Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

OFICINA MUNICIPAL DE TRIBUTS

Núm. 417067
Aprovació inicial modificació de crèdit expedient 1/2023

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

A la sessió ordinària del Consell Rector de l'organisme autònom Oficina Municipal de Tributs (OMT) de Calvià de 8 de juny de 2023 es va aprovar inicialment la proposta de modificació de crèdit nº 1/2023 del pressupost en vigor, amb la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb el romanent líquid de tresoreria de 2022.

De conformitat amb el que disposen els articles 179.4 i 169.1 del RDL. 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es fa públic que l'expedient de modificació de crèdit estarà exposat durant un termini de quinze dies hàbils, comptadors des del dia següent a l'anunci en el BOIB, durant el qual els interessats el podran examinar i, si escau, presentar reclamacions davant el Consell Rector de l'OMT de Calvià.

Transcorregut el termini anterior, en cas que no es presenti cap reclamació es considerarà definitivament aprovada la modificació de crèdit. En cas contrari, el Consell Rector de l'OMT de Calvià disposarà d'un termini d'un mes per a resoldre les reclamacions, termini que es comptarà a partir del dia següent a la finalització de l'exposició al públic.

 

Calvià,  14 de juny de 2023 (data de la firma electrònica)

El tinent de batle de Transparència Innovació i Serveis Econòmics, i president de l'OMT Marcos Pecos Quintans