Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT DE SÓLLER

Núm. 103776
Aprovació definitiva de la modificació del Reglament municipal regulador de la utilització d’armes autoritzades el dia del Firó

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Atès que el Ple de l'Ajuntament de Sóller, en sessió extraordinària de dia 24 de febrer de 2023, va aprovar inicialment la modificació del Reglament municipal regulador de la utilització d'armes autoritzades el dia del Firó.

Atès que en data 2 de març de 2023 es va publicar l'esmentat acord al BOIB núm. 27, per a la seva exposició pública durant trenta dies hàbils, i havent transcorregut aquest termini sense presentar-se reclamacions, la modificació es considera aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés del Ple, i per tant es procedeix a la publicació íntegra del seu text:

 

REGLAMENT MUNICIPAL REGULADOR DE LA UTILITZACIÓ D'ARMES AUTORITZADES EL DIA DEL FIRÓ

ÍNDEX

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

CAPÍTOL I: ARMES AUTORITZADES

Article primer.- Armes Autoritzades.

Article segon.- Requisits dels porteador. Porteador-tirador. Tirador.

Article tercer.- Edat.

Article quart.- Cens i identificació.

CAPÍTOL II: NORMES DE COMPORTAMENT

Article cinquè.- Normes de comportament.

CAPÍTOL III: NÚMERO DE PARTICIPANTS

Article sisè.- Número de participants.

CAPÍTOL IV: RÈGIM SANCIONADOR

Article setè.- Règim sancionador.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

DISPOSICIÓ FINAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de la creació del primer Reglament regulador de la utilització de trabucs i escopetes el dia del Firó en la nostra localitat, festa emblemàtica i popular del nostre poble, hi ha hagut una modificació en les normes que regulen les armes i explosius que habitualment s'utilitzen en aquest dia.

La voluntat de la creació d'aquell reglament era l'aplicació d'unes mesures que tenien per objecte prevenir els accidents i l'ús irracional de les armes de foc, prèviament estudiades i debatudes amb els grups afectats.

Aquest objectiu s'ha de mantenir, actualitzar i adaptar a les normes i lleis que actualment afecten i, especialment al Reial Decret 137/1993, de 29 de gener pel qual s'aprova el Reglament d'Armes, Reial Decret 989/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, Reial Decret 130/2017, de 24 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'Explosius, així com tota normativa sectorial que reguli els aspectes d'aquest reglament.

El Capítol II: Escopeters, en l'actualitat a causa de les modificacions en el Reglament d'armes estatal que no autoritza la sortida d'aquest tipus d'armes, quedarà eliminat, no obstant amb la nova redacció quedarà oberta la possibilitat de retornar a la seva utilització en cas de modificació de la norma.

Per la qual cosa, previ els informes administratius favorables, l'Ajuntament de Sóller acorda aprovar amb caràcter normatiu d'obligat compliment, el present Reglament Regulador de les Armes Autoritzades el dia del Firó.

 

CAPÍTOL I ARMES AUTORITZADES

Article primer Armes Autoritzades

Les armes d'avantcàrrega tipus trabucs i espingardes, propietat o no de l'Ajuntament de Sóller, sempre que presentin la documentació legalment establerta, d'acord amb la normativa pertinent i que en el seu cas s'incorpori a la tramitació corresponent, podran ser utilitzades el dia del Firó. El nombre d'autoritzacions serà determinat per l'Ajuntament de Sóller o l'entitat organitzadora autoritzada per aquest Ajuntament.

També podran ser incorporades aquelles armes que determini l'Ajuntament de Sóller o l'entitat organitzadora autoritzada per aquest Ajuntament, previ els requisits que consideri, d'acord amb la normativa aplicable i les autoritzacions sectorials corresponents.

Els porteadors, porteadors-tiradors o tiradors de les armes autoritzades hauran de ser veïns o nascuts a Sóller, Fornalutx o Deià; circumstàncies a justificar documentalment mitjançant la reglamentària certificació municipal o registral corresponent. Els veïns de Sóller, no serà necessària la certificació, es comprovarà d'ofici.

Article segon Requisits dels porteador. Porteador-tirador. Tirador

Per l'ús de les armes autoritzades s'haurà de complir amb els requisits exigits pel Reglament d'Armes.

En el cas d'armes d'avantcàrrega, també s'haurà de comptar amb l'acreditació de la formació específica.

