Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 104239
Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de modificació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 133 de 28 de setembre es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2023-2024.

2. S'han produït diverses consultes en relació al contingut de la Resolució esmentada, la resposta a les quals és convenient fer-la extensiva a tota la comunitat educativa. Per tal d'aclarir determinats aspectes i rectificar errades d'omissió, de redacció i de remissió interna és necessari modificar la Resolució en relació a diversos aspectes.

3. De conformitat amb el que disposa el Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost, la direcció general competent en matèria d'ordenació dels ensenyaments és la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

3. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2023-2024.

4. El Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2023-2024, en els termes que estableix l'annex de la present Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (16 de febrer de 2024)

La directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa Maria Isabel Salas Sánchez

 

 

ANNEX 1 Modificacions a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'Educació Primària a les Illes Balears per al curs 2023-2024

Primera modificació

Es dona una nova redacció al punt 4.3. La redacció modificada és la següent:

4.3. Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), els resultats de l'avaluació s'han d'expressar de la mateixa manera que per a la resta dels alumnes. En cas que per a algun alumne amb NEE s'hagin modificat substancialment els criteris d'avaluació, cal fer constar al GESTIB que se li ha fet una adaptació curricular significativa (ACS).

Segona modificació

Es dona una nova redacció al punt 4.4 i s'elimina el punt 4.5. La redacció modificada és la següent:

4.4. En finalitzar cadascun dels cicles, el tutor o la tutora ha d'emetre un informe sobre el grau de desenvolupament de les competències clau per part de cada alumne o alumna, amb indicació, en el seu cas, de les mesures de suport que s'han de preveure en el cicle o etapa següent. En l'informe s'ha de valorar com assolit o en procés el grau d'assoliment de les diferents competències clau. L'informe final del tercer cicle serveix com a informe de final d'etapa.

Tercera modificació

Es dona una nova redacció al punt 6.7. La redacció modificada és la següent:

6.7. El tutor ha d'estendre i signar una acta del desenvolupament de les sessions de seguiment i de la sessió d'avaluació final. Cada acta ha de fer constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents i els acords presos. A l'acta de la sessió d'avaluació final, també s'hi ha de fer constar el resultat de les votacions, en el cas que n'hi hagi, d'acord amb el que estableix el punt 10 d'aquestes instruccions.

Quarta modificació

Es dona una nova redacció a l'apartat d) del punt 9. La redacció modificada és la següent:

 d. S'han d'estendre els informes de final de cicle o de final d'etapa.

Cinquena modificació

Es dona una nova redacció al punt 10.5. La redacció modificada és la següent:

10.5. Els equips docents de segon i quart han d'emetre, en finalitzar el curs, l'informe al qual es refereix l'apartat 4.4 d'aquestes instruccions.

Sisena modificació

Es dona una nova redacció al punt 10.6. La redacció modificada és la següent:

10.6. Amb la finalitat de garantir la continuïtat del procés de formació dels alumnes, en finalitzar l'etapa, s'ha de disposar per a cada alumne de l'historial acadèmic i d'un informe elaborat per l'equip docent sobre el grau d'assoliment de les competències clau, d'acord amb el punt 4.4 d'aquestes instruccions. En el cas d'alumnes amb NEE, s'han d'incloure a l'expedient acadèmic les ACS, les mesures adoptades, i la necessitat de continuïtat en l'etapa escolar següent.

Setena modificació

Es dona una nova redacció al punt 12.1. La redacció modificada és la següent:

12.1. Els alumnes o els seus pares o tutors legals tenen dret a accedir als treballs, les proves, els exercicis i altres informacions que tenguin incidència en l'avaluació de les distintes àrees, i a rebre una explicació raonada de la qualificació.

Vuitena modificació

S'eliminen els annexos 3 i 4 de la resolució.