Torna

BUTLLETÍ OFICIAL DE LES ILLES BALEARS

Secció V. Anuncis

Subsecció segona. Altres anuncis oficials

ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA

CONSELLERIA D'AFERS SOCIALS I ESPORTS

Núm. 414778
Extracte de la Resolució de la consellera d’Afers Socials i Esports per la qual es convoca subvencions destinades a entitats locals per la creació d’Unitats Actives d’Exercici Físic als municipis de les Illes Balears, en el marc del Pla Social de l'Esport del Consejo Superior de Deportes (CSD) finançat per la Unió Europea - Next Generation EU, a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, relatiu al projecte C26 Foment del Sector de l'Esport - C26.I01. P.02 Prescripció de l’Activitat i l’Exercici Físic

  • Contingut, oficial i autèntic, de la disposició: Document pdf  Versió PDF

Text

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la base de dades nacional de subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

1. Beneficiaris:

Es poden beneficiar de les subvencions que preveu aquesta convocatòria les entitats locals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com entitats que en depenen o hi estan vinculades.

2. Finalitat:

La finalitat és implementar la creació d'Unitats Actives d'Exercici Físic o denominació equivalent a les Illes Balears, per tal de desenvolupar el pla de Prescripció d'activitat i exercici físic, que assegurin i facilitin la comunicació de la prescripció en l'àmbit sanitari, la derivació al sistema esportiu/comunitari de persones inactives o amb patologies que requerissin pautes d'activitat i/o exercici físic, l'execució de programes d'activitat i exercici físic per al seu tractament i la retroalimentació dels resultats.

3. Bases reguladores:

Ordre de la consellera d'Afers Socials i Esports de 12 de febrer de 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores per concedir subvencions en matèria d'esports. (BOIB núm. 23, de 16 de febrer).

4. Import:

La dotació de la convocatòria és de 170.000,00 euros.

5. Termini de presentació de sol·licituds:

Dins el termini de tres mesos comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, o fins al possible exhauriment, dins aquest període, de la quantia econòmica assignada a aquesta convocatòria, les entitats locals interessades han de presentar les sol·licituds.

 

Palma, en data de la signatura electrònica (22 de juny de 2023) 

La consellera d'Afers Socials i Esports ​​​​​​​Fina Santiago Rodríguez