Torna

Procediments de funció pública

Ajudes per a fills menors de 18 anys

 

Nom del procediment

Ajudes per a fills o filles menors de 18 anys

Objecte

Ajuda econòmica compensatòria de les despeses realtizades amb caràcter de guarda, custòdia i educació dels fills i de les filles.

 

Quantia actual

Normativa reguladora

Article 6 de la Llei 3/2007, de 27 de març (BOIB 49/2008) de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 4 del Decret 135/1995, de 12 de desembre, pel qual es regula l’acció social a favor del personal funcionari i personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOIB 160/1995).

Ordre de 24 de gener de 1996, que desenvolupa parcialment el Decret 135/1995 d’acció social (BOIB 22/1996).

Decret 26/1996, de 26 de febrer, que modifica el Decret 135/1995, de 12 de desembre.
Articles 17.3 i 18.1 de la Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública (BOIB 159/2000).

Article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Article 50.2 i 51 a) de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 44/2003).

 

Termini màxim per resoldre i notificar
6 mesos
Efectes del silenci
Desestimatori
Òrgan competent per resoldre

Directora general de Funció Pública i Administracions Públiques, per delegació (Resolució de la consellera d'Administracions Públiques i Modernització de 15 de juliol per la qual es deleguen competències en matèria de gestió de personal. Boib núm. 100 de 20 de juliol de 2019).

Forma d'iniciació
A instància de part.
Fi de la via administrativa
Requisits

  Quan els fills o filles siguin majors d'edat laboral, la persona peticionària de l'ajuda haurà d'acreditar, per poder-la percebre, que aquests fills o filles no tenen ingressos propis.

  Aquesta ajuda serà incompatible amb l'ajuda per a l'atenció de persones amb discapacitat.

  Observacions
  Tramitació

  Pàgina Web Tràmit telemàtic

  PDF Sol·licitud

  PDF Autorització

  Documentació

  En el cas d'autoritzar la verificació per part de l'Administració per vies telemàtiques, no s'ha d'aportar cap documentació.

  En el cas d'oposar-se a la consulta de les dades necessàries per a la tramitació s'ha d'aportar la següent documentació:

  1. Fotocòpia del llibre de família (full dels titulars i fill o filla) o fotocòpia del certificat de naixement literal del Registre Civil.
  2. En el cas de fill o filla d'entre 16 i 18 anys, s'ha d'aportar un informe de vida laboral i, en cas que treballi, també la documentació acreditativa dels ingressos que percep.
  Lloc per a la presentació de la sol·licitud: En el registre de la conselleria a la qual pertany la persona interessada, o també en qualsevol de les formes que preveu l'article 16 de la llei 39/2015.
  Òrgan competent per a la tramitació: Servei de Gestió de Personal Laboral i Acció Social.