Torna

Recull d'enllaços

Atenció a la diversitat

Atribució docent dels professors ATE (Auxiliar tècnic educatiu) Aula hospitalària (SAED)
Web del Servei d’Atenció a la diversitat

Educació infantil i primària:

Articles 92 i 93 de la LOE

Decret 60/2008, de 2 de maig

RD 476/2013, de 21 de juny (centres privats)

Educació secundària obligatòria i batxillerat:

Article 94 de la LOE

RD 665/2015, de 17 de juliol

RD 860/2010, de 2 de juliol

RD 1834/2008, de 8 de novembre 

Formació professional:

Article 95 de la LOE

Disposició addicional sisena del RD 1147/2011, de 29 de juliol

Article 20 i disposició transitòria segona del RD 127/2014 de 28 de febrer

Per a tots els nivells educatius:

Decret 115/2001, de 14 de setembre

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 14 d’abril de 2014

Instruccions Informació
Avaluació DINAMICAT Calendari escolar Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic

Normativa

Seguiment i valoració dels resultats acadèmics

Informació

Calendari curs 2022-2023

Calendari curs 2023-2024

CENTMAT
Centres educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora Centres ecoambientals Centres integrats d’FP Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals
Programa pilot Programa Decret 96/2010, de 30 de juliol, pel qual es regulen els centres integrats de formació professional dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Informació i accés al tràmit

Concerts educatius

Coordinacions

Ensenyaments esportius EOIES
Informació

FCT

Riscs laborals

TIC

Informació Programa
Equips especialitzats Fisioteràpia Formació del professorat Formació a distància

EAC (equip d’alteració del comportament)

EADISOC (equip d’avaluació de les dificultats de socialització i de comunicació)

Equip DSV (discapacitat sensorial visual).

Instruccions

Formació i innovació

Programes de formació i innovació educativa

Xarxa CEP Illes Balears

Palma
Manacor
Inca
Calvià
Eivissa
Menorca

Informació

IEDIB

Formació Professional Formació Professional Bàsica Horaris Horari dels alumnes
Web de FP

Informació

Oferta

Horari general centres de primària

Ordre de 21 de maig de 2002.

Horari batxillerat nocturn

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 23 de juny de 2009.

FP. Organització temporal especial dels cicles

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009.

Infantil: article 9 del Decret 71/2008, de 27 de juny.

Primària: article 7 de l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014

ESO: Annex 2 de l’Ordre ESO de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015.

Batxillerat: Annex 1 de l’Ordre batxillerat de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015.

FPB: article 6 i disposició transitòria segona del Decret 25/2015 de 24 d’abril.

FP: a l’Ordre del Ministeri d’Educació que regula el currículum del cicle corresponent per al seu àmbit d’actuació.

Horari general del centre, dels alumnes i dels professors

Horaris dels professors compartits a dos o més centres  Horari dels professors de religió Hores de coordinacions i òrgans de govern
Instruccions Punt 3.1.3 de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors. Punt 3.1.4, de les Instruccions sobre l’horari general del centre, dels alumnes i dels professors

Criteris per a la confecció d’unitats i de la quota de professorat als centres docents públics.

Distribució horària de l’Educació primària

IBSTEAM Instruccions dels Departaments d’Orientació Instruccions dels EOEP

Instruccions per a l’organització  i el funcionament dels centres

Pàgina web Instruccions Instruccions Instruccions

Instruccions sobre tractament de dades personals i materials d’avaluació

Oferta educativa Oferta educativa d’altres administracions PAE (Programa d’acompanyament escolar)
Instruccions

Informació

Oferta formativa d’FP

Oferta formativa CEPA

Informació Informació
PALIC (Pla d’Acolliment Lingüístic i Cultural) PEI (Programa d’ensenyaments integrats)

Pla Integral de Formació Professional de les Illes balears 2018-2021

Presa de possessió

Resolució d’instruccions

Orientacions per elaborar el Pla d’acollida

Programa Informació Tràmit de validació

Programa de formació i transferència Robot IB

Programa de millora i transformació Programes informàtics de gestió dels centres Projectes internacionals
Programa

Pàgina web

Web Programa

GESTIB

SEDEIB

FORCET

SEU (Seguritat Unificada)

Informacions

Proves de certificació EOI

Reutilització de llibres That’s English! Suma't a l'esport a l'escola
Informació Programa Programa Programa

Tipologia de centres

Resolució 15 de novembre de 2017 que determina els criteris per establir la tipologia

Quadre resum de tipologies

Resolució de 24 de maig que determina la tipologia dels centres