El Punt d'Informació Ambiental (PIA) va néixer l'any 2003 com a conseqüència del gran nombre de consultes rebudes dels ciutadans de les Illes Balears i dels turistes que ens visitaven. Aquest servei depén de la Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural.

El PIA vol ser més que un servei d'atenció telefònica a l'usuari, així entre els seus objectius trobem:

-  Esser el punt de referència de la població (ciutadania en general, empreses, administracions, centres educatius, universitats, etc.) en matèria d'informació ambiental. 

-  Afavorir l'apropament del ciutadà a l'administració autonòmica competent en matèria de medi ambient, fomentant el coneixement per part dels usuaris de l'estructura, funcions i iniciatives desenvolupades per l'administració, així com la informació generada per aquesta entitat.

-  Assessorar a l'usuari en la correcta gestió ambiental a través de la divulgació d'informació sobre els recursos tècnics i humans, disponibles per a tal fi.

-  Guiar a l'usuari en la cerca d'informació tècnica en el cas de que la informació sol·licitada no es generi o disposi per part de l'administració.

 

El PIA el·labora anualment una memòria d'activitats que descriu les actuacions realitzades i inclou resum estadístic sobre les consultes gestionades per aquest servei.

MEMÒRIA ANUAL 2022.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2021.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2020.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2019.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2018.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2017.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2016.pdf

MEMÒRIA ANUAL 2015.pdf