Torna

Institut d'Estudis Autonòmics

Tornar al llistat de notícies

04/01/2011

Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears

RÈGIM JURÍDIC I ORGANITZACIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ \ SALUT

BOIB núm. 002, de 4 de gener de 2011

Afectada per:

Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012 BOIB núm. 195 Ext. de 2011

Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 60, de 8 de maig de 2021

Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat - Comunitat Autònoma de les Illes Balears en relació amb el Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 131, de 23 de setembre de 2021

Recurs d'inconstitucionalitat núm. 5403-2021, contra l'article primer, apartat 1, del Decret llei 5/2021, de 7 de maig, pel qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de Salut Pública deles Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s'estableix un règim sancionador específic per a fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19, per la redacció que dona als apartats 2 i 3 del nou article 49 bis de la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de Salut Pública de les Illes Balears BOIB núm. 144, de 21 d'octubre de 2021

Llei 2/2021, de 8 de novembre, per la qual es modifiquen la Llei 16/2010, de 28 de desembre, de salut pública de les Illes Balears, i el Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 BOIB núm. 155, de 9 de novembre de 2021

Decret llei 3/2022, d’11 de febrer, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears BOIB ext. núm. 22, d'11 de febrer de 2022

Llei 3/2022, de 15 de juny, de mesures urgents per a la sostenibilitat i la circularitat del turisme de les Illes Balears BOIB núm. 79, de 18 de juny de 2022

Llei 11/2022, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2023 BOIB núm. 171, de 31 de desembre de 2022

Per a més informació podeu descarregar el següent document