Torna

Currículums educació CAIB

Normativa currículum Educació Primària

desc_acrobat.gif

VERSIÓ CONSOLIDADA: Decret 32/2014 de 18 de juliol, pel qual s’estableix el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.


desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Ciències naturals

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Ciències socials

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Educació artística

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Educació física

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Llengua castellana i literatura

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Llengua catalana i literatura

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Matemàtiques

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Primera llengua estrangera: Anglès

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Religió catòlica

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Valors socials i cívics

desc_acrobat.gif

VERSIÓ CONSOLIDADA: Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de dia 21 de juliol de 2014 per la qual es desplega el currículum de l’educació primària a les Illes Balears.

desc_acrobat.gif

VERSIÓ CONSOLIDADA: Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 6 de març de 2015 sobre l’avaluació de l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears.

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d’octubre de 2020 per la qual s’aproven les Instruccions complementàries per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l´educació primària a les Illes Balears per al curs 2020-2021.

desc_acrobat.gif Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 d’octubre de 2020 per la qual s’aproven les Instruccions complementàries per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació primària a les Illes Balears per al curs 2020-2021 (BOIB núm.180, de 20 d’octubre).

desc_acrobat.gif

Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 39, d'1 d'abril de 2017.

desc_acrobat.gif

Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals.
BOIB núm. 58, de 13 de maig de 2017

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 2 - Proposta de flexibilització del període d’escolarització.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 3 - Informe de l’equip docent.

desc_acrobat.gif | desc_word.gif

Annex 4 - Conformitat dels pares o tutors amb les mesures proposades.