24 de gener de 2022

    Número d'edicte 8 - Pàgines 548-552

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCAPLE, COMISSIÓ DE GOVERN, CONSELL EXECUTIU I PRESIDÈNCIA

   • Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca pel qual es modifica la composició de la Comissió Informativa General i de Comptes del Consell de Mallorca

    Número d'edicte 13210 - Pàgina 553

  • CONSELL INSULAR DE MALLORCADEPARTAMENT DE PROMOCIÓ ECONÓMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

   • Convocatòria de subvencions per als ajuntaments de Mallorca fins a 50.000 habitants per donar suport a la joventut a l’any 2022

    Número d'edicte 12953 - Pàgines 554-575

  • AJUNTAMENT DE CONSELL

   • Resolució de la convocatòria de subvencions per a empreses amb local amb atenció al públic, que desenvolupen l'activitat en el municipi de Consell, que han hagut de cessar la seva activitat més de quinze dies, per la situació de crisi sanitària del COVID19

    Número d'edicte 15 - Pàgines 576-577

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Tercera resolució de concessió directa i a fons perdut d’ajudes per pal·liar els efectes de la Covid-19 en els sectors econòmics del terme municipal de Son Servera

    Número d'edicte 3 - Pàgines 578-579

  • AJUNTAMENT DE SON SERVERA

   • Modificació de les retribucions dels càrrecs de la Corporació

    Número d'edicte 9 - Pàgina 580