Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

DEPARTAMENT DE CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Núm. 414868
Convocatòria de subvencions per ampliar i diversificar l’oferta cultural en àrees no urbanes de Mallorca en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència finançat per la Unió Europea (Next Generation)

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/704881)

1. Bases reguladores

Les bases reguladores d'aquesta convocatòria es troben recollides en l'Ordenança General de Subvencions del Consell de Mallorca. (Aprovada per Acord del Ple de 23 de desembre de 2016, BOIB núm. 21, de 18 de febrer de 2017, modificada per Acord del Ple de 14 de juny de 2018, BOIB núm. 96, de 4 d'agost de 2018).

2. Objecte

L'objecte d'aquesta convocatòria és la concessió de subvencions per contribuir econòmicament a ampliar i diversificar l'oferta cultural en àrees no urbanes de Mallorca; és a dir, que tinguin lloc o es desenvolupin en municipis del medi rural.

3. Beneficiaris

D'acord amb el previst al punt 5 de la convocatòria, Poden optar a aquestes subvencions:

a) Entitats públiques, incloent les agrupacions de les entitats locals, les entitats dependents de les entitats locals, autonòmiques o estatals.

b) Fundacions, associacions i altres entitats privades sense finalitat de lucre.

c) Empreses privades i altres entitats amb finalitat de lucre, així com els professionals inscrits en el Règim de treballadors autònoms.

4. Dotació pressupostària

Durant l'exercici pressupostari de 2023, es destina per a les ajudes d'aquesta convocatòria un total de 271.459,92 €, amb càrrec a les aplicacions pressupostàries de l'exercici 2023:

Línia

Aplicació

Crèdit

Ajuntaments i entitats locals dependents

20.33430.46203

80.486,64 €

Entitats locals menors

20.33430.46801

10.000,00 €

Empreses i autònoms

20.33430.47901

90.486,64 €

Entitats sense ànim de lucre

20.33430.48902

90.486,64 €

5. Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds es poden presentar en el termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la data de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La documentació que s'ha de presentar per sol·licitar l'ajuda es relaciona al punt 13 de la convocatòria.

Les persones o entitats interessades hauran d'omplir els models de sol·licitud d'aquesta convocatòria que estan disponibles a la seu electrònica de el Consell de Mallorca: https://seu.conselldemallorca.net/ apartat "Subvencions, ajuts beques i premis".

La presentació de sol·licituds s'ha de fer a través del Registre electrònic de el Consell de Mallorca

https://cim.secimallorca.net/segex/tramite.aspx?idtramite=12082

 

Se'ls recorda que amb l'entrada en vigor de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu. Es pot tramitar un certificat de representació com a persona jurídica a través del següent enllaç:

https://www.sede.fnmt.gob.es/certificados/certificado-de-representante/persona-juridica.

6. Altres dades

El text complet de la convocatòria, així com els annexes es poden descarregar a la Seu Electrònica del Consell de Mallorca (https://seu.conselldemallorca.net/).

 

Palma, 23 de juny de 2023

El secretari tècnic en funcions del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística Josep Mallol Vicens (Per delegació de la vicepresidenta primera i consellera executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística. Resolució de 23/07/2019. BOIB núm. 109 de 8/8/2019)