Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE PETRA

Núm. 107085
Aprovació definitiva ordenança municipal reguladora de les reserves d'aparcament en el casc urbà de Petra

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

No s'ha presentat cap tipus d'al·legació, durant el període d'exposició al públic, amb respecte a l'acord plenari d'aprovació inicial de l'ordenança reguladora municipal reguladora de l'ordenança  municipal reguladora de les reserves d'aparcament en el casc urbà de Petra (BOIB núm. 54 de 27 d'abril de 2023, fascicle 113, secció V, subsecció 2ª, pàgina 22450, edicte núm.3873).

Es per l'anterior que es dóna per definitivament aprovada la referida ordenança, publicant-se íntegrament el text de la mateixa, d'acord amb el disposat a l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 de abril (LBRL), a continuació:

ORDENANÇA REGULADORA DE LA RESERVA D'APARCAMENT

Exposició de motius

Per tal que qualsevol ciutadà pugui demanar una reserva d'estacionament davant la seva cotxera i així poder alleugerar la pressió d'aparcament que hi ha al Casc urbà de Petra, s'elabora aquesta ordenança.

Article 1.-  Qualsevol persona, propietària d'un habitatge unifamiliar, d'un edifici plurifamiliar o d'un local comercial, podrà sol·licitar una reserva d'estacionament exclusiu davant el garatge de l'immoble, sempre i quan no es disposi d'autorització per a l'entrada i sortida de vehicles a través de la voravia (gual) o, en cas de disposar-ne, presenti renuncia expressa oficial a la mateixa, simultàniament a la sol·licitud de la reserva d'estacionament exclusiu.

Article 2.- En cas d'edificis plurifamiliars, ha de tractar-se d'edificis d'una única titularitat.

Article 3.- A cada reserva d'estacionament que s'autoritzi, se li assignarà un número (per exemple: RE 0001).

Article 4.- Atorgada l'autorització, es farà entrega al titular de dues targetes, vinculades a un concret número d'autorització (per exemple: RE 0001), que s'hauran de col·locar al vidre davanter al costat inferior dret del vehicle; previ abonament de la quota tributària prevista a l'Ordenança reguladora de la taxa per entrada de vehicles mitjançant la voravia, article 5è.

Article 5.- La targeta indicarà el número d'autorització i l'adreça del garatge davant el qual s'autoritzi l'estacionament exclusiu, de forma que només tindran dret a estacionar en aquesta reserva els vehicles que portin aquesta targeta i únicament davant l'adreça indicada a la targeta.

Article 6.- Malgrat la tinença de l'autorització de reserva d'estacionament exclusiu, si el vehicle que porti la targeta s'estaciona a un altra reserva d'estacionament exclusiu diferent a la prevista a la targeta o a un lloc no autoritzat per l'estacionament, es procedirà a la  corresponent denúncia per una infracció lleu. En el cas de reincidència en la comissió de més de tres infraccions lleus, durant el termini d'un any des de la primera, la sanció s'imposarà en la seva quantia màxima prevista com a multa, dins l'escala per a les infraccions lleus que apareix dins l'article 16 d'aquesta Ordenança.

Article 7.- En el supòsit en que no es disposi d'autorització de reserva d'estacionament exclusiu, l'estacionament en dits espais reservats constituirà infracció lleu. En el cas de reincidència en la comissió de més de tres infraccions lleus, durant el termini d'un any des de la primera, la sanció s'imposarà en la seva quantia màxima prevista com a multa, dins l'escala per a les infraccions lleus que apareix dins l'article 16 d'aquesta Ordenança.

Article 8.- En relació a l'article 6è, un cop denunciat el vehicle amb el qual s'hagi comès la infracció, previ expedient sancionador i Resolució de batlia al respecte, es procedirà a la revocació de l'autorització municipal i a la retirada i depòsit de les targetes prèviament atorgades a les dependències municipals, amb les consegüents meritacions de les taxes previstes a la normativa fiscal municipal corresponent, segons l'indicat al final de l'article 4 de la present ordenança.

Article 9.- Per a l'obtenció d'una reserva d'estacionament, el propietari de l'immoble haurà de presentar una sol·licitud davant l'Ajuntament, adjuntant el darrer rebut de l'IBI i, a més, una declaració responsable de la renúncia expressa i oficial a l'autorització per a l'entrada i sortida de vehicles a través de la voravia (gual) en el cas de disposar-ne; declaració considerada en Dret com a document públic, des del moment de la seva entrada a l'Ajuntament, inclús a efectes penals, per un possible delicte de falsedat.

Article 10.- En el cas de carrers de menys de 10m d'amplària, la reserva d'estacionament implicarà la prohibició d'aparcar a la part contrària del carrer.

Article 11.- No es podran autoritzar dues reserves d'aparcament que presentin incompatibilitat respecte al compliment del disposat a l'article anterior.

Article 12.- El dret de reserva d'aparcament regulat a la present ordenança estarà, en tot cas,  limitat per a les prohibicions d'estacionament existents en cada vial, en especial a la prohibició d'aparcar alternativament a un dels dos costats del carrer i senyalització circumstancial.

Article 13.- Presentada  la sol·licitud descrita a l'article 9 de la present ordenança, el Departament de Policia Local emetrà un informe sobre la procedència o no de la seva concessió, considerant la normativa aplicable, i a la  vista de l'esmentat informe, s'aprovarà l'oportuna Resolució de batlia.

Article 14.- L'ajuntament podrà reservar determinades zones per a l'aparcament exclusiu per a usos oficials, per a serveis públics o altres d'interès general.

Article 15.- Les infraccions assenyalades  als articles 6 i 7 d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons les circumstàncies previstes a l'article 140 de l'LBRL. I una vegada classificades dites infraccions en alguna les categories indicades, es graduarà la seva sanció conforme a les circumstàncies establertes a l'article 29.4 de l'LRJSP. 

Article 16.- En tot cas, en aparcar a una zona de reserva d'aparcament exclusiu, a part de la denúncia corresponent, es podrà procedir a la retirada del vehicle i traslladar-lo al dipòsit municipal. Per a la seva retirada del dipòsit, prèviament s'haurà d'abonar la corresponent quota corresponent a la taxa de retirada de vehicles.

Article 17.- Sancions.

Les sancions motivades per la comissió  d'infraccions  contra el disposat a aquesta ordenança, per aplicació dels límits fixats a l'article 141 de l'LBRL, seran les que a continuació es determinen:

a) Per a les infraccions lleus, multa de 100€ a 750€.

b) Per a les infraccions greus, multa de 751€ a 1.500€.

c) Per a les infraccions molt greus, multa de 1.501 € a 3.000 €.

Article 18.- Entrada en vigor.

Aquesta Ordenança entrarà en vigor a partir de l'endemà de la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears, si s'han complit els requisits establerts i ha transcorregut el termini previst als articles 103, 111 i 113 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

 

Petra, (signat electrònicament: 20 de febrer de 2024)

El batle Salvador Femenias Riera