Torna

SGA: Sistema de gestió d'ajudes

A partir de la campanya 2021 es controlen per monitoratge les superfícies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les quals se sol·licitin ajudes de la PAC.

És un sistema de control automàtic de la totalitat dels recintes declarats en la Sol·licitud Única, basat principalment en la verificació contínua de la compatibilitat entre el declarat pel sol·licitant i l'observat en les imatges de satèl·lit Sentinel.

El sistema proposa en cada recinte, en funció del compliment o no de les condicions exigides per cada ajuda sol·licitada, una d'aquestes tres situacions:

  • Semàfor verd: S'ha confirmat que es compleix amb allò sol·licitat.

  • Semàfor groc: No hi ha evidències concloents de coincidència.

  • Semàfor vermell: S'ha confirmat que no es compleix.

El monitoratge té una naturalesa preventiva. Per això, les possibles incidències (resultats grocs i vermells) es comuniquen al sol·licitant perquè aquest les esmeni i eviti reduccions o sancions en els pagaments de l'ajuda.

Una vegada efectuats el primers controls per monitoratge, es poden detectar incidències a la seva sol·licitud. Aquestes incidències  es poden consultar descarregant l'aplicació Sga@app i entrant al seu expedient am el vostre NIF i CIP (el Codi d'Identificació del Productor s'envia per SMS al mòbil en el moment que es registra la sol·licitud única de PAC).

Per solucionar les incidències de monitoratge el sol·licitant pot fer el següent:

  • Aportar fotos georreferenciades de cada recinte (panoràmica i de detall) mitjançant l'aplicació SGAFot que          justifiquin la validesa de la seva declaració, o

  • Modificar la sol·licitud única per a adequar-la a la realitat del terreny. Aquesta modificació s'ha de fer                  mitjançant el Portal del Ciutadà.

    https://intranet.caib.es/SgaGpi

Podeu demanar assessorament a la Delegació Comarcal, Consell Insular o Entitat Col·laboradora on realitzàreu la sol·licitud.

Així mateix, trobareu més informació a la nostra web:

https://intranet.caib.es/sites/sga/ca/sga_sistema_de_gestia_dajudes/

A continuació es detallen algunes de les incidències més freqüents, i què s’ha de fer per a resoldre-les:

Control 8101. Semàfor groc. Recinte amb resultat de possible abandó que requereix informació addicional a aportar pel productor. Per a solucionar la incidència, han d'aportar informació addicional (fotos georreferenciades) o canviar la sol·licitud.

Control 8201. Semàfor vermell. Recinte en el qual s'ha comprovat abandó. Per a solucionar la incidència, han d'aportar informació addicional (fotografies georreferenciades) o canviar la sol·licitud.

Control 8104. Semàfor groc. Recinte sense resultat concloent després de revisió semiautomàtica, que requereix informació addicional a aportar pel productor. Requereix aportació d'informació addicional (fotografies georreferenciadas). Aquest control és el que salta per a hivernacles.

Control 8112. Semàfor groc. Recinte amb resultat de cultiu observat no coincident amb el declarat, que requereix informació addicional del productor o canvi en la seva sol·licitud.

Control 8212. Semàfor vermell.  Recinte amb resultat de cultiu observat no coincident amb el declarat. Per a solucionar la incidència, han d'aportar informació addicional (fotografies georreferenciades) o canviar la sol·licitud.

Control 8119. Semàfor groc. Recinte amb resultat de possible presència d'improductiu no determinat que requereix informació addicional a aportar pel productor.

Control 8224. Semàfor vermell. Recinte amb resultat de presència d'improductius. Per a solucionar la incidència, han d'aportar informació addicional (fotografies georreferenciades) o canviar la sol·licitud.

Control 8123. Semàfor groc. Recinte amb resultat de presència de més d'un cultiu dins de la línia de declaració que requereix informació addicional a aportar pel productor.

Control 8223. Semàfor vermell. Recinte amb resultat de presència de més d'un cultiu dins de la línia de declaració. Per a solucionar la incidència, han d'aportar informació addicional (fotos georreferenciades) o canviar la sol·licitud.

Control 8150. Semàfor groc. Recinte monitorat per a Pagament verd amb resultat dubtós que requereix informació addicional a aportar pel productor. Requereix aportació d'informació addicional (fotografies georreferenciades ) o canvi en la sol·licitud.

Control 8400. Recinte monitorat amb resultat semàfor groc o vermell i situació "Producte no coincident amb declarat" (12) o "nul·la" i sense informació de producte. Per a solucionar la incidència han d'aportar informació addicional (fotos georreferenciadas) o canviar la sol·licitud.

A continuació trobareu els manuals d'usuari de SGA que us poden ser d'utilitat: