Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció I. Disposicions generals

AJUNTAMENT D'INCA

Núm. 103773
Aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i la realització d'activitats de les escoles d'educació infantil municipals

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 21 de desembre de 2023 va aprovar inicialment la modificació de l'ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i la realització d'activitats de les escoles d'educació infantil municipals.

Sotmès l'acord al tràmit d'informació pública i no havent-se presentat al·legacions dins el termini, s'ha procedit a elevar automàticament a definitiu l'acord fins llavors inicial.

De conformitat amb allò establert als apartats 3 i 4 de l'article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals es publica l'acord de:

Ordenança reguladora dels preus públics per la prestació de serveis i la realització d'activitats de les escoles d'educació infantil municipals

Capítol I Naturalesa, objecte i fonament

Article 1

1. De conformitat amb el que preveu l'article 127 en relació amb l'article 41, ambdós de l'RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, l'Ajuntament d'Inca continua exigint el preu públic per la prestació de serveis i per la realització d'activitats de les escoles infantils municipals.

2. Objecte. Constitueixen l'objecte d'aquest preu públic les activitats, els serveis, les prestacions motivades per assistències, estades, alimentació de nins i nines a les escoles d'educació infantil municipals.

3. La duració del curs és des de l'1 de setembre fins al 30 de juny per als infants del primer, el segon i el tercer nivell del primer cicle d'educació infantil (de 0 a 3 anys). El servei d'escolarització de 9.00 h a 13.00 hores durant aquest període és gratuït. A discreció de l'Administració municipal, les escoles infantils podran donar un servei d'assistència i menjador en el mes de juliol.

El centre romandrà tancat el mes d'agost.

4. Els centres funcionaran des de les 7.00 h fins a les 16.00 h, a excepció del mes de juliol, en què l'horari serà des de les 7.00 h fins a les 15.30 h.

5. En el període de matriculació, les famílies hauran d'informar del servei que sol·liciten, el qual únicament es podrà modificar amb una comunicació per escrit a l'equip directiu amb una antelació mínima de quinze dies.

Article 2 Obligats al pagament

Estan obligats al pagament del preu públic regulat en aquesta ordenança els qui es beneficiïn dels serveis o activitats prestades o realitzades per les escoles d'educació infantil municipals a què es refereix l'article anterior.

 

Capítol II Quantia

Article 3

El servei de menjador i d'assistència en horari extraescolar al matí es merita per mesos vençuts.

Article 4 Quota tributària

1. Les tarifes a aplicar són les següents:

a) Pel servei d'assistència en horari extraescolar al matí d'un nin/a, de primer, segon i tercer nivell del primer cicle d'educació infantil (de les 7.00 h a les 9.00 h): 43,63 € mensuals.

b) Pel servei d'escolarització (inclou berenar), en horari de les 9.00 hores a les 13.00 hores, per nin/a:

  • Per als infants del primer nivell del primer cicle d'educació infantil (de 0 a 1 anys): gratuït.
  • Per als infants del segon nivell del primer cicle d'educació infantil (d'1 a 2 anys): gratuït.
  • Per als infants del tercer nivell del primer cicle d'educació infantil (de 2 a 3 anys): gratuït.

c) Pel servei de menjador (inclou menú, més el descans i l'atenció educativa de les 13.00 h a les 16.00 h): 7,97 €/per dia.

d) En el supòsit de la lletra a), fins a vuit dies mensuals (de les 7.00 h a les 9.00 h) de prestació de serveis: 5,45 €/ per dia solt.

e) Per despeses de l'assegurança escolar d'accidents i responsabilitat civil, a abonar en el mes de setembre: 16,39 €/any.  

f) Per despeses de material i agenda escolar: 32,72 €/any.

En cas de pèrdua de l'agenda escolar s'haurà d'abonar la quantitat de 5,16 € per al subministrament d'una de nova.

g) Per noves matrícules, s'efectuarà un ingrés que anirà a fons perdut, només es durà a terme una única vegada durant tot el cicle d'educació infantil: 52,94 €.

h) Pel servei d'escola d'estiu, que es durà a terme en el mes de juliol, amb horari de les 7.00 h a les 15.30 h. Les tarifes mensuals del servei d'assistència de l'escola d'estiu en el mes de juliol són les següents:

  • Servei d'assistència de 7.00 h a 9.00 h: 43,63 €/mes.
  • Servei d'assistència de 9.00 h a 13.00 h: 160,29 €/mes.
  • Servei de menjador, més el descans i l'atenció educativa de 13.00 h a 15.30 h: 7,97 €/per dia.

