Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció II. Autoritats i personal

Subsecció segona. Oposicions i concursos

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I UNIVERSITATS

Núm. 561056
Resolució del director general de Personal Docent de 5 de setembre de 2023 per la qual s’aprova la convocatòria del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, llocs de feina de la Inspecció Educativa com a inspectors accidentals

 • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, estableix que un dels pilars bàsics per millorar la qualitat de l'educació és la inspecció educativa. Per aquest motiu, es fixen les funcions, les atribucions i l'organització de la Inspecció Educativa a fi d'aconseguir un sistema educatiu de qualitat.

En virtut del Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre, sobre el traspàs de funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'ensenyament no universitari, la Inspecció d'Educació es va transferir a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents que preveu la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i altres procediments de provisió de places que ha de cobrir aquest personal preveu que, de forma extraordinària, es puguin proveir llocs de feina mitjançant comissions de serveis.

La Llei 1/2022, de 8 de març, d'educació de les Illes Balears determina a l'article 154 que la funció inspectora educativa també podrà ser exercida per funcionaris docents en comissió de serveis, per ocupar transitòriament llocs de feina vacants, als quals es podrà accedir mitjançant un concurs que compleixi els requeriments d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

El Decret 28/2023, de 15 de maig, pel qual es regula la Inspecció Educativa a les Illes Balears és la norma que regula l'organització i el funcionament de la Inspecció Educativa a les Illes Balears. L'article 21 estableix que els funcionaris docents que compleixin els requisits prevists per la normativa vigent podran ocupar en comissió de serveis vacants de la plantilla d'inspectors d'educació. Per ocupar aquestes vacants és preceptiva la convocatòria pública d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

L'accés al cos d'inspectors d'educació es regula en el Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i es regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria dissetena de la Llei esmentada. En l'article 41 d'aquest Reial decret s'estableixen els requisits per accedir al cos d'inspectors, els quals també són exigibles als qui vulguin ocupar les vacants de la plantilla d'inspectors d'educació en comissió de serveis.

S'ha de tenir en compte que la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, modifica els requisits per a l'accés al cos d'inspectors, de manera que el punt cinquè de la disposició addicional desena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, passa a establir que serà necessari pertànyer a algun dels cossos que integren la funció pública docent amb una experiència, com a mínim, de vuit anys en dits cossos.

Tenint en compte la càrrega de feina a cadascuna de les illes i com a conseqüència del número d'inspectors actual, resulta necessari i urgent cobrir, de manera temporal i en comissió de serveis, llocs de feina a la Inspecció Educativa a partir del curs 2023-2024. A més cal preveure com atendre necessitats sobrevingudes.

L'article 6 del Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s'estableixen mesures urgents en l'àmbit de l'educació per fer front als efectes de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19, estableix l'obligació de relacionar-se electrònicament amb la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca, actualment la Conselleria d'Educació i Universitats, en relació amb els procediments de selecció i els sistemes i procediments de provisió de places de personal docent no universitari.

El Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 16/2023, de 20 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, determinen la competència del director general de Personal Docent en aquesta matèria.

El punt 1.c) de la Resolució del conseller d'Educació i Formació Professional de 19 de març de 2021 de delegació de determinades competències en matèria de gestió del personal docent en la directora general de Personal Docent (BOIB núm. 41, de 25 de març), delega en la Direcció General de Personal Docent, entre altres competències administratives en matèria de gestió de personal docent, convocar i resoldre els procediments per ocupar, en comissió de serveis, llocs de feina docent.

Per tot això, a proposta del cap del Departament d'Inspecció Educativa, i amb l'acord de la Mesa Sectorial d'Educació, dict la següent

Resolució

1. Aprovar la convocatòria del procediment per proveir, a totes les illes i mitjançant el sistema de comissió de serveis, els llocs de feina de la Inspecció Educativa següents com a inspectors accidentals:

Nre. de llocs de feina

Seu territorial

 Lloc de feina

                Remarques  

 

1

Menorca

Inspector d'educació

Plaça reservada per imperatiu legal

3

Mallorca

Inspector d'educació

Una de les places reservada per imperatiu legal

1

Eivissa- Formentera

Inspector d'educació

Plaça convocada reservada per imperatiu legal

2. Aprovar les bases de la convocatòria (annex 1), el model de sol·licitud (annex 2), el barem (annex 3) i el full d'autobaremació dels mèrits (annex 4).

3. Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant el director general de Personal Docent en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb els articles 25.5 i 57 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

També s'hi pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació, d'acord amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 

 

Palma, 5 de setembre de 2023

El director general de Personal Docent Salvador Ruiz Borrás Per delegació del conseller d'Educació i Formació  Professional (BOIB 41, de 25 de març de 2021)

 

ANNEX 1 Bases de la convocatòria

Primera. Requisits dels participants

Poden participar els funcionaris que acreditin que compleixen els requisits següents:

 1. Pertànyer, com a funcionari de carrera, a algun dels cossos de funcionaris docents que integren la funció pública docent i estar en servei actiu a l'Administració educativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 2. Acreditar una antiguitat mínima de vuit anys com a funcionari de carrera en algun dels cossos que integren la funció pública docent i una experiència mínima de la mateixa durada.
 3. Estar en possessió del títol de doctorat, màster universitari, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, o títol equivalent.
 4. Acreditar els coneixements de llengua catalana segons el que estableix el Decret 115/2001, de 14 de setembre, pel qual es regula l'exigència de coneixement de les llengües oficials al personal docent.

Segona. Presentació de sol·licituds

L'únic sistema de tramitació i presentació de les sol·licituds és el telemàtic, mitjançant el tràmit habilitat a l'efecte en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

Els aspirants han d'adjuntar en el tràmit la sol·licitud de participació segons el model que figura en l'annex 2 i el full d'autovaloració dels mèrits d'acord amb l'annex 4.

El termini per presentar les sol·licituds, amb la documentació acreditativa dels mèrits, és de set dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Tercera. Valoració dels mèrits

La valoració dels mèrits al·legats es farà d'acord amb el barem que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució i els aspirants hauran de lliurar el full d'autovaloració dels mèrits d'acord amb l'annex 4.

Quarta. Comissió de Valoració

Es constitueix la Comissió de Valoració que ha d'actuar en aquest procediment, integrada pels membres següents:

 1. Un inspector designat pel conseller d'Educació i Universitats, que ha d'actuar com a president.
 2. Quatre inspectors del cos d'inspectors d'educació de l'Administració educativa de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en actiu, seleccionats per sorteig. El sorteig, que ha de ser públic, s'ha de fer dia 11 de setembre de 2023 a les 09:00 hores a la seu de la Conselleria d'Educació i Universitats, a la Direcció General de Personal Docent. Per dur a terme el sorteig s'han de fer dos grups per atendre la paritat dels membres de la Comissió. Llevat que la Comissió decideixi determinar-ho d'una altra manera, l'inspector amb menys antiguitat ha d'actuar com a secretari. En el cas d'igualtat, el secretari ha de ser el de menys edat. Així mateix, s'han de nomenar els suplents respectius.

Per a la constitució i el funcionament de la Comissió és imprescindible la presència d'un mínim de tres dels membres que en formen part, entre els quals hi ha d'haver el president i el secretari.

La seu on han de tenir lloc les sessions de la Comissió de Valoració s'ha de publicar oportunament a la pàgina web del Departament d'Inspecció Educativa (http://die.caib.es).

La Comissió de Valoració que actua en el procediment convocat per aquesta Resolució té dret a les indemnitzacions determinades reglamentàriament.

Cinquena. Funcions de la Comissió de Valoració

La Comissió de Valoració té les funcions següents:

 1. Comprovar el compliment dels requisits dels aspirants.
 2. Valorar els mèrits al·legats pels aspirants.
 3. Resoldre qualsevol dubte, qüestió, incidència o reclamació que es plantegi durant el procediment.
 4. Valorar la resolució, per part de cadascun dels aspirants, de la prova pràctica plantejada.
 5. Formular la proposta d'aspirants per formar part de la llista amb la finalitat de cobrir llocs de feina d'Inspecció Educativa en comissió de serveis.
 6. Qualsevol altra que li atribueixi aquesta Resolució o que sigui necessària en la tramitació d'aquest procediment.

Sisena. Procediment de valoració

El procediment de valoració consta de les dues fases que s'indiquen a continuació.

A. Concurs de mèrits

En aquesta fase, la Comissió de Valoració ha de valorar els mèrits dels aspirants obtinguts, com a màxim, fins la data d'acabament del termini per presentar sol·licituds, d'acord amb el barem que figura en l'annex 3 d'aquesta Resolució.

