Torna

Procediments de funció pública

Jubilació anticipada

 

Nom del procediment

Jubilació anticipada

Objecte

Concessió jubilació anticipada al personal laboral al servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Normativa reguladora

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Articles 50.1 i 51 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. (BOIB núm. 44 de 3 d'abril de 2003).
Article 208  del Reial Decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social.

Termini màxim per resoldre i notificar

6 mesos

Efectes del silenci

Estimatori

Òrgan competent per resoldre

Consellera d'Administracions Públiques y Modernització

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

Tenir complida una edat que sigui inferior a 2 anys a la edat exigida en funció del seu període de carència (normalment a partir dels 63 anys en funció del període de carència).
35 anys cotitzats.
La quantia de la pensió de jubilació es veurà reduïda en un percentatge entre el 8 i el 6'5 % anual en funció dels anys cotitzats.

Observacions

Els treballadors que vulguin acollir-se a jubilació anticipada voluntària ho han de sol·licitar a través de la conselleria corresponent i amb una antelació mínima de 3 mesos a la data prevista de la jubilació anticipada.

Tramitació

PDF Sol·licitud

Documentació: Fotocòpia DNI acarada o consentiment a la instància per a la consulta de les dades d'identitat per via telemàtica; Original o fotocòpia acarada del certificat  de naixement; Vida laboral.
Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la llei 39/2015.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.