Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

FONS DE GARANTIA AGRÀRIA I PESQUERA DE LES ILLES BALEARS (FOGAIBA)

Núm. 417293
Notificació de la Resolució de revocació parcial de les ajudes, Exp. 322 de data 1 de juny de 2023, a l’empara de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015, per la qual es convoquen subvencions per a inversions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

L'apartat 9.3 de la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de 10 de juliol de 2015 per la qual es convoquen subvencions per a les explotacions a les explotacions agràries, per als anys 2015-2019, especifica que la resolució expressa es notificarà a les persones interessades mitjançant la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears d'acord amb els termes que preveu l'article 45.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Els expedients han estat tramitats pel Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA), en compliment del que disposa l'article 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA, en data de 1 de juny de 2023, signa la següent resolució:

“Informe/proposta de resolució  d'acceptació de la sol·licitud de canvi d'inversió de les inversió de  les inversions concedides i revocació parcial  de l' import de concessió

Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020

Mesura 4.1 Ajuda a les inversions a les explotacions agràries  (INEA)

Convocatòria INEA 2019_1

Expedient: INEA 2019_1/322

Codi DIR3: A04026954

Codi SIA: 208246

Codi BDNS: 497979

Antecedents

1. El de 16 de juliol de 2015 es va publicar, en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 106, la Resolució del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries, modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015 (BOIB núm. 185), 22 de juny de 2016 (BOIB núm. 81), 26 de juny de 2018 (BOIB núm. 80), 14 de juny de 2019 (BOIB núm. 80), 2 de març de 2020 (BOIB núm. 28), 6 de maig de 2020 (BOIB núm. 77), 22 de juny de 2020 (BOIB núm. 114), 23 de juliol de 2021 (BOIB núm. 101), 19 de novembre de 2021 (BOIB núm. 162), 1 de juliol de 2022 (BOIB núm. 87).

2.En data 12 de setembre de 2022 es va publicar a la pàgina web del FOGAIBA el requeriment per l'acceptació de la subvenció INEA2019 segons el qual es podia concedir l'ajuda als expedients, que per ordre de puntuació, figuraven a l'annex I, entre d'altres, antonio galmes pons amb NIF ***3218** i amb número d'expedient INEA 2019_1/322, per un import d'inversió de 7.137,24 €, un import de concessió de 3.568,62 € i un termini d'execució de 6 mesos. Es va concedir un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació del requeriment perquè l'interessat s'oposés a la concessió de l'ajuda i que en cas de no fer-ho es donaria per acceptada la proposta, es dictaria l'acte de concessió i es procediria a la seva notificació.

3.El 3 de novembre de 2022, amb registre d'entrada núm. 49412837, Antonio Galmés Pons amb NIF ***3218***,en representació de son salom srm, presenta una sol·licitud de canvi de titularitat de l'expedient INEA2019_1/322 i dia 25 de desembre de 2022, el vicepresident en materia agrària del FOGAIBA signa la resolució d'aprovació del canvi de titularitat a favor de SON SALOM SRM, amb CIF E16845059.

4.El 3 de novembre de 2022, amb registre d'entrada núm. 49412837, Antonio Galmes Pons amb NIF ***3218***,en representació de son salom srm, presenta una sol·licitud de canvi d'inversió, on sol·licita canviar el generador elèctric per a tractor, amb un import de 2.800,00 €, per un generador elèctric de benzina amb un import de 2.584,00 €.  L'import d'inversió d'ajuda sol·licitat era de 7.137,24 € amb un import de concessió de 3.568,62 €. La inversió sol·licitada amb amb el canvi d'inversió té un import de  6.921,24 € amb un import de concessió de 3.460,62€.

5.El 16 de maig de 2023 l'òrgan gestor emet l'informe de moderació de costs favorable, on s'indica que no hi ha canvis en l'import elegible de les inversions sol·licitades. 

6.L'import d'ajuda concedida inicialment era de 3.568,62 € i l'import d'ajuda concedida amb el canvi d'inversió es de 3.460,62€, per tant hi ha una diferència de 108,00 € que s'han de revocar.

7. Atès tot això, es proposa acceptar la modificació de la inversió i revocar parcialment l'ajuda concedida tal com s'indica a l'annex d'aquesta resolució.

Consideracions jurídiques

1.Resolució de 10 de juliol de 2015 del president del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) per la qual es convoquen, per als anys 2015 a 2019, subvencions per a inversions a les explotacions agràries modificada mitjançant les resolucions de 17 de desembre de 2015, 22 de juny de 2016, 26 de juny de 2018, 2 de març de 2020 i 6 de maig de 2020.

2. Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020.

3. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Proposta de resolució

Per tot això, es proposa al vicepresident en matèria agrària del FOGAIBA que dicti una resolució en els termes següents:

1.Acceptar la modificació d'inversions proposada i revocar parcialment la resolució d'ajuda concedida al beneficiari  detallat a l'annex adjunt, que és un total d' 1 expedient i que comença i acaba per SON SALOM SRM i per l'import indicat en l'annex d'aquesta resolució.

2. Notificar aquesta resolució al beneficiari mitjançant la publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Interposició de recursos

Contra aquesta resolució –que no exhaureix la via administrativa- es pot interposar recurs d'alçada davant la consellera de Agricultura, Pesca i Alimentació, en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb l'article 58.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 121 i 122, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La tècnica gestora

de la línia

El cap de secció XVI del serveis

d'Ajudes al Desenvolupament Rural

La cap de servei d'Ajudes al Desenvolupament Rural

Mª Isabel Jiménez Vidal

Antonio Barceló Ávila

Gemma Canós Franch

 

Conforme amb la propuesta, en dict resolució

El vicepresident del FOGAIBA

Fernando Fernández Such”

ANNEX MODIFICACIÓ INVERSIONS I REVOCACIÓ PARCIAL DE LA CONCESSIÓ INEA2019_1/322

TITULAR

 CIF

NºEXPEDIENT

INVERSIÓ INICIAL

NIVELL AJUDA

AJUDA CONCEDIDA

CAIB 100%

ANUALITAT

SON SALOM SRM

E16845059

INEA2019_1/322

  7.137,24  €

0,5

3.568,62 €

3.568,62 €

2022

INVERSIÓ CANVI

NIVELL AJUDA

IMPORT D'AJUDA

CAIB 100%

ANUALITAT

6.921,24 €

0,5

3.460,62 €

  3.460,62 €

2022

Import a revocar

 

 

108,00 €

 108,00 €

 

(Signat electrònicament: 22 de juny de 2023)

El secretari general de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació

Jorge Sánchez Fernández

Per suplència del director gerent del FOGAIBA (BOIB núm.151, de 7/11/2019)