Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 104233
Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de modificació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 133, de 28 de setembre, es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024.

2. S'han produït diverses consultes en relació al contingut de la Resolució esmentada, la resposta a les quals és convenient fer-la extensiva a tota la comunitat educativa. Per tal d'aclarir determinats aspectes i rectificar errades d'omissió, de redacció i de remissió interna és necessari modificar la Resolució en relació a diversos aspectes.

3. De conformitat amb el que disposa el Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost, la direcció general competent en matèria d'ordenació dels ensenyaments és la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

3. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024.

4. El Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024, en els termes que estableix l'annex de la present Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (16 de febrer de 2024)

La directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa Maria Isabel Salas Sánchez

 

ANNEX 1 Modificacions a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2023-2024

Primera modificació

Es dona una nova redacció al punt 4.3. La redacció modificada és la següent:

4.3. Per als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), els resultats de l'avaluació s'han d'expressar de la mateixa manera que per a la resta dels alumnes. En cas que per a algun alumne amb NEE s'hagin modificat substancialment els criteris d'avaluació, cal fer constar al GESTIB que se li ha fet una adaptació curricular significativa (ACS).

Segona modificació

S'afegeix un nou punt 4.5 amb la següent redacció:

4.5.  A final de cada curs, els equips docents han de valorar el grau de desenvolupament o d'adquisició de les diferents competències clau de cada alumne amb els termes assolit o en procés.

Tercera modificació

Es dona una nova redacció al punt 8.4. La redacció modificada és la següent:

8.4. Els referents de l'avaluació dels alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) que necessitin ajusts substancials del currículum que afectin el grau de consecució dels objectius establerts per a l'etapa són els criteris d'avaluació de les competències específiques de les matèries, tant els que han estat modificats per les adaptacions curriculars significatives (ACS) com els que no han estat objecte de modificació.

Quarta modificació

Es dona una nova redacció al punt 10. La redacció modificada és la següent:

10. A la sessió d'avaluació final del mes de juny el professor titular de cada matèria és el responsable de la qualificació. En la sessió, s'han de dur a terme les actuacions següents:

  1.  Estendre i signar les actes de desenvolupament de la sessió final.
  2.  Estendre i signar les actes d'avaluació de les matèries pendents.
  3.  Prendre, si escau, les decisions de promoció i de titulació.
  4.  Estendre i signar les actes de l'avaluació final.
  5.  Elaborar els consells orientadors pertinents d'acord amb el punt 12 d'aquestes instruccions.

Cinquena modificació

Es dona una nova redacció al punt 12.1. La redacció modificada és la següent:

12.1. En finalitzar el segon curs s'ha de lliurar als pares, mares, tutors o tutores legals de cada alumne o alumna un consell orientador. El consell ha d'incloure un informe sobre el grau d'assoliment dels objectius i de desenvolupament de les competències corresponents, així com una proposta als pares, mares, tutores o tutors legals o, en el seu cas, a l'alumne o alumna, de l'opció més adequada per continuar la seva formació, que pot incloure la incorporació a un programa de diversificació curricular o, excepcionalment, a un cicle formatiu de grau bàsic. En l'informe s'ha de valorar com assolit o en procés l'adquisició de les diferents competències clau. El model orientatiu de consell orientador s'estableix a l'annex 4. Aquest consell orientador s'ha d'incloure en l'expedient acadèmic de l'alumne.

Sisena modificació

Es dona una nova redacció al punt 17.3. La redacció modificada és la següent:

17.3. Els alumnes que tinguin alguna o algunes matèries no superades d'un sistema extingit, d'entre les que es relacionen a l'annex I del Reial decret 205/2023, de 28 de març, pel qual s'estableixen mesures relatives a la transició entre plans d'estudis com a conseqüència de l'aplicació de la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la que es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, han de seguir el Pla Específic Personalitzat de Recuperació de la matèria corresponent del nou sistema.

Setena modificació

Es dona una nova redacció al punt 17.4. La redacció modificada és la següent:

17.4. Els alumnes que promocionen al curs següent sense haver superat totes les matèries dels cursos anteriors s'han de matricular al GESTIB de totes les matèries pendents, amb l'excepció del que s'estableix a l'apartat 17.5.

Vuitena modificació

Es dona una nova redacció al punt 17.6. La redacció modificada és la següent:

17.6. Els alumnes que cursen tercer i quart curs de PDC que tenen matèries pendents que formen part d'un àmbit de PDC, les recuperen si superen l'àmbit, sense perjudici del que s'estableix a l'apartat 17.7. La qualificació s'ha d'introduir al GESTIB. Si les matèries pendents no formen part d'un àmbit de PDC s'han de recuperar seguint el procediment que estableixin els professors de l'àmbit o departament de coordinació didàctica responsable de la matèria o els òrgans responsables dels centres privats.

Novena modificació

Es dona una nova redacció al punt 19.4. La redacció modificada és la següent:

19.4. Després de cada sessió de seguiment i d'avaluació s'ha d'informar, mitjançant el GESTIB, als alumnes i les seves mares, pares, tutores o tutors legals, sobre les qualificacions de les matèries, així com també aportar la informació complementària que es consideri oportuna. Els consells orientadors, als quals es refereix el punt 12 d'aquestes instruccions, s'han de lliurar a final del curs corresponent.

Desena modificació

Es dona una nova redacció al punt 24.1. La redacció modificada és la següent:

24.1. Quan un alumne s'incorpora a un centre, se li ha d'obrir un expedient acadèmic, que ha d'incloure les dades d'identificació del centre i de l'alumne i la informació relativa al procés d'avaluació. Ha de recollir, almenys, els resultats de l'avaluació de les matèries o àmbits, les decisions de promoció, les mesures de suport educatiu i les adaptacions curriculars significatives que s'hagin adoptat per a l'alumne i, si escau, la data de lliurament de la certificació d'haver finalitzat l'escolarització obligatòria a la qual es refereix l'apartat 18.6 d'aquestes instruccions.

Desena primera modificació

Es dona una nova redacció al punt 26.4. La redacció modificada és la següent:

26.4. Les qualificacions de les matèries que han estat objecte d'adaptacions curriculars significatives s'han d'expressar en els mateixos termes que per a la resta de matèries, amb la indicació ACS com a mesura adoptada.