Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 106353
Aprovació definitiva de l´Ordenança reguladora del preu públic per subministrament de recàrrega elèctrica en punts de recàrrega municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

En sessió ordinària de data 16 de novembre de 2023 el Ple de l´Ajuntament va aprovar inicialment l´Ordenança reguladora del preu públic per subministrament de recarrega elèctrica en punts de recarrega municipals.

Dit acord fou sotmès al tràmit d´informació pública (BOIB núm. 158 de data 21 de novembre de 2023) i atès que no es varen presentar reclamacions, objeccions i observacions en termini esdevingué aprovat definitivament i se´n publica íntegrament el seu text a continuació:

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER SUBMINISTRAMENT DE RECÀRREGA ELÈCTRICA EN PUNTS DE RECÀRREGA MUNICIPALS

Article 1.- Fonament.

El present text s'aprova en exercici de les potestats atribuïdes en la seva qualitat d'Administració  Pública de caràcter territorial a l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar en els Articles 4.1 a i b i 106 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i   de conformitat amb el previst en els articles 41 a 47 i 127 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals i Disposició Addicional Quarta de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Article 2.- Objecte.

Constitueix l'objecte del present preu públic el subministrament de recàrrega elèctrica de l'Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar als usuaris interessats a recarregar el seu vehicle elèctric en  punts de recàrrega municipals.

Article 3.- Obligats al Pagament.

Estan obligats al pagament del present preu públic els usuaris que realitzin la càrrega dels seus vehicles en  els punts de recàrrega municipals de vehicles elèctrics.

Article 4.- Quantia del preu públic.

Connexió per a subministraments de potència <=22 kW            0,335 €/kWh

Article 5.- Normes de Gestió de Cobrament.

Els interessats a recarregar el seu vehicle elèctric en  els punts de recàrrega municipals hauran d'accedir al subministrament a través de les plataformes habilitades, identificant-se i utilitzant la passarel·la de pagament que s'habiliti a aquest efecte.

Article 6.- Vehicles permesos.

Podran utilitzar la instal·lació fixa de punt de recàrrega els vehicles de les següents categories: bicicletes, patinets, motocicletes, quadricicles, turismes comercials de menys de 6.500 kg MMA, (massa màxima autoritzada) i microbusos, i que a la vegada, disposin de les següents tecnologies:

  • Vehicles elèctrics purs (BEV): Són els propulsats total i exclusivament mitjançant motors elèctrics l'energia dels quals, procedeix parcial o totalment, de l'electricitat de les seves bateries, utilitzant per la seva recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle, per exemple, la xarxa elèctrica.
  • Vehicles elèctrics d'autonomia estesa (REEV): Són els propulsats total i exclusivament mitjançant motors elèctrics l'energia dels quals, procedeix parcial o totalment, de l'electricitat de les seves bateries, utilitzant per a la seva recàrrega l'energia d'una font exterior al vehicle i que incorporen motor de combustió interna de gasolina o gasoil per la recàrrega de les mateixes.
  • Vehicles híbrids endollables (PHEV): Són els propulsats total o parcialment mitjançant motors de combustió interna de gasolina o gasoil i elèctrics l'energia dels quals, procedeix parcial o totalment, de l'electricitat de les seves bateries, utilitzant per la seva recàrrega l'energia d'un front exterior al vehicle, per exemple, la xarxa elèctrica. El motor elèctric haurà d'estar alimentat amb bateries carregades des d'una  font d'energia  externa.

Article 7.- Ús del punt de recàrrega.

1. El temps màxim de recàrrega és de dues hores, que podrà limitar-se per raons de necessitat o quan la intensitat de la demanda així ho requerís.

2. Per raons de necessitat o intensitat de demanda podrà limitar-se el temps de recàrrega malgrat haver obtingut autorització per a un temps superior, amb  'obligació de l'usuari de retirar el vehicle a requeriment del personal de control del punt de recàrrega i  encara quan no s'hagi completat la càrrega.

3. Finalitzada la càrrega o el temps de recàrrega haurà de retirar-se el vehicle de forma immediata per   la persona usuària.

4. Quan el vehicle sobrepassi el període màxim de recàrrega reservat, podrà ser retirat, immobilitzat mecànicament o denunciat per els/les agents de la Policia Local o personal autoritzat. Les despeses del trasllat, custòdia o d'immobilització  del vehicle, hauran de ser abonats per la persona que ostenti la titularitat del vehicle o persona legalment autoritzada per aquella.

5. La persona usuària de la recàrrega haurà de respectar totes la normes de seguretat estipulades pel fabricant del vehicle a recarregar, així com les del fabricant dels equips i instal·lacions del punt de recàrrega municipal.

6. La persona usuària del punt de recàrrega municipal haurà d'utilitzar-ho  responsablement amb la cura deguda per a l'adequat servei públic, no es podran alterar ni manipular els elements que composen els equips i infraestructura, no es podrà forçar, doblegar, pessigar els cables, ni realitzar accions que els alteri o danyi, no estant permès la seva utilització per a fi diferent a l'ús de recàrrega de vehicles elèctrics. En finalitzar la recàrrega la persona usuària haurà de recollir correctament el cable i col·locar el connector  l'espai destinat per a això.

Disposició final. Entrada en vigor

La present ordenança fou aprovada definitivament en data 16 de novembre de 2023 al no haver-se presentat reclamacions, objeccions o observacions contra el seu acord d'aprovació inicial. Entrarà en vigor una vegada que se'n publiqui el text íntegre al Butlletí Oficial de les Illes Balears i transcorregut el termini de quinze dies hàbils previst als articles 103.1 i 113.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, continuant la seva vigència fins a la seva modificació o derogació expressa.

Contra el present acord es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la data de publicació del present anunci, de conformitat amb l´article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Sant Llorenç des Cardassar, a la data de la signatura electrònica (20 de febrer de 2024)

El batle Jaume Soler Pont