Únicament s'han d'admetre les sol·licituds dels aspirants que compleixin els requisits establerts en el punt primer de les bases de la convocatòria. La puntuació dels apartats 1, 2, 3 i 4 no pot superar els 10 punts.

La Comissió de Valoració ha d'aprovar la relació provisional d'aspirants admesos, amb la indicació de la puntuació obtinguda per la valoració dels mèrits, i exclosos, que s'ha de publicar, el mateix dia en què s'aprovi, en la pàgina web del Departament d'Inspecció Educativa (http://die.caib.es).

Mitjançant la publicació d'aquesta relació provisional d'admesos i exclosos es considera efectuada la notificació als interessats d'acord amb el que preveu l'article 45 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas dels aspirants exclosos, s'ha d'indicar la causa d'exclusió.

Contra la relació a què fa referència el paràgraf anterior, els aspirants poden presentar reclamacions davant la Comissió en el termini de dos dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació, a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte.

La Comissió disposa de dos dies hàbils per resoldre les reclamacions abans de publicar la llista definitiva d'admesos i exclosos.

B. Prova pràctica

La prova pràctica s'ha de valorar amb 10 punts com a màxim. Per superar aquesta fase és imprescindible obtenir una puntuació mínima de 5 punts. En el cas de no arribar a aquesta puntuació mínima, l'aspirant resta exclòs del procediment.

Han d'iniciar l'actuació els aspirants el primer llinatge dels quals comenci per la lletra resultant del sorteig que s'ha de fer el dia 11 de setembre de 2023 a les 09:15 hores a la seu de la Conselleria d'Educació i Universitats, a la Direcció General de Personal Docent. Si no hi ha aspirants el primer llinatge dels quals comenci amb la lletra esmentada, l'ordre d'actuació s'ha d'iniciar per la lletra o lletres següents.

B1. Anàlisi i resolució

La Comissió de Valoració ha de convocar els aspirants que hagin superat la fase de concurs, mitjançant la pàgina web del Departament d'Inspecció Educativa (http://die.caib.es) per tal de realitzar la prova pràctica. En aquesta, els aspirants han d'analitzar i resoldre per escrit un cas pràctic a partir del qual es poden plantejar situacions o qüestions diverses a les quals  ha de donar resposta el candidat i en què s'han d'utilitzar les  tècniques adequades per a l'actuació de la inspecció d'educació.

Per fer-la, l'aspirant pot utilitzar únicament la documentació impresa que hagi estat publicada al BOE i/o al BOIB, que ell mateix ha d'aportar. Així mateix pot utilitzar les versions consolidades de la documentació publicada. La documentació en cap cas no pot incloure marques, subratllats, índexs, o qualsevol altre element que no aparegui en el BOE o en el BOIB original. Per al desenvolupament d'aquest exercici els aspirants disposen de tres hores.

B2. Lectura i defensa.

La Comissió de Valoració ha de convocar els aspirants que han realitzat l'anàlisi i resolució del cas pràctic a un acte públic per tal que llegeixin el seu exercici davant de la Comissió de Valoració. En acabar la lectura, s'obrirà un període màxim de vint minuts per tal que els membres de la Comissió formulin les preguntes o les demandes d'aclariment que estimin pertinents i l'aspirant les respongui. La Comissió de Valoració ha de convocar els aspirants amb una antelació mínima de dos dies hàbils mitjançant una notificació publicada en la pàgina web del Departament d'Inspecció Educativa (http://die.caib.es).

Els criteris de valoració de la fase de cas pràctic són:

a) Demostrar coneixements pedagògics, d'administració i de gestió educatives i de normativa aplicable al sistema educatiu de les Illes Balears pertinents i actualitzats tenint en compte el cas plantejat.

b) Utilitzar adequadament les tècniques pròpies i necessàries per a l'exercici de la funció inspectora en la resolució del cas, tenint en compte els principis d'actuació de la inspecció educativa.

c) Determinar els fets i els aspectes del cas que precisen d'intervenció inspectora, les actuacions que es realitzaran, les conclusions i les propostes.

d) Utilitzar terminologia adequada.

f) Plantejar actuacions i propostes viables, contextualitzades, ajustades a l'ordenament jurídic i proporcionades.

g) Justificar les actuacions i les tècniques aplicades, i fonamentar les conclusions i les propostes.

h) Redactar i expressar-se oralment amb adequació, coherència, cohesió i correcció.