Únicament s'admet la inscripció quinzenal quan les setmanes siguin consecutives; la tarifa quinzenal del servei d'assistència de l'escola d'estiu és la següent:

  • Servei d'assistència de 7.00 h a 9.00 h: 21,67 €/quinzena.
  • Servei d'assistència de 9.00 h a 13.00 h: 80,50 €/quinzena.
  • Servei de menjador, més el descans i l'atenció educativa de 13.00 h a 15.30 h: 7,97 €/per dia.

La preinscripció per al servei d'escola d'estiu del mes de juliol s'ha de formalitzar abans del mes de febrer de cada curs escolar, mitjançant instància en el Registre d'Entrades, i s'han d'abonar les tarifes que es vulguin contractar en el moment de formalitzar la matrícula, exceptuant la tarifa pel servei de menjador o escola matinera per dies solts, que s'abonarà a mes vençut.

En el supòsit que no es faci ús del servei de l'escola d'estiu per qüestions alienes al centre, no es reemborsaran les tarifes abonades.

2. En el cas d'incompliment dels trams horaris establerts en les diferents tarifes, es penalitzarà amb l'aplicació de la tarifa que correspongui.

Article 5 Bonificacions

1. En cas d'assistència de dos o més germans al centre, les tarifes pel servei d'assistència en horari extraescolar al matí i del menjador es redueixen en un 10 % a partir del segon germà o germana.

2. En cas d'assistència d'un nin o nina de família nombrosa, les tarifes pel servei d'assistència en horari extraescolar al matí i del menjador es redueixen en un 10 %, que són les que determina la legislació vigent en aquesta matèria i per a les famílies monoparentals amb un fill amb discapacitat reconeguda del 33 % o superior. L'acreditació es farà mitjançat la presentació de la següent documentació:

a) Títol oficial de família nombrosa emès pel Consell Insular de Mallorca, vigent a l'1 de gener de l'exercici per al qual es demana la bonificació.

b) Certificat de convivència que tots els membres que figuren en el títol oficial de família nombrosa conviuen en el mateix domicili.

3. En cas d'assistència d'un nin o nina de família monoparental, les tarifes pel servei d'assistència en horari extraescolar al matí i del menjador es redueixen en un 10 %, i apareixen definides en l'article 7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies. L'acreditació es farà mitjançant la presentació de la següent documentació:

a) Documentació acreditativa que es tracta d'una família monoparental.

b) Certificat de convivència que tots els membres conviuen en el mateix domicili.

4. En cas d'assistència d'un nin o nina amb situació de dependència o de famílies amb persones amb situació de dependència (són les famílies en què viuen persones que tenguin reconeguda la situació de dependència en grau II i grau III, d'acord amb la normativa vigent), les tarifes pel servei d'assistència en horari extraescolar al matí i del menjador es redueixen en un 10 % del preu públic, i cal acreditar la condició de dependència mitjançant la presentació del certificat expedit per l'òrgan competent.

5. En cas d'assistència d'un nin o nina amb discapacitat que tengui la consideració legal en grau igual o superior al 33 %, o de famílies amb persones amb situació de discapacitat (són les famílies en què viu algun descendent, ascendent o parent en línia directa o de consanguinitat fins al segon grau que acrediti un grau de discapacitat igual al 33 % o superior), les tarifes pel servei d'assistència en horari extraescolar al matí i del menjador es redueixen en un 10 %, i cal acreditar la condició de la discapacitat mitjançant la presentació del certificat expedit per l'òrgan competent.

6. Les bonificacions dels punts, 1, 2, 3, 4 i 5 d'aquest article en cap cas es podran simultaniejar i, per tant, s'aplicarà la que més beneficiï la unitat familiar.

Article 6 Exempcions

1. Estan exemptes de pagament les famílies en risc social. S'entén per famílies en risc social les següents:

a) Famílies amb menors d'edat que hagin estat objecte de declaració de risc per part de l'administració competent en matèria de protecció de menors (Consell Insular de Mallorca) o que disposen d'expedient obert per valorar la possible declaració de risc.

S'acreditarà a través de la resolució administrativa de declaració de risc de l'òrgan competent en matèria d'actuacions de risc (Consell Insular de Mallorca) o del certificat de l'administració competent en matèria de protecció de menors (Consell Insular de Mallorca) que disposa d'expedient obert per valorar la seva situació de risc.

b) Famílies en què s'ha produït un retorn posterior a mesures administratives de protecció.

S'acreditarà mitjançant la resolució administrativa de l'òrgan competent en matèria de protecció de menors (Consell Insular de Mallorca).

c) Famílies en què hi ha menors d'edat sobre les quals s'han adoptat mesures de justícia juvenil.

S'acreditarà a través del certificat del Servei de Justícia Juvenil de la Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies del Govern de les Illes Balears.

d) Famílies en les quals la dona o les filles o els fills a càrrec han patit situacions de violència masclista acreditables mitjançant la presentació dels mitjans de prova qualificats vigents per identificar les situacions de violències masclistes descrites a l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, que es relacionen a continuació:

​​​​​​​a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no sigui ferma, que declari que les dones han patit alguna de les formes d'aquesta violència.

b) L'ordre de protecció vigent.

