Torna

Procediments de funció pública

Reconeixement de compatibilitat 

 

Nom del procediment
Compatibilitat
Objecte i destinataris

Reconeixement de compatibilitat de la segona activitat pública o privada del personal següent:

  • Eventual.
  • Funcionari i laboral dels serveis generals de l'Administració de la CAIB.
  • Funcionari i laboral adscrit a organismes autònoms i entitats públiques empresarials.
Normativa reguladora
Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori (vegeu DA 8a LFPCAIB).
Òrgan competent per resoldre
Consellera d'Administracions Públiques i Modernització . 
Actualment delegat en el conseller d’Educació i Universitat  pel que fa als funcionaris docents, per Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 21 de setembre de 2015, (BOIB núm. 148, de 8 d'octubre de 2015).
Actualment té la competència per resoldre les sol·licituds de reconeixement de compatibilitat el/la conseller/a competent en matèria de funció pública sanitària en relació amb el personal estatutari al servei de la sanitat pública autonòmica (D.A. 4a de la Llei 3/2007 de FPCAIB).
Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa

Observacions

Atès que les retribucions del complement específic o equivalent superen el 30% de les retribucións bàsiques, amb caràcter general, ha de sol·licitar la reducció voluntària del complement específic o complement equivalent el personal següent:

  • Funcionari de l'Administració de la CAIB dels grups C1, C2 i AP.
  • Funcionari de l'Administració de la CAIB, organismes autònoms i entitats públiques empresarials i personal laboral de les entitats públiques empresarials adscrits a llocs de feina de cap de negociat, secció, servei i departament o equivalents.

El document unificat de sol·licitud inclou un requadre per sol·licitar l'autorització de compatibilitat i un altre per a la reducció voluntària del complement específic o equivalent.

La sol·licitud de reducció voluntària de complements només s'ha d'emprar quan la persona sol·licitant no va demanar inicialment en el document unificat la reducció voluntària del complement específic o equivalent.

Tramitació

PDF Sol·licitud compatibilitat (document unificat)

PDF Reducció voluntària de complements

PDF Comunicació pròrroga professora o professor universitari associat

Lloc per a la presentació de la sol·licitud: en el registre de la Conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015.

En totes les sol·licituds és obligatori establir una adreça electrònica a l'efecte de rebre notificacions.

Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Règim Jurídic. Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a l'adreça electrònica ccontell@dgfun.caib.es