Article tercer Edat

Les persones autoritzades hauran de tenir, almenys, divuit anys el Dia del Firó.

Article quart Cens i identificació

Les armes autoritzades quedaran registrades a l'Ajuntament de Sóller a l'efecte de ser comptabilitzades i es procedirà a la tramitació a la Delegació del Govern en les Illes Balears per a la seva autorització.

La persona portadora de l'arma haurà de dur la identificació facilitada per l'Ajuntament de Sóller, per si fos requerida.

 

CAPÍTOL II NORMES DE COMPORTAMENT

Article cinquè.- Els participants hauran d'assumir el compromís, per escrit, de complir les normes de comportament següents:

 • Utilitzar una càrrega de pólvora per tirada.

 • Actuar en conjunt, no podent abandonar el grup, per cap concepte, sense autorització del cap de grup i raons motivades en cas d'armes d'avantcàrrega o les que determini l'Ajuntament de Sóller o l'entitat organitzadora autoritzada per aquest Ajuntament.

 • Emprar la pólvora o munició autoritzada, entregada o reconeguda per l'Ajuntament de Sóller o l'entitat organitzadora autoritzada per aquest Ajuntament. Per cap concepte podran fer ús d'altra munició.

 • Portar sempre la identificació lliurada per l'organització per a les armes autoritzades.

 • No entrar dins domicilis particulars, bars, cafès o locals públics amb les armes carregades.

 •  

  Una vegada carregades les armes, disparar a l'aire, preveient que no hi hagi cap balcó, fanal o elements aeris als quals es puguin causar danys.

 • Queda prohibit apuntar, per cap concepte, a cap persona, encara que les armes estiguin descarregades.

 • Complir l'horari d'utilització de les armes, petards i altres explosius autoritzats, que serà des de les 14:30 hores fins després del cant de la Balanguera.

 • Complir les indicacions dels responsables de l'Organització, en relació amb els actes de la festa i, si s'escau, de la Policia Local, Guàrdia Civil o altres forces de seguretat autoritzades, en relació amb les seves competències.

 • Complir les normes de trànsit i, en general, qualsevol normativa d'obligat compliment.

 • Respectar sempre i mai menysprear a les autoritats, agents de l'autoritat, participants en la festa i ciutadans en general.

 • Utilitzar solament els petards i altres explosius que els col·lectius entregaran als seus membres. En cas contrari, podran ser requisats i sancionats els qui els portin, si aquells no estan dins el marc previst per la llei.

 

CAPÍTOL III NÚMERO DE PARTICIPANTS

Article sisè.- Els participants en les modalitats de trabucaires, espingardes i altres modalitats que es puguin crear, seguiran en tot rigor les normes internes dels col·lectius que participen al Firó, d'acord amb l'organitzadora de la Festa 11 de Maig.

 

CAPÍTOL IV RÈGIM SANCIONADOR

Article setè Règim sancionador

1. Preventivament, a instàncies de l'Ajuntament de Sóller i/o en exercici de les seves competències, la Policia, Guàrdia Civil i/o força de seguretat actuant, per evitar mals majors, podrà intervenir l'arma en el supòsit de gamberrisme, incompliment de les normes reguladores d'aquest Reglament, excés d'alcohol, i altres que puguin constituir una amenaça a la seguretat.

2. Sense perjudici de la responsabilitat penal, civil o administrativa que puguin incórrer els participants per una conducta imprudent o per l'incompliment d'aquest Reglament, l'Ajuntament de Sóller podrà, prèvia tramitació d'expedient sancionador motivat, acordar la no participació en la festa d'aquells, des d'un a tres anys.

3. Els participants seran responsables dels seus actes, responent, segons pertoqui, penalment, civilment o administrativament de les seves accions o omissions.

4. La utilització de les armes de foc fora de l'horari establert i la participació en la festa amb arma de foc sense la corresponent autorització l'Ajuntament de Sóller o l'entitat organitzadora autoritzada per aquest Ajuntament, es considerarà com un ús indegut d'aquelles, denunciable davant l'autoritat competent.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogat el Reglament Regulador de la Utilització de Trabucs i Escopetes el dia del Firó.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança, que consta de set articles i una Disposició derogatòria i una final, entrarà en vigor, una vegada aprovada definitivament per l'Ajuntament de Sóller i publicitat el seu text íntegre en el «BOIB».

 

(Signat electrònicament: 15 de febrer de 2024)

El batle de Sóller Miguel Nadal Vaquer