Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR

Núm. 415008
Exposició pública de la modificació de la taxa per expedició de documents administratius

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

Aprovada provisionalment pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de 28 d'abril de 2023, la modificació de la taxa per expedició de documents administratius, s'exposa al públic durant trenta dies hàbils el corresponent expedient. Dins aquest termini les persones interessades poden examinar-los i presentar les reclamacions que estimin oportunes. En el cas que no se'n presentin s'entendran definitivament adoptats els acords i es publicaran els texts íntegres de les ordenances.

           

Sant Llorenç des Cardassar, a la data de la signatura electrònica (23 de juny de 2023)

El batle Jaume Soler Pont