Setena. Publicació dels resultats.

Una vegada que s'hagin valorat les fases de concurs i de prova pràctica, la Comissió de Valoració ha d'aprovar una relació provisional dels aspirants amb indicació del número d'ordre, la puntuació parcial obtinguda en cada un dels apartats del barem i la puntuació total. Aquesta relació s'ha de publicar, el mateix dia en què s'aprovi, a la pàgina web del Departament d'Inspecció Educativa (http://die.caib.es). Els aspirants poden presentar reclamacions davant la Comissió en el termini de dos dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la relació a través del tràmit telemàtic habilitat a l'efecte. La Comissió ha de resoldre les reclamacions en els dos dies hàbils següents i, a continuació, ha de publicar la relació definitiva amb les puntuacions obtingudes. Els empats en la puntuació total s'han de dirimir segons la puntuació obtinguda en els diferents apartats del barem, d'acord amb l'ordre següent:

1. Puntuació més alta en els apartats del barem en l'ordre en què apareixen en la convocatòria.

2. Puntuació més alta en els subapartats del barem en l'ordre en què apareixen en la convocatòria.

La Comissió de Valoració ha de trametre al director general de Personal Docent la proposta dels candidats seleccionats per cobrir les places d'inspector en comissió de serveis. Per això, ha de trametre al director general de Personal Docent la llista dels aspirants ordenada de major a menor puntuació obtinguda després de sumar els resultats finals de les fases de concurs i prova pràctica, i ha de proposar els aspirants que hagin obtingut més puntuació perquè ocupin les places ofertes.

El director  general de Personal Docent ha de dictar una resolució provisional en què es declarin seleccionats els aspirants proposats per la Comissió, que ha d'atorgar als interessats un termini de vint-i-quatre hores a comptar des de la publicació perquè presentin reclamacions, si s'escau. Aquesta resolució s'ha de publicar, el mateix dia en què es dicti a la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

La Comissió de Selecció ha de resoldre aquestes reclamacions i, a continuació, el director general de Personal Docent ha de dictar la resolució definitiva amb els aspirants seleccionats i l'adjudicació de les places, les quals s'han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Vuitena. Adjudicació de llocs de feina en comissió de serveis

1. Els llocs de feina de la Inspecció Educativa que s'han de cobrir en comissió de serveis  s'oferiran, per ordre de puntuació obtinguda, als aspirants que han superat el procés.

2. A aquest efecte, el Departament d'Inspecció Educativa citarà els aspirants per ordre de llista per tal que n'escullin un d'entre els disponibles.

3. En cas que un candidat seleccionat renunciï a ocupar algun dels llocs de feina disponibles o com a conseqüència de la tria resulti vacant una plaça ocupada com a inspector accidental en una altra illa, se citarà el primer candidat sense plaça, i si s'escau, els següents, per ordre de prelació, sempre i quan hagin superat el procés selectiu.

4. El Departament d'Inspecció Educativa ha de trametre al director general de Personal Docent la proposta d'adjudicació.

5. El director general de Personal Docent ha de dictar una resolució amb la llista provisional d'adjudicacions en comissió de serveis i la data de presa de possessió de cadascuna. La resolució ha d'atorgar als interessats un termini de 24 hores a comptar des de la publicació perquè presentin reclamacions mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l'efecte. Aquesta resolució s'ha de publicar el mateix dia en què es dicti en la pàgina web de la Direcció General de Personal Docent.

6. Acabat el termini a què fa referència el punt anterior i resoltes les reclamacions, el director general de Personal Docent dictarà la resolució amb la llista definitiva d'adjudicacions amb indicació de la data de presa de possessió de cadascuna.

Novena. Durada de la comissió de serveis

La comissió de serveis finalitzarà el 31 d'agost corresponent al curs escolar en què s'hi adjudiqui, i es podrà prorrogar segons la normativa vigent, per resolució del director general de Personal Docent, a proposta del cap del Departament d'Inspecció Educativa, excepte que la vacant es proveeixi abans mitjançant els procediments de concurs oposició, concurs de trasllats o reincorporació, si s'escau, de la persona titular de la plaça.

Documents adjunts