Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció III. Altres disposicions i actes administratius

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 104228
Resolució de la directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa de modificació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2023-2024

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Fets

1. En el BOIB núm. 133 de 28 de setembre es va publicar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2023-2024.

2. S'han produït diverses consultes en relació al contingut de la Resolució esmentada, la resposta a les quals és convenient fer-la extensiva a tota la comunitat educativa. Per tal d'aclarir determinats aspectes i rectificar errades d'omissió, de redacció i de remissió interna és necessari modificar la Resolució en relació a diversos aspectes. En concret, es dona una nova redacció a determinats punts de les instruccions relatius a les actes de les sessions de seguiment i de les sessions d'avaluació final, la recuperació i l'avaluació extraordinària de la matèria TRB II, i es fan algunes concrecions sobre el batxillerat en blocs i el batxillerat reduït. Així mateix, es rectifiquen determinades remissions incorrectes d'uns punts de les instruccions a altres.

3. De conformitat amb el que disposa el Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost, la direcció general competent en matèria d'ordenació dels ensenyaments és la Direcció General de Formació Professional i Ordenació Educativa.

Fonaments de dret

1. La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears.

2. L'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix que les administracions públiques poden rectificar en qualsevol moment, d'ofici o a instància de les persones interessades, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.

3. La Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2023-2024.

4. El Decret 1/2024, de 4 de gener, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es modifica el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, i pel Decret 17/2023, de 23 d'agost.

Per tot això, dict la següent

RESOLUCIÓ

1. Modificar la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives, de 26 de setembre de 2023, per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2023-2024 en els termes que estableix l'annex de la present Resolució.

2. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el conseller d'Educació i Universitats en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, d'acord amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

 

Palma, en la data de la signatura electrònica (16 de febrer de 2024)

La directora general de Formació Professional i Ordenació Educativa Maria Isabel Salas Sánchez

 

ANNEX 1 Modificacions a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives de 26 de setembre de 2023 per la qual s'aproven les instruccions per avaluar l'aprenentatge dels alumnes de batxillerat a les Illes Balears per al curs 2023-2024

Primera modificació

Es dona una nova redacció al punt 6.8. La redacció modificada és la següent:

6.8. El tutor ha d'estendre i signar una acta del desenvolupament de les sessions de seguiment i de les sessions d'avaluació final ordinària i extraordinària. Cada acta ha de fer constar, com a mínim, els noms dels membres assistents i els dels absents, els punts principals de les deliberacions i els acords presos. A les actes de les sessions d'avaluació final ordinària i extraordinària, també s'hi ha de fer constar el resultat de les votacions, en el cas que n'hi hagi, d'acord amb el que estableix el punt 9 d'aquestes instruccions.

Segona modificació

Es corregeix la remissió que figura a la lletra a) del punt 10.1 de la manera següent:

Allà on diu el punt 7.7 ha de dir el punt 6.8.

Tercera modificació

Es corregeix la remissió que figura a la lletra c) del punt 10.1 de la manera següent:

Allà on diu el punt 26 ha de dir el punt 25.

Quarta modificació

S'afegeix un nou punt 11.1.bis amb la redacció següent:

11.1.bis Els centres poden programar les actuacions necessàries perquè els alumnes que suspenguin la matèria de TRB II en la convocatòria ordinària la puguin recuperar abans de la sessió d'avaluació ordinària de la resta de matèries del segon curs, de manera que, si es compleixen les condicions establertes en el punt 25.2.bis d'aquesta resolució, es puguin presentar a la convocatòria ordinària de la prova d'accés a la universitat.

Cinquena modificació

Es dona una nova redacció al punt 12.3 i s'eliminen els apartats a) i b) d'aquest punt. La redacció modificada és la següent:

12.3. En el batxillerat per blocs en tres anys acadèmics, els alumnes que han superat totes les matèries o que tinguin avaluació negativa en una matèria han de promocionar al bloc següent. Els alumnes del primer o del segon bloc que tenen dues o més matèries no superades han de tornar a cursar el bloc no superat sencer.

Sisena modificació

Es dona una nova redacció al punt 12.4. La redacció modificada és la següent:

12.4. Les persones que tenguin un títol de tècnic en arts plàstiques i disseny, les que hagin superat els ensenyaments professionals de música o dansa, les persones que cursin cinquè o sisè dels ensenyaments professionals de música o dansa o hagin superat el cinquè curs d'aquests estudis i les que tenguin un títol de tècnic de formació professional del sistema educatiu que vulguin obtenir el títol de batxillerat, han de cursar i superar únicament les matèries comunes del primer i el segon curs de batxillerat. Aquests alumnes poden sol·licitar la matrícula d'aquestes matèries en el curs de batxillerat que les conté. Aquest sistema per cursar i obtenir el títol de batxillerat s'anomena batxillerat reduït. La matrícula s'ha de fer a la modalitat general tot i que, en superar les matèries comunes, el títol s'expedirà en la modalitat d'arts, excepte per a les persones que tenen un títol de tècnic de formació professional, a les quals se'ls expedirà el títol en la modalitat general.

Setena modificació

S'elimina el punt 16.5.

Vuitena modificació

Es corregeix la remissió que figura al punt 16.10 de la manera següent:

Allà on diu el punt 17.3 ha de dir el punt 16.3.

Novena modificació

Es corregeix l'errada continguda al punt 18.4 de la forma següent:

Allà on diu les àrees ha de dir les matèries.

Desena modificació

S'afegeix un nou punt 25.2.bis amb la redacció següent:

25.2.bis Per als alumnes que en l'avaluació ordinària només tenguin suspesa la matèria de TRB II i ja l'hagin recuperada en els termes establerts en el punt 11.1bis de les instruccions, els centres podran estendre una acta d'avaluació de la convocatòria extraordinària on hi figuri la nota definitiva de TRB II i tancar-la en data de dia 3 de juny de 2024. A aquests efectes, els centres crearan al GESTIB un nou grup de segon curs de batxillerat, en el qual hi matricularan tots els alumnes que es trobin en la situació descrita. S'estendrà i tancarà l'acta d'avaluació extraordinària esmentada només per a aquest grup.

Onzena modificació

Es corregeix la remissió que figura a la lletra b) del punt 25.3 de la manera següent:

Allà on diu el punt 5.3 ha de dir el punt 4.1.

Dotzena modificació

Es corregeix la remissió que figura a la lletra d) del punt 25.3 de la manera següent:

Allà on diu el punt 17.3 ha de dir els punts 16.3 i 17.3.

Tretzena modificació

Es corregeix la remissió que figura a la lletra f) del punt 25.3 de la manera següent:

Allà on diu els punts 17.8 i 17.9 ha de dir els punts 16.13 i 16.14.

Catorzena modificació

Es corregeix la remissió que figura a la lletra b) del punt 25.4 de la manera següent:

Allà on diu el punt 17.2 ha de dir el punt 16.2.

Desena cinquena modificació

Es corregeix la remissió que figura a la lletra c) del punt 25.4 de la manera següent:

Allà on diu el punt 17.3 ha de dir els punts 16.3 i 17.3.