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

d) Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció i de seguretat vigent.

e) L'atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat que han presenciat directament alguna manifestació de violència masclista.

f) L'informe del Ministeri Fiscal.

g) L'informe mèdic, infermer o psicològic d'una o un professional col·legiat, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència masclista.

h) L'informe dels serveis públics amb capacitat d'identificació de les situacions de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials comunitaris i a les unitats especialitzades en les forces i els cossos de seguretat.

i) L'informe de l'Institut Balear de la Dona i dels departaments competents en aquesta matèria dels consells insulars.

j) Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal.

2. Estan exemptes de pagament les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial. S'entén per famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial les beneficiàries de la renda social garantida (RESOGA), de l'ingrés mínim vital (IMV) o de les rendes mínimes d'inserció, o les que tenen el subsidi de desocupació com a únic ingrés.

a) Amb relació a la renda social garantida (RESOGA), correspon a la Direcció General de Serveis Socials del Govern de les Illes Balears l'expedició de la resolució o d'un certificat vigent en la data de presentació que confirmi que la persona interessada rep aquesta prestació.

b) Amb relació a la percepció de l'ingrés mínim vital (IMV), correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) la seva concessió, i és necessari que la persona interessada aporti la documentació (resolució o certificat) que acrediti la percepció d'aquesta prestació en el moment de la sol·licitud.

c) Amb relació al subsidi d'ocupació, correspon al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la concessió d'aquest subsidi, i és necessari que la persona interessada aporti la documentació (resolució o certificat) que acrediti la seva percepció en el moment de la sol·licitud.

Article 7

Totes les bonificacions i exempcions anteriorment esmentades s'han d'aprovar per Decret de Batlia, i s'ha de realitzar en tots els casos la petició/sol·licitud d'exempció o bonificació a les escoles educació infantil municipals en el Registre d'Entrades de l'Ajuntament. Cal presentar les sol·licituds de bonificacions o exempcions durant el període de matriculació.

La direcció de les escoles d'educació infantil municipals podrà requerir l'assessorament dels serveis tècnics municipals per valorar la documentació acreditativa presentada

Article 8 Normes de gestió

1. El pagament de matrícula es farà efectiu mitjançant una liquidació emesa per l'Ajuntament d'Inca en el moment de formalitzar la corresponent matriculació i serà irreductible.

2. La recaptació de les tarifes establertes a l'Ordenança, la realitzarà l'Ajuntament d'Inca, mitjançant domiciliació de rebuts en els primers cinc dies hàbils de cada mes al compte bancari de l'Ajuntament d'Inca.

En el supòsit que es procedeixi a retornar els rebuts que hagin estat domiciliats, les despeses que es generin seran degudament assumides per la persona usuària del servei, a qui s'haurà d'informar del deute pendent, el qual s'haurà de liquidar de forma immediata.

En el cas que no es faci l'ingrés dins el termini establert, s'iniciarà el procediment de constrenyiment d'acord amb allò disposat a la Llei general tributària i al Reglament general de recaptació.

3. La reincidència en l'endarreriment d'abonament de les quotes (dos cops al llarg del curs) o l'impagament durant dos mesos continuats donarà pas a la baixa de l'infant al centre. Els rebuts es faran efectius en els primers cinc dies hàbils de cada mes en curs.

4. Les baixes que es produeixin en el curs escolar s'hauran de formalitzar per escrit per part de les persones usuàries i/o dels seus responsables legals, de conformitat amb l'establert a l'article 14 del Reglament de funcionament de l'Escola Infantil Toninaina.

5. En cas que la prestació del servei no es realitzi per causes imputables a l'Administració, les persones usuàries podran sol·licitar la devolució de l'import de la matrícula o quota pertinent.

Article 9 Infraccions i sancions tributàries

Pel que respecta a les infraccions i sancions tributàries que, en relació amb el preu públic regulat en aquesta ordenança, resultin procedents, s'aplicarà el que disposen la Llei general tributària, el Reglament general de recaptació o norma que els derogui o substitueixi.

Disposició final Vigència

Aquesta ordenança, i amb el seu contingut íntegre, tendrà efectes des del dia 1 de gener de 2024 i continuarà en vigor fins que s'aprovi la seva derogació o la seva modificació, amb excepció de les tarifes que s'han actualitzat amb aquesta modificació i que figuren a l'article 4.a), c), d), e), f), g) i h), que entraran en vigor dia 1 de setembre de 2024.

 

Inca, (signat electrònicament: 16 de febrer de 2024)

El batle Virgilio Moreno Sarrió