Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE FORMENTERA

Núm. 151541
Publicació d’Acord de la Junta de Govern del Consell insular de Formentera en sessió ordinària celebrada el 17 de febrer de 2023 d’Aprovació Inicial d'Estudi de Detall i Escriptura de Reparcel·lació de la Unitat d’Actuació anomenada UA EPJ-18 emplaçada as Pujols

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Per acord de la Junta de Govern del Consell Insular de Formentera, en sessió ordinària celebrada el dia 17 de febrer de 2023 es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

I.- APROVAR INICIALMENT el projecte d'Estudi de Detall presentat de la Unitat d'Actuació anomenada UA EPJ-18, emplaçada al nucli des Pujols, segons projecte presentat aportat en data 18 de maig de 2022 visat pel COAIB amb el núm. 13/00668/22 i amb el núm. 13/01130/22; i l'Escriptura de Reparcel·lació voluntària protocol núm. 2022/386 de data 08/08/2022, atorgada davant el notari sr. Javier González Granado, que es promou pel Sr. José Serra Ferrer, amb la finalitat de:

Definir les alineacions i rasants de les parcel·les, així com reordenar volumètricament les noves edificacions.

Per tant, la fitxa resultant de la VE 08-EPJ, de Tipologia aïllada, serà la següent:

Parcel·la mínima: 600 m2 600 m2
Façana/fons mínims: 20 m / 20 m 20 m / 20 m
Edificabilitat màxima: 0,6 m2/m2 0,6 m2/m2
Ocupació màxima: 20% 32'50 %
Volum màxim per edifici: 15.000 m3 15.000 m3
Altura màxima:   9 m 9 m
Altura total: 10 m 10 m
Núm de plantes: SOT+PB+2PP SOT+PB+2PP
Separació mínima a vials i EL-P: 5 m 0 m
Separació mínima a resta de límits: 6 m 6 m
Índex d'intensitat d'ús. IIUT 1 / 33,33 IIUT 1 / 33,33
  IIUR 1 / 200 IIUR 1 / 200
  PLANEJAMENT ESTUDI DE DETALL PROPOSAT

II.- NOTIFICAR particularment als propietaris, als promotors i als propietaris confrontants.

III.- S'haurà de sotmetre l'acord d'aprovació inicial a INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini d'UN MES per a la presentació d'al·legacions, mitjançant anunci al BOIB, a un dels diaris de major circulació a l'illa i a la pàgina web del Consell.

IV.- CONSIDERAR que, una vegada s'hagi produït l'aprovació inicial i, en el cas que no es presentin al·legacions a la tramitació de l'expedient, es podrà procedir a l'aprovació definitiva, sempre que hagi estat informat de forma favorable per la CTA del Consell de Formentera.

En compliment del disposat a l'apartat tercer de l'acord mencionat anteriorment, es fa públic que els mencionats documents romandran exposats al públic a les dependències del Consell Insular de Formentera, àrea d'Urbanisme, durant un termini d'UN MES a comptar des de la darrera publicació, per tal que qualsevol persona pugui formular les al·legacions que estimi convenients.

Formentera, a data de la signatura electrònica: 27 de febrer de 2023

La presidenta del Consell Insular de Formentera Ana Juan Torres